میلگرد ذوب آهن اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 24,270
16A3 24,270
18A3 24,000
20A3 24,000
22A3 24,000
25A3 24,730
28A3 24,000
32A3 24,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فایکو

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 24,680
12A3 23,910
14A3 23,320
16A3 23,320
18A3 23,320
20A3 23,320
22A3 23,320
25A3 23,320
28A3 23,320
32A3 23,320
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهرود

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 24,680
12A3 24,500
14A3 23,500
16A3 23,500
18A3 23,500
20A3 23,500
22A3 23,730
25A3 23,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 24,550
12A3 24,090
14A3 23,180
16A3 23,180
18A3 23,180
20A3 23,180
22A3 23,180
25A3 23,180
28A3 23,180
32A3 23,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ظفر بناب

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 24,730
10A2 24,550
12A3 24,550
14A3 24,180
16A3 24,180
18A3 24,180
20A3 24,180
22A3 24,180
25A3 24,180
28A3 24,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نیشابور

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 24,140
14A3 23,000
14A3 23,730
16A3 23,000
16A3 23,730
18A3 23,000
18A3 23,730
20A3 23,000
20A3 23,730
22A3 23,000
22A3 23,730
25A3 23,000
25A3 23,730
28A3 23,000
28A3 23,730
32A3 23,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
5.5A1 24,550
6.5A1 24,550
8A2 24,910
10A3 23,090
10A2 23,090
12A2 23,090
12A3 23,090
14A3 23,090
16A3 23,090
18A3 23,090
20A3 23,090
22A3 23,090
25A3 23,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد جهان فولاد سیرجان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 24,450
14A3 22,730
16A3 22,730
18A3 22,640
20A3 22,640
22A3 22,640
25A3 22,640
28A3 22,640
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد امیرکبیر

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 23,950
10A2 23,500
12A3 23,500
12A3 24,640
14A3 23,050
14A3 23,180
16A3 23,050
16A3 23,180
18A3 23,050
18A3 23,180
20A3 23,050
20A3 23,180
22A3 23,050
22A3 23,180
25A3 23,050
25A3 23,180
28A3 23,320
32A3 23,320
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد بافق یزد

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 23,090
10A3 25,000
12A3 24,730
14A3 23,180
16A3 23,180
18A3 23,000
20A3 23,000
22A3 23,000
25A3 23,000
28A3 23,000
32A3 23,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهین بناب

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 23,330
10A2 23,030
12A3 23,030
14A3 22,730
16A3 22,730
18A3 22,730
20A3 22,730
22A3 22,730
25A3 22,730
28A3 22,730
32A3 22,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد صبا فولاد زاگرس

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 23,640
16A3 23,640
18A3 23,640
20A3 23,640
22A3 23,640
25A3 23,640
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد راد همدان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 25,750
10A2 25,300
12A3 24,660
14A3 24,390
16A3 24,390
18A3 24,390
20A3 24,390
22A3 24,390
25A3 24,430
28A3 24,430
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آناهیتا گیلان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 24,450
10A2 24,270
12A3 24,270
14A3 23,730
16A3 23,730
18A3 23,730
20A3 23,730
22A3 23,730
25A3 24,090
28A3 24,090
32A3 24,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 26,270
12A3 26,270
14A3 24,360
16A3 24,360
20A3 24,360
22A3 24,360
25A3 24,360
28A3 24,360
32A3 24,360
5.5A1 24,550
6.5A1 24,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد قائم

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 23,550
14A3 22,910
16A3 22,910
18A3 22,910
20A3 22,910
22A3 22,910
25A3 22,910
28A3 22,910
32A3 22,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آریان فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 24,410
10A2 24,230
12A3 24,230
12A2 23,950
14A3 23,500
16A3 23,500
18A3 23,500
20A3 23,500
22A3 23,500
25A3 23,500
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نورد گرم سمنان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 24,820
10A3 24,090
12A3 22,910
14A3 24,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 25,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاوه تیکمه داش

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 24,640
8A2 24,090
10A3 24,550
10A2 23,910
12A3 23,910
14A3 23,450
16A3 23,450
18A3 23,450
20A3 23,450
20A3 23,450
22A3 23,450
25A3 23,450
28A3 23,450
32A3 23,450
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد درپاد تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 23,090
16A3 23,090
18A3 23,090
20A3 23,090
22A3 23,090
25A3 23,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کوثر اهواز

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 24,000
14A3 22,550
16A3 22,550
18A3 22,550
20A3 22,550
22A3 22,550
25A3 22,550
28A3 22,550
32A3 22,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد خلیج فارس

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 22,360
16A3 22,360
18A3 22,360
20A3 22,360
22A3 22,360
25A3 22,360
28A3 22,360
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد هیربد

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 23,360
10A2 23,360
12A3 23,360
14A3 23,000
16A3 23,000
18A3 23,000
20A3 23,000
22A3 23,000
25A3 23,000
28A3 23,000
32A3 23,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابرکوه

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 23,450
12A3 23,450
14A3 22,910
16A3 22,910
18A3 22,910
20A3 22,910
22A3 22,910
25A3 22,910
28A3 22,910
32A3 22,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پردیس

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 25,090
12A3 23,730
10A3 23,640
10A2 23,640
14A3 23,090
16A3 23,090
18A3 23,090
20A3 23,090
22A3 23,090
25A3 23,090
28A3 23,090
32A3 23,360
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پرشین فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 24,140
12A3 23,770
14A3 23,000
16A3 23,000
18A3 23,000
20A3 23,000
22A3 23,000
25A3 23,000
28A3 23,000
32A3 23,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده متین

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
10شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
12شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
14شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
16شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
18شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
20شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
22شاخهA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
25شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 26,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم 24,550
6.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم 24,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده کویر کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم 24,550
6.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم 24,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده ملایر

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
6.5کلافA1بنگاه تهرانملایرکیلوگرم 25,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده نطنز

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
6.5کلافA1بنگاه تهراننطنزکیلوگرم 25,000
6.5کلافA1کارخانهنطنزکیلوگرم 24,550
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت میلگرد

امروزه با توجه به پیشرفت ساخت و ساز و گسترش صنایع یکی از پرطرفدارترین محصولات موجود در بازار آهن می باشد. شما کاربران گرامی می توانید جهت مشاهده قیمت میلگرد ، قیمت‌میلگرد آجدار، قیمت روز میلگرد و لیست قیمت انواع میلگرد به جداول قیمتی موجود در وبسایت مجموعه توان کاوش شکیبا مراجعه نمایید. چنانچه لیست قیمت میلگرد مورد نظر خود را پیدا نکردید، جهت دریافت قیمت و موجودی دقیق با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

میلگرد

آیا برای اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی خود به میلگرد نیاز دارید؟ میلگرد دارای انواع مختلفی است و با توجه به ویژگی های آن در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در پروژه های ساختمانی، میلگرد به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که میلگرد در سایز و ضخامت های مختلفی تولید می شود، مشتریان بایستی با توجه به نیاز خود اقدام به خرید میلگرد نمایند. قیمت میلگرد در وبسایت توان کاوش شکیبا همواره به روزرسانی می گردد. شما کاربران گرامی میتوانید جهت دریافت قیمت روز میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. با توجه به شرایط روز اقتصادی قیمت محصولات بازار آهن دچار نوسان شده و بایستی پیش از خرید از آخرین قیمت و موجودی آنها مطلع شد. قیمت میلگرد و دیگر سطوح مقطع فولادی مورد استفاده در بازار آهن بر روی قیمت مسکن اثرگذار است. در ادامه به بررسی انواع میلگرد می پردازیم. چنانچه مایل به خرید این محصول هستید پیشنهاد می کنیم تا پایان این مطلب را مطالعه نمایید.

میلگرد آجدار

عموما میلگردهای آجدار بر اساس فرایند نورد گرم تولید و روانه بازار می شوند. برای ساخت میلگردهای آجدار از شمش و بیلتهای فولادی استفاده می شود. به همین دلیل دارای مقاومت بسیار بالایی هستند. در برخی از موارد، برای ساخت میلگردها از ضایعات محصولات فولادی و آهن استفاده می شود. باید گفت که استفاده از مواد اولیه نامرغوب در کیفیت میلگرد تاثیرگذار است و ایمنی سازه در برابر حوادث را کاهش می دهد.  در زمان خرید میلگرد، با دریافت مشاوره کامل می توانید میلگرد مورد نظر خود را انتخاب نمایید. میلگردهای آجدار به دلیل دارا بودن آج در فواصل منظم، سطح تماس با بتن را افزایش داده و باعث افزایش استحکام سازه می گردد.

قیمت میلگرد در بازار آهن تهران

میلگرد در کارخانه های تولید کننده بر اساس استانداردهای مختلفی تولید و روانه بازار می شود. قیمت‌میلگرد در کارخانه ها بر اساس روش تولید، مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، تورم و ... بستگی دارد. در کارخانه ذوب آهن اصفهان میلگردها بر اساس استاندارد  A2 و A3 روسی و همچنین استاندارد ملی 3132 تولید می شود. میلگردهای تولیدی توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تا 40 میلی متر می باشد. میلگردهای آجدار در انواع مارپیچ جناغی، دوکی، یکنواخت و آج مرکب تولید و روانه بازار می شوند.

نحوه تولید میلگرد

با پیشرفت تکنولوژی امکان اجرای کنترل کیفی از طریق آزمون کششی و خمش سرد ایجاد شده است. با بهره گیری از دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته میلگردهای آجدار با آج بالتر نیز تولید می شوند. از سوی دیگر سیستم های اتوماتیک دستگاهی قادر به کنترل دما و افزایش سرعت سرد کردن میلگردها گردیده است. این سیستمها همچنین باعث افزایش جوش پذیری میلگردها گردیده اند. بنابراین می توان با اطمینان خاطر از کیفیت و افزایش ایمنی سازه در پروژه های مختلف از آن استفاده نمود.

انواع آج در میلگردهای آجدار

می توان گفت میلگردهای آجدار جناقی شکل در مقایسه با میلگردهای دارای آج طولی و عرضی دارای مزیت بیشتری است. هم اکنون در ایران کارخانه های معتبر زیر میلگرد آجدار با کیفیت را تولید می کنند.فولاد آناهیتا گیلانمجتمع فولاد روهیناکارخانه فولاد میانهفولاد ابرکوه یزدمجتمع فولاد خراسانمجتمع فولاد شاهینفولاد بافق یزدفولاد کویر کاشانشرکت فولاد کوثر اهوازفولاد دبناب

قیمت میلگرد آجدار

به دلیل بروز نوسانات قیمتی در بازار آهن پیشنهاد می شود همواره اقدام به استعلام قیمت از مراکز معتبر فروش نمایید. عواملی مانند نرخ ارز و تورم، قیمت جهانی مواد اولیه ، شرایط واردات و صادرات و همچنین نوع و ضخامت میگرد در تعیین قیمت میلگرد بسیار موثر است. به طور کلی به منظور افزایش خرید منحصولات بومی، قیمت میلگرد برای مشتریان داخلی تا حدود 10 درصد کمتر از قیمت صادراتی آن است. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخریت قیمت انواع میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا از زمان ارائه مشاوره تا تحوبل محصول به مشتریان در کنار شما خواهند بود.

استعلام قیمت میلگرد به صورت آنلاین

امروزه به دلیل دسترسی آسان به اینترنت می توانید قیمت میلگرد را به صورت آنلاین مشاهده نمایید. شما کاربران گرامی میتوانید در وبسایت توان کاوش شکیبا قیمت این سطح مقطع فولادی را به صورت آنلاین استعلام نموده و جهت ثبت سفارش به کارشناسان فروش پیام دهید. در جداول قیمتی می توانید ویژگی محصول، قیمت و تغیرات ان را به صورت همزمان مراجعه نمایید.

قیمت لحظه ای میلگرد

با توجه به شرایط اقتصادی امروز اطلاع از آخرین قیمت میلگرد از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به عومل تاثیرگذار قیمت بر روی محصولات بازار آهن می پردازیم.

قیمت جهانی فلز و آلیاژ

با توجه به این که برخی از فلزات مورد استفاده در میلگرد، ورق و ... وارداتی هستند، قیمت این محصولات به روز محاسبه گردیده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نرخ تورم و ارزش پول

با توجه به شرایط تورم و افزایش نرخ دلار قیمت میلگرد و دیگر سطوح مقطع فولادی با افزایش روبرو می شود.

میزان عرضه و تقاضا

میزان درخواست مشتریان نیز نقش مهمی را در تولید و قیمت گذاری میلگرد ایفا می کند.

رشد اقتصادی

با وجود رشد اقتصادی و توسعه ساختمان سازی، میزان درخواست میلگرد افزایش می یابد بنابراین با افزایش تولید قیمت میلگرد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

نوع تولید میلگرد

یکی از مهمترین معیارهای قیمت گذاری میلگرد روش تولید آن است. چرا که روش تولید عاملی تعیین کننده بر کیفیت میلگرد است. با توجه به عوامل مذکور باید گفت که قیمت میلگرد به طور لحظه ای دچار نوسان می شود به همین منظور به دلیل جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشنهاد می شود اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده ارائه مشاوره و پشتیبانی به شما کاربران گرامی هستند. شما می توانید جهت دریافت موجودی و قیمت میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید میلگرد

چگونه امکان دسترسی به آخرین قیمت میلگرد در وبسایت برای کاربران وجود دارد؟

شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت محصولات بازار آهن به جداول قیمتی محصولات مراجعه و یا با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه ثبت سفارش میلگرد در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام می شود؟

پس از تماس شما با مجموعه توان کاوش شکیبا، فرمی در قالب پیش فاکتور برایتان ارسال شده پس از تایید جزیات و تایید پرداخت، فاکتور به صورت قطعی درآمده و به بخش بارگیری و ارسال فرستاده می شود.

آیا می توان میلگرد را به صورت مستقیم از کارخانه خریداری نمود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، امکان خرید به صورت ویژه و سفارشی برای مشتریان از درب کارخانه وجود دارد. کارخانه تنها در تناژهای بسیار بالا اقدام به خرده فروشی می کند. علاوه بر حجم خرید هزینه ارسال از درب کارخانه تا مقصد نیز بایستی در نظر گرفته شود. زمان مورد نیاز جهت ارسال محصول به تهران 1 الی 2 روز و به شهرستان ها بسته به دوری از محل بارگیری 1 الی 3 روز کاری خواهد بود.

منابع قیمت گذاری چه ارگانهایی هستند؟

قیمت روز میلگرد و انواع آهن آلات توسط کارخانه جات تولید کننده به مراکز پخش و فروش اعلام می گردد. شرکت های بازرگانی فولاد و ... به طور روزانه قیمت این محصولات را به روز رسانی می کنند.قیمت میلگرد در بازار تهران تولید کارخانه های مختلف