لوله مانسمان 20

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)
12 اینچ20وارداتیشاخه 20,183,490
1 اینچ20وارداتیشاخه 582,570
1/2 اینچ20وارداتیشاخه 307,340
3/4 اینچ20وارداتیشاخه 399,080
1/2 2 اینچ20وارداتیشاخه 1,665,140
2 اینچ20وارداتیشاخه 1,270,640
1/2 1 اینچ20وارداتیشاخه 995,410
3 اینچ20وارداتیشاخه 2,371,560
1/4 1 اینچ20وارداتیشاخه 857,800
4 اینچ20وارداتیشاخه 3,288,990
5 اینچ20وارداتیشاخه 5,853,210
6 اینچ20وارداتیشاخه 5,862,390
8 اینچ20وارداتیشاخه 13,623,850
10 اینچ20وارداتیشاخه 14,174,310
خروجی اکسل
چاپ

لوله مانسمان 40

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)
8 اینچ40وارداتیشاخه 17,798,170
1 اینچ40اهوازشاخه 1,390,370
1/2 2 اینچ40اهوازشاخه 3,073,400
2 اینچ40اهوازشاخه 1,880,730
1/2 1 اینچ40اهوازشاخه 2,270,640
3 اینچ40اهوازشاخه 3,623,850
1/4 1 اینچ40اهوازشاخه 1,357,800
4 اینچ40اهوازشاخه 5,183,490
5 اینچ40اهوازشاخه 9,405,510
6 اینچ40اهوازشاخه 11,834,860
1/2 اینچ40وارداتیشاخه 371,560
"3/440وارداتیشاخه 463,300
1 اینچ40وارداتیشاخه 743,120
1/4 1 اینچ40وارداتیشاخه 1,027,520
1/2 1 اینچ40وارداتیشاخه 1,206,420
2 اینچ40وارداتیشاخه 1,568,810
1/2 2 اینچ40وارداتیشاخه 2,504,590
3 اینچ40وارداتیشاخه 3,330,280
4 اینچ40وارداتیشاخه 4,706,420
5 اینچ40وارداتیشاخه 6,495,410
6 اینچ40وارداتیشاخه 9,449,540
10 اینچ40وارداتیشاخه 19,541,290
12 اینچ40وارداتیشاخه 24,770,640
خروجی اکسل
چاپ

لوله مانسمان 80

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)
3/4 اینچ80چینشاخه 660,550
1 اینچ80چینشاخه 1,201,840
1/2 اینچ80چینشاخه 522,940
1/4 1 اینچ80چینشاخه 1,596,330
1/2 1 اینچ80چینشاخه 1,990,830
2 اینچ80چینشاخه 2,697,250
1/2 2 اینچ80چینشاخه 4,201,840
3 اینچ80چینشاخه 6,036,700
4 اینچ80چینشاخه 7,963,300
5 اینچ80چینشاخه 10,000,000
6 اینچ80چینشاخه 13,944,960
8 اینچ80وارداتیشاخه 23,027,520
10 اینچ80وارداتیکیلوگرم 61,010
12 اینچ80وارداتیکیلوگرم 61,010
خروجی اکسل
چاپ

لوله گوشتدار بنگاه تهران

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزواحدقیمت (تومان)
83*43کیلوگرم 66,060
90*40کیلوگرم 66,060
120*60کیلوگرم 66,060
140*80کیلوگرم 66,060
140*70کیلوگرم 66,060
133*63کیلوگرم 66,060
150*80کیلوگرم 66,060
220*80کیلوگرم 66,060
خروجی اکسل
چاپ

لوله گالوانیزه صنعتی

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامت (mm)حالتاستانداردواحدقیمت (تومان)
1/2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 48,350
3/4 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 48,350
1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 47,890
1/2 1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 48,170
1/4 1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 48,170
2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 47,890
1/2 2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 47,890
3 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 47,890
4 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 47,890
1/2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 46,700
3/4 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 46,610
1 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,690
1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,410
1/4 1 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,410
2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,230
1/2 2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,230
3 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,230
4 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 45,230
2 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 43,400
1/2 2 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 43,400
3 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 43,400
4 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 43,400
خروجی اکسل
چاپ

لوله گالوانیزه تست آب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامت (mm)حالتاستانداردواحدقیمت (تومان)
1/2 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 50,460
3/4 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 50,460
1 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 49,540
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,380
3/4 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 49,110
1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 48,050
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,730
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,730
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,730
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,730
2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 47,520
1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 45,240
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 45,240
1 1/4 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 45,240
2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 44,920
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 44,920
3 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 44,920
4 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 44,920
خروجی اکسل
چاپ

لوله جدار چاه اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
8 اینچاصفهان512 متریکیلوگرم 35,780
10 اینچاصفهان56 متریکیلوگرم 35,780
12 اینچاصفهان56 متریکیلوگرم 35,780
8 اینچاصفهان612 متریکیلوگرم 35,780
10 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 35,780
12 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 35,780
14 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 35,780
خروجی اکسل
چاپ

لوله جدار چاه تهران شرق

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
8 اینچتهران شرق412 متریکیلوگرم 35,780
10 اینچتهران شرق412 متریکیلوگرم 35,780
8 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 35,780
10 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 35,780
12 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 35,780
14 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 36,700
16 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 36,700
8 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 35,780
10 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 35,780
12 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 35,780
14 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 36,700
16 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 36,700
خروجی اکسل
چاپ

لوله جدار چاه کیان پرشیا

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
8 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 36,240
10 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 36,240
12 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 36,240
14 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 36,240
8 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 36,240
10 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 36,240
12 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 36,240
14 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 36,240
خروجی اکسل
چاپ

لوله جدار چاه کالوپ

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
8 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 36,240
10 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 36,240
12 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 36,150
14 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 36,150
8 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 36,240
10 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 36,240
12 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 36,150
14 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 36,150
خروجی اکسل
چاپ

لوله API

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتاستانداردقیمت (تومان)
1/2 اینچ2.86 متریتست گاز API 39,910
"1/22.8شاخه 6 متریتست گاز API 477,070
1/2 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گاز API 486,240
1 اینچ36 متریتست گاز API 39,910
1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 642,200
1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 605,510
1 اینچ3.36 متریتست گاز API 39,910
1/2 1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 963,300
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 39,910
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 1,192,660
1/4 1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 825,690
1/4 1 اینچ3.66 متریتست گاز API 39,910
1/4 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 990,830
2 اینچ3.9شاخه 6 متریتست گاز API 1,422,020
2 اینچ2.96 متریتست گاز API 39,910
2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 1,238,530
1/2 2 اینچ3.96 متریتست گاز API 1,788,990
1/2 2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 1,605,510
3 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 1,834,860
346 متریتست گاز API 2,201,840
"3/42.8شاخه 6 متریتست گاز API 477,070
"3/42.96 متریتست گاز API 39,910
"3/42.9شاخه 6 متریتست گاز API 458,720
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز API 2,798,170
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز API 2,752,290
خروجی اکسل
چاپ

لوله اسپیرال اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
16 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
16 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
18 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
18 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
20 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
20 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
24 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
24 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
32 اینچ812 متریکیلوگرم 42,200
خروجی اکسل
چاپ

لوله اسپیرال کالوپ

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
16 اینچ56 متریکیلوگرم 36,240
16 اینچ612 متریکیلوگرم 36,240
18 اینچ56 متریکیلوگرم 36,240
18 اینچ612 متریکیلوگرم 36,240
20 اینچ56 متریکیلوگرم 36,240
20 اینچ612 متریکیلوگرم 36,240
24 اینچ56 متریکیلوگرم 36,240
24 اینچ612 متریکیلوگرم 36,240
32 اینچ86 متریکیلوگرم 36,240
خروجی اکسل
چاپ

لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
16 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
16 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
18 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
18 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
20 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
20 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
24 اینچ512 متریکیلوگرم 42,200
24 اینچ612 متریکیلوگرم 42,200
32 اینچ812 متریکیلوگرم 42,200
42 اینچ812 متریکیلوگرم 42,200
48 اینچ812 متریکیلوگرم 42,200
خروجی اکسل
چاپ

لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
80.63046 متریکیلوگرم 239,010
100.63046 متریکیلوگرم 239,010
101.53046 متریکیلوگرم 220,670
120.63046 متریکیلوگرم 239,010
160.63046 متریکیلوگرم 239,010
220.63046 متریکیلوگرم 239,010
250.63046 متریکیلوگرم 239,010
380.63046 متریکیلوگرم 239,010
510.63046 متریکیلوگرم 239,010
511.53046 متریکیلوگرم 183,970
631.53046 متریکیلوگرم 183,970
631.53046 متریکیلوگرم 183,970
760.63046 متریکیلوگرم 239,010
1020.63046 متریکیلوگرم 239,010
خروجی اکسل
چاپ

لوله استیل صنایع غذایی آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
1613046 متریکیلوگرم 266,060
251.53046 متریکیلوگرم 243,120
3813046 متریکیلوگرم 252,290
5113046 متریکیلوگرم 252,290
511.5304شیتکیلوگرم 243,120
6313046 متریکیلوگرم 252,290
10213046 متریکیلوگرم 252,290
خروجی اکسل
چاپ

لوله استیل صنعتی 304

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
3 اینچ803046 متریکیلوگرم 201,840
5 اینچ803046 متریکیلوگرم 215,670
10 اینچ103046 متریکیلوگرم 227,890
12 اینچ103046 متریکیلوگرم 258,030
4 اینچ803046 متریکیلوگرم 201,840
3 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم 201,840
4 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
2 اینچ803046 متریکیلوگرم 201,840
1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 201,840
"3/4103046 متریکیلوگرم 174,310
1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
"3/4803046 متریکیلوگرم 201,840
5 اینچ403046 متریکیلوگرم 188,070
6 اینچ103046 متریکیلوگرم 197,750
2 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
1 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 178,900
"3/4403046 متریکیلوگرم 174,310
1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
3 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
4 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
6 اینچ403046 متریکیلوگرم 197,750
2 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
1 اینچ103046 متریکیلوگرم 174,310
1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 178,900
5 اینچ403046 متریکیلوگرم 188,070
1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 206,420
2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 174,310
خروجی اکسل
چاپ

لوله استیل صنعتی 316L

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
"3/440316L6 متریکیلوگرم 279,860
2 1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 279,860
8 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 312,620
2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 279,860
3 اینچ80316L6 متریکیلوگرم 302,960
1 اینچ80316L6 متریکیلوگرم 302,960
16 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 375,430
1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 279,860
1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
1 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
3 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
1/2 اینچ80316L6 متریکیلوگرم 302,960
1 1/4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
1 1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 279,860
12 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 340,300
10 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 326,700
6 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 307,710
6 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 307,710
1 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 279,860
"3/440316L6 متریکیلوگرم 279,860
8 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 330,960
خروجی اکسل
چاپ

لوله درز مستقیم تست آب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)
1/2 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 36,240
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 36,240
1 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/4 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 35,780
2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
2 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/2 2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
1/2 2 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 35,780
3 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
3 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 35,780
"3/426 متریتست آبکیلوگرم 36,240
"3/42.56 متریتست آبکیلوگرم 36,240
4 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
4 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 35,780
5 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 35,780
5 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 35,780
خروجی اکسل
چاپ

لوله گاز خانگی

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)
1/2 اینچ2.56 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 412,850
1 اینچ2.86 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 587,160
1 اینچ36 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 577,980
1/2 1 اینچ3.56 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 1,009,180
1/4 1 اینچ2.86 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 724,770
1/4 1 اینچ36 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 747,710
2 اینچ36 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 1,036,700
2 اینچ3.56 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 1,211,010
1/2 2 اینچ36 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 1,330,280
"3/42.56 متریتست گاز خانگیکیلوگرم 412,850
5 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 2,659,350
5 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 3,552,410
6 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 3,205,110
6 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 4,266,860
خروجی اکسل
چاپ

لوله داربستی اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
1/2 1 اینچ26متریکیلوگرم 32,850
1/2 1 اینچ2.56متریکیلوگرم 31,930
1/2 1 اینچ36 متریکیلوگرم 31,930
خروجی اکسل
چاپ

لوله داربستی تهران

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
1/2 1 اینچ26متریکیلوگرم 33,580
1/2 1 اینچ2.56متریکیلوگرم 32,660
1/2 1 اینچ36متریکیلوگرم 32,660
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت لوله

لوله را می توان به عنوان یکی از مهمترین اجزای پروژه های صنعتی و ساختمانی در نظر گرفت. کیفیت لوله از اهمیت بالایی در استحکام و بهبود پروژه های مختلف برخوردار است. با توجه به نوسانات قیمت موجود در بازار آهن پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیانی ، پیش از خرید اقدام به استعلام قیمت لوله از منابع اصلی آهن آلات نمایید. کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا آماده ارائه خدمات رسانی به شما در زمینه قیمت و موجودی انواع آهن آلات به شما کابران گرامی می باشند. شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر در این مورد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله در بازار آهن

قیمت لوله در زمان تعیین بودجه پروژه های صنعتی و ساختمانی بسیار مهم است. از این رو می خواهیم در این مطلب، به معرفی انواع لوله و عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن بپردازیم. خرید لوله در وبسایت توان کاوش شکیبا به دو صورت آنلاین و تلفنی انجام می شود. شما کاربران گرامی می توانید جهت استعلام قیمت انواع لوله با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. شما مشتریان گرامی می توانید اقدام به خرید انواع لوله از قبیل لوله صنعتی ، لوله مبلی ، لوله گازی ، لوله اسپیرال ، لوله مانیسمان، لوله جدارچاه و ... استفاده نمایید. همکاران ما در مجموعه توان کاوش شکیبا آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربان گرامی در زمینه قیمت ، خرید و نحوه ارسال انواع لوله می باشند.

انواع لوله

لوله ها در دو بخش صنعت و ساختمان به طور گسترده قابل استفاده هستند بنابراین انتخاب صحیح این محصول از اهمیت بالایی برخودار است. انواع سایز بندی لوله را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

سایز 1

سایز 2

سایز 10

سایز 13

سایز 16

سایز 18

سایز 20

قیمت روز انواع لوله

همانطور که پیشتر بیان شد، قیمت لوله توسط کارخانجات تولید کننده به صورت روزانه اعلام و در اختیار مشتریان قرار داده می شود. جنس ، سایز و ضخامت در تعیین قیمت لوله بسیار اثرگذار است و مشتریان می توانند با در نظر گرفتن شرایط اقدام به خرید لوله در زمان مناسب نموده و از بروز ضرر و زیان احتمالی جلوگیری نمایند. از آنجایی که قیمت انواع آهن آلات گاها به صورت لحظه ای دچار نوسان می گردد، پیشنهاد می شود اقدام استعلام قیمت از طریق شماره تماس 02167103 نمایید.

خرید لوله از مجموعه توان کاوش شکیبا

شما کاربران گرامی می توانید به جداول قیمتی موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا مراجعه نموده و از آخرین قیمت لوله با خبر شوید. کارشناسان بخش فروش نیز به صورت تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران در این زمینه هستند. پس از ارائه مشاوره فرمی در قالب پیش فاکتور برای مشتریان گرامی ارسال می گردد. در صورت تایید مشتری، فاکتور به صورت قطعی در آمده و جهت ارسال به بخش باربری فرستاده می شود. محصول در تاریخ و ساعت مقرر به مشتری ارسال شده و در آدرس مقصد به مشتریان گرامی تحویل داده می شود.

قیمت روز انواع لوله

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان در گروه لوله های بدون درز قرار می گیرد. از آنجایی که این لوله دارای استحکام بسیار بالایی است در صنعت از آن بسیار استفاده می شود. به دلیل ضخامت و مقاومت بسیار بالا ، احتمال بروز نشت تا حد بسیار زیادی از بین رفته است. بنابراین پیمانکاران و صنعتگران جهت انتقال خطوط لوله گاز از آن استفاده می کنند. بسیاری از مشتریان این حوزه، به دنبال قیمت روز این محصول هستند. اگر مشتری لوله مانیسمان هستید، می توانید با مراجعه به جداول قیمتی یا تماس با کارشناسان فروش از قیمت لوله مانیسمان با خبر شوید. قیمت لوله مانیسمان مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت جهانی فلز، جنس، ضخامت و کارخانه تولید کننده در تعیین قیمت این محصول نقش مهمی را ایفا می کنند. لوله های مانیسمان در دو سایز 6 و 12 متری و رده های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ تولید می گردد. گفتنی است که دو رده 20 و 40 در گروه پرکاربرترین لوله های مانیسمان قرار دارد.

قیمت‌لوله درز دار

لوله درزدار لوله های درزدار با ورقه هایی در ضخامت های مختلف تولید می شود. پس از پیچش، ورقه ها به صورت عرضی برش داده شده و سپس برای فرم دادن لوله آن را جوش می دهند. به دلیل درز به وجود آمده در ساختار لوله ، آن را لوله درزدار می نامند. از سوی دیگر لوله درزدار به دلیل تنوع بالا در ضخامت و دارا بودن وزن پایین اقتصادی است و مشتریان زیادی دارد.

عوامل زیادی مانند کارخانه تولید کننده، جنس، وزن، قیمت تورم و ارز بر روی تعیین قیمت لوله درز دار تاثیرگذارهستند. با توجاه به شرایط روز اقتصادی و سیاسی، قیمت این محصولات به صورت روزانه توسط کارخانه ها قیمت گذاری شده و به مشتریان اعلام می گردد.

لوله بدون درز

لوله های بدون درز همان لوله های مانیسمان هستند و از شمش جهت تولید این محصولات استفاده می شود. روش تولید این محصولات بدون جوش است و باعث افزایش کیفیت محصول می گردد.  عمده تفاوت لوله بدون درز با درز دار آن در ماده اولیه است. لوله های بدون درز در مقایسه با لوله های درزدار دارای قطر کمتری هستند و در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت لوله بدون درز

قیمت لوله بدون درز مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن توسط کارخانه های تولید کننده تعیین می گردد. قیمت گذاری محصولات بر اساس نرخ تورم، قیمت جهانی فلز، ضخامت و جنس آنها تعیین می گردد. بهترین راه جهت استعلام قیمت لوله بدون درز مراجعه به جداول قثیمتی موجود در وبسایت مجموعه توان کاوش شکیبا و یا تماس مستقیم با شماره 02167103 می باشد.

خرید لوله بدون درز

شما کاربران گرامی می توانید جهت خرید انواع لوله با کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در تماس باشید و از آخرین موجودی و لیست قیمت لوله کارخانه های معتبر مطلع شوید.

لوله داربستی

یکی دیگر از لوله های پرکاربرد در صنت و ساختمان سازی لوله های داربستی است. لوله های داربستی دارای مقاومت بسیار بالایی هستند و می توان از آنها در درازمدت استفاده نمود.

قیمت لوله داربستی

از آنجایی که این نوع از لوله در پروژه های ساختمانی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، قیمت آن نقش مهمی را در تعیین بودجه ایفا می کند. شما می توانید جهت دریافت آخرین قیمت لوله داربستی به جداول قیمتی مراجعه نموده یا با کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در تماس باشید.

خرید لوله داربستی

جهت دریافت لیست قیمت لوله داربستی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید و یا به شماره واتس آپ موجود در پایین صفحه پیام دهید.

سوالات متداول در زمان خرید انواع لوله

تنوع لوله های داربستی در زمان خرید به چه صورتی است؟

شما کاربران گرامی می توانید انواع لوله را در ضخامت های 2 تا 20 میلی متر و در طول 1 تا 6 متر تهیه نمایید.  قیمت هریک از لوله ها با توجه به نوع کاربریشان متفاوت است.

از لوله در چه مواردی استفاده می شود؟

از آنجایی که لوله دارای مقاومت بسیار بالاییست می توان در صنایع مختلف و ساختمان سازی از آن استفاده نمود.

نحوه خرید لوله در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام می شود؟

پس از ثبت سفارش شما توسط کارشناسان فروش ، پیش فاکتور به حالت قطعی تبدیل شده و به بخش بارگیری ارسال می شود. محصول خریداری شده در تاریخ و ساعت مقرر در پیش فاکتور برای شما ارسال می شود.

قیمت لوله تولید از کارخانه های معتبر ایران