لوله مانسمان 20 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)نمودار
10 اینچ20وارداتیشاخه 16,363,640
12 اینچ20وارداتیشاخه 21,363,640
8 اینچ20وارداتیشاخه 14,272,730
6 اینچ20وارداتیشاخه 6,972,730
5 اینچ20وارداتیشاخه 6,090,910
4 اینچ20وارداتیشاخه 4,254,550
3 اینچ20وارداتیشاخه 2,981,820
1/2 2 اینچ20وارداتیشاخه 2,163,640
2 اینچ20وارداتیشاخه 1,468,180
1/2 1 اینچ20وارداتیشاخه 981,820
1/4 1 اینچ20وارداتیشاخه 909,090
1 اینچ20وارداتیشاخه 668,180
"3/420وارداتیشاخه 490,910
1/2 اینچ20وارداتیشاخه 336,360
خروجی اکسل
چاپ
لوله مانسمان 40 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)نمودار
12 اینچ40وارداتیشاخه 33,181,820
10 اینچ40وارداتیشاخه 23,636,360
8 اینچ40وارداتیشاخه 16,818,180
1/2 1 اینچ40وارداتیشاخه 1,209,090
5 اینچ40وارداتیشاخه 6,245,450
3 اینچ40وارداتیشاخه 3,709,090
2 اینچ40وارداتیشاخه 1,754,550
1 اینچ40وارداتیشاخه 845,450
"3/440وارداتیشاخه 618,180
1/2 اینچ40وارداتیشاخه 400,000
1/2 2 اینچ40وارداتیشاخه 2,881,820
6 اینچ40وارداتیشاخه 8,181,820
4 اینچ40وارداتیشاخه 4,618,180
1/4 1 اینچ40وارداتیشاخه 1,027,270
1/4 1 اینچ40اهوازشاخه 1,345,450
1/2 1 اینچ40اهوازشاخه 2,250,000
6 اینچ40اهوازشاخه 11,727,270
5 اینچ40اهوازشاخه 9,320,000
4 اینچ40اهوازشاخه 5,136,360
3 اینچ40اهوازشاخه 3,590,910
2 اینچ40اهوازشاخه 1,863,640
1/2 2 اینچ40اهوازشاخه 3,045,450
1 اینچ40اهوازشاخه 1,377,730
خروجی اکسل
چاپ
لوله مانسمان 80 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزردهبرندواحدقیمت (تومان)نمودار
8 اینچ80وارداتیشاخه 30,818,180
12 اینچ80وارداتیکیلوگرم 68,180
10 اینچ80وارداتیکیلوگرم 68,180
5 اینچ80چینشاخه 10,409,090
4 اینچ80چینشاخه 7,522,730
3 اینچ80چینشاخه 5,709,090
1/2 2 اینچ80چینشاخه 4,390,910
2 اینچ80چینشاخه 2,709,090
1/2 1 اینچ80چینشاخه 1,986,360
1/4 1 اینچ80چینشاخه 1,622,730
1/2 اینچ80چینشاخه 581,820
1 اینچ80چینشاخه 1,213,640
"3/480چینشاخه 804,550
6 اینچ80چینشاخه 15,863,640
خروجی اکسل
چاپ
لوله گوشتدار بنگاه تهران | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
220*80کیلوگرم 70,910
150*80کیلوگرم 70,910
140*70کیلوگرم 70,910
133*63کیلوگرم 70,910
140*80کیلوگرم 70,910
60*120کیلوگرم 70,910
90*40کیلوگرم 70,910
83*43کیلوگرم 70,910
خروجی اکسل
چاپ
لوله گالوانیزه صنعتی | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزضخامتحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)نمودار
2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,730
1 1/4 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,730
1 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,730
"3/426 متریصنعتیکیلوگرم 54,550
1/2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 54,550
2 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 50,690
1/2 2 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 50,690
4 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
3 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
1/2 2 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
4 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
4 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 50,690
3 اینچ36 متریصنعتیکیلوگرم 50,690
3 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
1/2 2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 52,410
1/2 1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,330
1/4 1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,330
1 اینچ26 متریصنعتیکیلوگرم 52,770
"3/42.56 متریصنعتیکیلوگرم 54,550
1/2 اینچ2.56 متریصنعتیکیلوگرم 54,550
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 50,680
2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 50,680
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 51,150
1 1/4 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 51,150
1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 51,150
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 52,860
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 52,860
1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 53,240
"3/42.56 متریتست آبکیلوگرم 52,860
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 54,500
2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 51,500
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 52,410
خروجی اکسل
چاپ
لوله جدار چاه اصفهان | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
14 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 41,360
10 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 41,360
12 اینچاصفهان66 متریکیلوگرم 41,360
12 اینچاصفهان56 متریکیلوگرم 41,360
10 اینچاصفهان56 متریکیلوگرم 41,360
8 اینچاصفهان612 متریکیلوگرم 41,360
8 اینچاصفهان512 متریکیلوگرم 41,360
خروجی اکسل
چاپ
لوله جدار چاه تهران شرق | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
16 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 42,000
16 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 42,000
14 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 40,180
14 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 40,180
12 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 40,180
12 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 40,180
10 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 40,180
10 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 40,180
10 اینچتهران شرق412 متریکیلوگرم 40,360
8 اینچتهران شرق612 متریکیلوگرم 40,180
8 اینچتهران شرق512 متریکیلوگرم 40,000
8 اینچتهران شرق412 متریکیلوگرم 40,180
خروجی اکسل
چاپ
لوله جدار چاه کیان پرشیا | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
14 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 40,450
14 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 40,450
12 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 40,450
12 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 40,450
10 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 40,450
10 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 40,450
8 اینچکیان پرشیا612 متریکیلوگرم 40,450
8 اینچکیان پرشیا512 متریکیلوگرم 40,450
خروجی اکسل
چاپ
لوله جدار چاه کالوپ | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزبرندضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
10 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 40,000
14 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 39,910
14 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 39,910
12 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 39,910
12 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 39,910
10 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 40,000
8 اینچکالوپ612 متریکیلوگرم 40,000
8 اینچکالوپ512 متریکیلوگرم 40,000
خروجی اکسل
چاپ
لوله API | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتاستانداردقیمت (تومان)نمودار
1/4 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 1,147,010
1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 743,430
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز API 3,239,240
"3/42.9شاخه 6 متریتست گاز API 531,020
3 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 2,124,090
1/2 2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 1,970,100
"1/22.8شاخه 6 متریتست گاز API 585,400
2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز API 1,519,790
1/2 1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 1,182,060
1/4 1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 1,013,190
1 اینچ3.2شاخه 6 متریتست گاز API 743,010
"3/42.8شاخه 6 متریتست گاز API 585,400
1/2 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گاز API 596,660
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز API 3,377,310
346 متریتست گاز API 2,701,850
1/2 2 اینچ3.96 متریتست گاز API 2,195,250
2 اینچ3.9شاخه 6 متریتست گاز API 1,744,940
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 1,463,500
2 اینچ2.96 متریتست گاز API 41,430
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز API 41,430
1/4 1 اینچ3.66 متریتست گاز API 41,430
1 اینچ3.36 متریتست گاز API 41,430
"3/42.96 متریتست گاز API 41,430
1/2 اینچ2.86 متریتست گاز API 41,430
1 اینچ36 متریتست گاز API 41,430
خروجی اکسل
چاپ
لوله اسپیرال اصفهان | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
32 اینچ812 متریکیلوگرم 46,000
24 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
24 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
20 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
20 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
18 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
18 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
16 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
16 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
خروجی اکسل
چاپ
لوله اسپیرال کالوپ | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
32 اینچ86 متریکیلوگرم 40,000
24 اینچ56 متریکیلوگرم 40,000
20 اینچ56 متریکیلوگرم 40,000
18 اینچ56 متریکیلوگرم 40,000
16 اینچ56 متریکیلوگرم 40,000
24 اینچ612 متریکیلوگرم 40,000
20 اینچ612 متریکیلوگرم 40,000
18 اینچ612 متریکیلوگرم 40,000
16 اینچ612 متریکیلوگرم 40,000
خروجی اکسل
چاپ
لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
32 اینچ812 متریکیلوگرم 46,000
24 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
24 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
20 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
20 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
48 اینچ812 متریکیلوگرم 46,000
42 اینچ812 متریکیلوگرم 46,000
18 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
18 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
16 اینچ612 متریکیلوگرم 46,000
16 اینچ512 متریکیلوگرم 46,000
خروجی اکسل
چاپ
لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
80.63046 متریکیلوگرم 218,180
160.63046 متریکیلوگرم 218,180
120.63046 متریکیلوگرم 218,180
100.63046 متریکیلوگرم 218,180
760.63046 متریکیلوگرم 178,180
510.63046 متریکیلوگرم 178,180
380.63046 متریکیلوگرم 178,180
250.63046 متریکیلوگرم 178,180
1020.63046 متریکیلوگرم 178,180
خروجی اکسل
چاپ
لوله استیل صنایع غذایی آلیاژ 304 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
6313046 متریکیلوگرم 260,000
511.5304شیتکیلوگرم 260,000
5113046 متریکیلوگرم 260,000
3813046 متریکیلوگرم 260,000
251.53046 متریکیلوگرم 260,000
1613046 متریکیلوگرم 260,000
10213046 متریکیلوگرم 260,000
خروجی اکسل
چاپ
لوله استیل صنعتی 304 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
3 اینچ803046 متریکیلوگرم 232,730
5 اینچ803046 متریکیلوگرم 246,430
3 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم 232,730
4 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
2 اینچ803046 متریکیلوگرم 232,730
1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 232,730
"3/4103046 متریکیلوگرم 205,450
1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
"3/4803046 متریکیلوگرم 232,730
5 اینچ403046 متریکیلوگرم 219,090
6 اینچ103046 متریکیلوگرم 228,680
2 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
1 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 210,000
"3/4403046 متریکیلوگرم 205,450
1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
3 اینچ403046 متریکیلوگرم 205,450
4 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
6 اینچ403046 متریکیلوگرم 228,680
2 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
1 اینچ103046 متریکیلوگرم 205,450
1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 210,000
5 اینچ403046 متریکیلوگرم 219,090
1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 237,270
خروجی اکسل
چاپ
لوله استیل صنعتی 316L | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
"3/440316L6 متریکیلوگرم 309,090
2 1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 309,090
12 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 387,160
8 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 350,640
10 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 373,680
6 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 345,770
2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 309,090
16 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 421,970
1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 309,090
1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
1 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
"3/440316L6 متریکیلوگرم 309,090
8 اینچ40316L6 متریکیلوگرم 350,640
6 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 345,770
3 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
1/2 اینچ80316L6 متریکیلوگرم 341,070
1 1/4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
1 1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم 309,090
خروجی اکسل
چاپ
لوله درز مستقیم تست آب | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)نمودار
5 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 40,180
3 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 40,180
1/2 2 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 40,180
1/2 2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,090
4 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 40,180
2 اینچ46 متریتست آبکیلوگرم 40,180
"3/426 متریتست آبکیلوگرم 37,550
3 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
4 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,090
"3/42.56 متریتست آبکیلوگرم 37,550
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,550
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1/4 1 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
5 اینچ36 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 37,090
1/2 اینچ26 متریتست آبکیلوگرم 37,550
1 اینچ2.56 متریتست آبکیلوگرم 37,090
خروجی اکسل
چاپ
لوله گاز خانگی | قیمت روز : امروز ( 1403/4/24 )
سایزضخامتحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)نمودار
6 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 5,235,820
6 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 3,932,950
5 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 4,359,130
5 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیشاخه 3,263,260
خروجی اکسل
چاپ
لوله داربستی اصفهان | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
1/2 1 اینچ36 متریکیلوگرم 35,730
1/2 1 اینچ2.56 متریکیلوگرم 35,360
1/2 1 اینچ26 متریکیلوگرم 35,360
خروجی اکسل
چاپ
لوله داربستی تهران | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)نمودار
1/2 1 اینچ36 متریکیلوگرم 36,910
1/2 1 اینچ2.56 متریکیلوگرم 36,910
1/2 1 اینچ26 متریکیلوگرم 36,910
خروجی اکسل
چاپ

محصولی با دسته بندی :لوله گالوانیزه تست آب یافت نشد

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت لوله

لوله را می توان به عنوان یکی از مهمترین اجزای پروژه های صنعتی و ساختمانی در نظر گرفت. کیفیت لوله از اهمیت بالایی در استحکام و بهبود پروژه های مختلف برخوردار است. با توجه به نوسانات قیمت موجود در بازار آهن پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیانی ، پیش از خرید اقدام به استعلام قیمت لوله از منابع اصلی آهن آلات نمایید. کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا آماده ارائه خدمات رسانی به شما در زمینه قیمت و موجودی انواع آهن آلات به شما کابران گرامی می باشند. شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر در این مورد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله در بازار آهن

قیمت لوله در زمان تعیین بودجه پروژه های صنعتی و ساختمانی بسیار مهم است. از این رو می خواهیم در این مطلب، به معرفی انواع لوله و عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن بپردازیم. خرید لوله در وبسایت توان کاوش شکیبا به دو صورت آنلاین و تلفنی انجام می شود. شما کاربران گرامی می توانید جهت استعلام قیمت انواع لوله با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. شما مشتریان گرامی می توانید اقدام به خرید انواع لوله از قبیل لوله صنعتی ، لوله مبلی ، لوله گازی ، لوله اسپیرال ، لوله مانیسمان، لوله جدارچاه و ... استفاده نمایید. همکاران ما در مجموعه توان کاوش شکیبا آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربان گرامی در زمینه قیمت ، خرید و نحوه ارسال انواع لوله می باشند.

انواع لوله

لوله ها در دو بخش صنعت و ساختمان به طور گسترده قابل استفاده هستند بنابراین انتخاب صحیح این محصول از اهمیت بالایی برخودار است. انواع سایز بندی لوله را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

سایز 1

سایز 2

سایز 10

سایز 13

سایز 16

سایز 18

سایز 20

قیمت روز انواع لوله

همانطور که پیشتر بیان شد، قیمت لوله توسط کارخانجات تولید کننده به صورت روزانه اعلام و در اختیار مشتریان قرار داده می شود. جنس ، سایز و ضخامت در تعیین قیمت لوله بسیار اثرگذار است و مشتریان می توانند با در نظر گرفتن شرایط اقدام به خرید لوله در زمان مناسب نموده و از بروز ضرر و زیان احتمالی جلوگیری نمایند. از آنجایی که قیمت انواع آهن آلات گاها به صورت لحظه ای دچار نوسان می گردد، پیشنهاد می شود اقدام استعلام قیمت از طریق شماره تماس 02167103 نمایید.

خرید لوله از مجموعه توان کاوش شکیبا

شما کاربران گرامی می توانید به جداول قیمتی موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا مراجعه نموده و از آخرین قیمت لوله با خبر شوید. کارشناسان بخش فروش نیز به صورت تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران در این زمینه هستند. پس از ارائه مشاوره فرمی در قالب پیش فاکتور برای مشتریان گرامی ارسال می گردد. در صورت تایید مشتری، فاکتور به صورت قطعی در آمده و جهت ارسال به بخش باربری فرستاده می شود. محصول در تاریخ و ساعت مقرر به مشتری ارسال شده و در آدرس مقصد به مشتریان گرامی تحویل داده می شود.

قیمت روز انواع لوله

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان در گروه لوله های بدون درز قرار می گیرد. از آنجایی که این لوله دارای استحکام بسیار بالایی است در صنعت از آن بسیار استفاده می شود. به دلیل ضخامت و مقاومت بسیار بالا ، احتمال بروز نشت تا حد بسیار زیادی از بین رفته است. بنابراین پیمانکاران و صنعتگران جهت انتقال خطوط لوله گاز از آن استفاده می کنند. بسیاری از مشتریان این حوزه، به دنبال قیمت روز این محصول هستند. اگر مشتری لوله مانیسمان هستید، می توانید با مراجعه به جداول قیمتی یا تماس با کارشناسان فروش از قیمت لوله مانیسمان با خبر شوید. قیمت لوله مانیسمان مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت جهانی فلز، جنس، ضخامت و کارخانه تولید کننده در تعیین قیمت این محصول نقش مهمی را ایفا می کنند. لوله های مانیسمان در دو سایز 6 و 12 متری و رده های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ تولید می گردد. گفتنی است که دو رده 20 و 40 در گروه پرکاربرترین لوله های مانیسمان قرار دارد.

قیمت‌لوله درز دار

لوله درزدار لوله های درزدار با ورقه هایی در ضخامت های مختلف تولید می شود. پس از پیچش، ورقه ها به صورت عرضی برش داده شده و سپس برای فرم دادن لوله آن را جوش می دهند. به دلیل درز به وجود آمده در ساختار لوله ، آن را لوله درزدار می نامند. از سوی دیگر لوله درزدار به دلیل تنوع بالا در ضخامت و دارا بودن وزن پایین اقتصادی است و مشتریان زیادی دارد.

عوامل زیادی مانند کارخانه تولید کننده، جنس، وزن، قیمت تورم و ارز بر روی تعیین قیمت لوله درز دار تاثیرگذارهستند. با توجاه به شرایط روز اقتصادی و سیاسی، قیمت این محصولات به صورت روزانه توسط کارخانه ها قیمت گذاری شده و به مشتریان اعلام می گردد.

لوله بدون درز

لوله های بدون درز همان لوله های مانیسمان هستند و از شمش جهت تولید این محصولات استفاده می شود. روش تولید این محصولات بدون جوش است و باعث افزایش کیفیت محصول می گردد.  عمده تفاوت لوله بدون درز با درز دار آن در ماده اولیه است. لوله های بدون درز در مقایسه با لوله های درزدار دارای قطر کمتری هستند و در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت لوله بدون درز

قیمت لوله بدون درز مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن توسط کارخانه های تولید کننده تعیین می گردد. قیمت گذاری محصولات بر اساس نرخ تورم، قیمت جهانی فلز، ضخامت و جنس آنها تعیین می گردد. بهترین راه جهت استعلام قیمت لوله بدون درز مراجعه به جداول قثیمتی موجود در وبسایت مجموعه توان کاوش شکیبا و یا تماس مستقیم با شماره 02167103 می باشد.

خرید لوله بدون درز

شما کاربران گرامی می توانید جهت خرید انواع لوله با کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در تماس باشید و از آخرین موجودی و لیست قیمت لوله کارخانه های معتبر مطلع شوید.

لوله داربستی

یکی دیگر از لوله های پرکاربرد در صنت و ساختمان سازی لوله های داربستی است. لوله های داربستی دارای مقاومت بسیار بالایی هستند و می توان از آنها در درازمدت استفاده نمود.

قیمت لوله داربستی

از آنجایی که این نوع از لوله در پروژه های ساختمانی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، قیمت آن نقش مهمی را در تعیین بودجه ایفا می کند. شما می توانید جهت دریافت آخرین قیمت لوله داربستی به جداول قیمتی مراجعه نموده یا با کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در تماس باشید.

خرید لوله داربستی

جهت دریافت لیست قیمت لوله داربستی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید و یا به شماره واتس آپ موجود در پایین صفحه پیام دهید.

سوالات متداول در زمان خرید انواع لوله

تنوع لوله های داربستی در زمان خرید به چه صورتی است؟

شما کاربران گرامی می توانید انواع لوله را در ضخامت های 2 تا 20 میلی متر و در طول 1 تا 6 متر تهیه نمایید.  قیمت هریک از لوله ها با توجه به نوع کاربریشان متفاوت است.

از لوله در چه مواردی استفاده می شود؟

از آنجایی که لوله دارای مقاومت بسیار بالاییست می توان در صنایع مختلف و ساختمان سازی از آن استفاده نمود.

نحوه خرید لوله در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام می شود؟

پس از ثبت سفارش شما توسط کارشناسان فروش ، پیش فاکتور به حالت قطعی تبدیل شده و به بخش بارگیری ارسال می شود. محصول خریداری شده در تاریخ و ساعت مقرر در پیش فاکتور برای شما ارسال می شود.

قیمت لوله تولید از کارخانه های معتبر ایران