میلگرد ذوب آهن اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,240
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,240
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,330
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,100
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,010
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,100
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 20,870
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 20,870
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فایکو

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10فایکوA3کیلوگرم 21,290
12فایکوA3کیلوگرم 21,290
14فایکوA3کیلوگرم 20,370
16فایکوA3کیلوگرم 20,370
18فایکوA3کیلوگرم 20,370
20فایکوA3کیلوگرم 20,370
22فایکوA3کیلوگرم 20,370
25فایکوA3کیلوگرم 20,370
28فایکوA3کیلوگرم 20,370
32فایکوA3کیلوگرم 20,370
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهرود

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10شاهرودA3کیلوگرم 22,070
12شاهرودA3کیلوگرم 21,420
14شاهرودA3کیلوگرم 20,640
16شاهرودA3کیلوگرم 20,640
18شاهرودA3کیلوگرم 20,640
20شاهرودA3کیلوگرم 20,640
22شاهرودA3کیلوگرم 20,920
25شاهرودA3کیلوگرم 20,920
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10میانهA3کیلوگرم 20,410
12میانهA3کیلوگرم 20,410
14میانهA3کیلوگرم 20,000
16میانهA3کیلوگرم 20,000
18میانهA3کیلوگرم 20,000
20میانهA3کیلوگرم 20,000
22میانهA3کیلوگرم 20,000
25میانهA3کیلوگرم 20,000
28میانهA3کیلوگرم 20,000
32میانهA3کیلوگرم 20,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ظفر بناب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8ظفر بنابA2کیلوگرم 21,350
10ظفر بنابA2کیلوگرم 21,170
12ظفر بنابA3کیلوگرم 21,170
14ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
16ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
18ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
20ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
22ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
25ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
28ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نیشابور

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12نیشابورA3کیلوگرم 22,020
14نیشابورA3کیلوگرم 20,830
14نیشابورA3کیلوگرم 21,560
16نیشابورA3کیلوگرم 20,830
16نیشابورA3کیلوگرم 21,560
18نیشابورA3کیلوگرم 20,830
18نیشابورA3کیلوگرم 21,560
20نیشابورA3کیلوگرم 20,830
20نیشابورA3کیلوگرم 21,560
22نیشابورA3کیلوگرم 20,830
22نیشابورA3کیلوگرم 21,560
25نیشابورA3کیلوگرم 20,830
25نیشابورA3کیلوگرم 21,560
28نیشابورA3کیلوگرم 20,830
28نیشابورA3کیلوگرم 21,560
32نیشابورA3کیلوگرم 21,470
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
5.5ابهرA1کیلوگرم 21,930
6.5ابهرA1کیلوگرم 21,930
8ابهرA2کیلوگرم 20,830
10ابهرA3کیلوگرم 20,090
10ابهرA2کیلوگرم 20,090
12ابهرA2کیلوگرم 20,090
12ابهرA3کیلوگرم 20,090
14ابهرA3کیلوگرم 19,910
16ابهرA3کیلوگرم 19,910
18ابهرA3کیلوگرم 19,910
20ابهرA3کیلوگرم 19,910
22ابهرA3کیلوگرم 19,910
25ابهرA3کیلوگرم 19,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد جهان فولاد سیرجان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 22,020
14جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,910
16جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,910
18جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
20جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
22جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
25جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
28جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد امیرکبیر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10امیرکبیرA3کیلوگرم 21,290
10امیرکبیرA2کیلوگرم 20,830
12امیرکبیرA3کیلوگرم 21,840
12امیرکبیرA3کیلوگرم 20,830
14امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
14امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
16امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
16امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
18امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
18امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
20امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
20امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
22امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
22امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
25امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
25امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
28امیرکبیرA3کیلوگرم 20,690
32امیرکبیرA3کیلوگرم 20,690
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد بافق یزد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8بافق یزدA3کیلوگرم 22,850
10بافق یزدA3کیلوگرم 21,560
12بافق یزدA3کیلوگرم 21,380
14بافق یزدA3کیلوگرم 20,370
16بافق یزدA3کیلوگرم 20,370
18بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
20بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
22بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
25بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
28بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
32بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهین بناب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8شاهین بنابA2کیلوگرم 20,600
10شاهین بنابA2کیلوگرم 20,320
12شاهین بنابA3کیلوگرم 20,320
14شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
16شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
18شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
20شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
22شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
25شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
28شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
32شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد صبا فولاد زاگرس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد راد همدان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8راد همدانA2کیلوگرم 22,750
10راد همدانA2کیلوگرم 22,480
12راد همدانA3کیلوگرم 21,930
14راد همدانA3کیلوگرم 21,700
16راد همدانA3کیلوگرم 21,700
18راد همدانA3کیلوگرم 21,700
20راد همدانA3کیلوگرم 21,700
22راد همدانA3کیلوگرم 21,700
25راد همدانA3کیلوگرم 21,700
28راد همدانA3کیلوگرم 21,700
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آناهیتا گیلان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8آناهیتا گیلانA2کیلوگرم 21,650
10آناهیتا گیلانA2کیلوگرم 21,470
12آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,470
14آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
16آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
18آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
20آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
22آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
25آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
28آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
32آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10کاشانA3کیلوگرم 23,170
12کاشانA3کیلوگرم 23,030
14کاشانA3کیلوگرم 21,290
16کاشانA3کیلوگرم 21,290
20کاشانA3کیلوگرم 21,290
22کاشانA3کیلوگرم 21,290
25کاشانA3کیلوگرم 21,290
28کاشانA3کیلوگرم 21,290
32کاشانA3کیلوگرم 21,290
5.5کاشانA1کیلوگرم 24,500
6.5کاشانA1کیلوگرم 24,500
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد قائم

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12قائمA3کیلوگرم 20,550
14قائمA3کیلوگرم 20,280
16قائمA3کیلوگرم 20,280
18قائمA3کیلوگرم 20,280
20قائمA3کیلوگرم 20,280
22قائمA3کیلوگرم 20,280
25قائمA3کیلوگرم 20,280
28قائمA3کیلوگرم 20,280
32قائمA3کیلوگرم 20,280
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آریان فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10آریان فولادA2کیلوگرم 20,370
10آریان فولادA3کیلوگرم 20,460
12آریان فولادA3کیلوگرم 20,460
12آریان فولادA2کیلوگرم 20,280
14آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
16آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
18آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
20آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
22آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
25آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نورد گرم سمنان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 21,010
10نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 20,730
12نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 20,460
14نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8فولاد سپهر ایرانیانA2کیلوگرم 21,290
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاوه تیکمه داش

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 21,380
8کاوه تیکمه داشA2کیلوگرم 20,830
10کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 21,290
10کاوه تیکمه داشA2کیلوگرم 20,730
12کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,730
14کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
16کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
18کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
20کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
20کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
22کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
25کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
28کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
32کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد درپاد تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
16درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
18درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
20درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
22درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
25درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کوثر اهواز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12کوثر اهوازA3کیلوگرم 20,920
14کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
16کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
18کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
20کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
22کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
25کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
28کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
32کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد خلیج فارس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
16خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
18خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
20خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
22خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
25خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
28خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد هیربد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8هیربدA2کیلوگرم 20,600
10هیربدA2کیلوگرم 20,370
12هیربدA3کیلوگرم 20,410
14هیربدA3کیلوگرم 20,050
16هیربدA3کیلوگرم 20,050
18هیربدA3کیلوگرم 20,000
20هیربدA3کیلوگرم 20,000
22هیربدA3کیلوگرم 20,000
25هیربدA3کیلوگرم 20,510
28هیربدA3کیلوگرم 20,550
32هیربدA3کیلوگرم 20,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابرکوه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10ابرکوهA3کیلوگرم 20,640
12ابرکوهA3کیلوگرم 20,280
14ابرکوهA3کیلوگرم 19,630
16ابرکوهA3کیلوگرم 19,630
18ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
20ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
22ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
25ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
28ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
32ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پردیس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10پردیسA3کیلوگرم 20,620
12پردیسA3کیلوگرم 20,520
10پردیسA2کیلوگرم 20,470
8پردیسA2کیلوگرم 21,070
14پردیسA3کیلوگرم 20,000
16پردیسA3کیلوگرم 20,000
18پردیسA3کیلوگرم 20,000
20پردیسA3کیلوگرم 20,000
22پردیسA3کیلوگرم 20,000
25پردیسA3کیلوگرم 20,000
28پردیسA3کیلوگرم 20,460
32پردیسA3کیلوگرم 20,460
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پرشین فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10پرشین فولادA3کیلوگرم 21,100
12پرشین فولادA3کیلوگرم 20,730
14پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
16پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
18پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
20پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
22پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
25پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
28پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
32پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده متین

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
10شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
12شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
14شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
16شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
18شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
20شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
22شاخهA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
25شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم 24,770
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم 21,930
6.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم 21,930
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده کویر کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم 24,500
6.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم 24,500
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده ملایر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
6.5کلافA1بنگاه تهرانملایرکیلوگرم 22,390
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ساده نطنز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت (تومان)
6.5کلافA1بنگاه تهراننطنزکیلوگرم 22,390
6.5کلافA1کارخانهنطنزکیلوگرم 21,930
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت میلگرد

امروزه با توجه به پیشرفت ساخت و ساز و گسترش صنایع یکی از پرطرفدارترین محصولات موجود در بازار آهن می باشد. شما کاربران گرامی می توانید جهت مشاهده قیمت میلگرد ، قیمت‌میلگرد آجدار، قیمت روز میلگرد و لیست قیمت انواع میلگرد به جداول قیمتی موجود در وبسایت مجموعه توان کاوش شکیبا مراجعه نمایید. چنانچه لیست قیمت میلگرد مورد نظر خود را پیدا نکردید، جهت دریافت قیمت و موجودی دقیق با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

میلگرد

آیا برای اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی خود به میلگرد نیاز دارید؟ میلگرد دارای انواع مختلفی است و با توجه به ویژگی های آن در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در پروژه های ساختمانی، میلگرد به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که میلگرد در سایز و ضخامت های مختلفی تولید می شود، مشتریان بایستی با توجه به نیاز خود اقدام به خرید میلگرد نمایند. قیمت میلگرد در وبسایت توان کاوش شکیبا همواره به روزرسانی می گردد. شما کاربران گرامی میتوانید جهت دریافت قیمت روز میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. با توجه به شرایط روز اقتصادی قیمت محصولات بازار آهن دچار نوسان شده و بایستی پیش از خرید از آخرین قیمت و موجودی آنها مطلع شد. قیمت میلگرد و دیگر سطوح مقطع فولادی مورد استفاده در بازار آهن بر روی قیمت مسکن اثرگذار است. در ادامه به بررسی انواع میلگرد می پردازیم. چنانچه مایل به خرید این محصول هستید پیشنهاد می کنیم تا پایان این مطلب را مطالعه نمایید.

میلگرد آجدار

عموما میلگردهای آجدار بر اساس فرایند نورد گرم تولید و روانه بازار می شوند. برای ساخت میلگردهای آجدار از شمش و بیلتهای فولادی استفاده می شود. به همین دلیل دارای مقاومت بسیار بالایی هستند. در برخی از موارد، برای ساخت میلگردها از ضایعات محصولات فولادی و آهن استفاده می شود. باید گفت که استفاده از مواد اولیه نامرغوب در کیفیت میلگرد تاثیرگذار است و ایمنی سازه در برابر حوادث را کاهش می دهد.  در زمان خرید میلگرد، با دریافت مشاوره کامل می توانید میلگرد مورد نظر خود را انتخاب نمایید. میلگردهای آجدار به دلیل دارا بودن آج در فواصل منظم، سطح تماس با بتن را افزایش داده و باعث افزایش استحکام سازه می گردد.

قیمت میلگرد در بازار آهن تهران

میلگرد در کارخانه های تولید کننده بر اساس استانداردهای مختلفی تولید و روانه بازار می شود. قیمت‌میلگرد در کارخانه ها بر اساس روش تولید، مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، تورم و ... بستگی دارد. در کارخانه ذوب آهن اصفهان میلگردها بر اساس استاندارد  A2 و A3 روسی و همچنین استاندارد ملی 3132 تولید می شود. میلگردهای تولیدی توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تا 40 میلی متر می باشد. میلگردهای آجدار در انواع مارپیچ جناغی، دوکی، یکنواخت و آج مرکب تولید و روانه بازار می شوند.

نحوه تولید میلگرد

با پیشرفت تکنولوژی امکان اجرای کنترل کیفی از طریق آزمون کششی و خمش سرد ایجاد شده است. با بهره گیری از دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته میلگردهای آجدار با آج بالتر نیز تولید می شوند. از سوی دیگر سیستم های اتوماتیک دستگاهی قادر به کنترل دما و افزایش سرعت سرد کردن میلگردها گردیده است. این سیستمها همچنین باعث افزایش جوش پذیری میلگردها گردیده اند. بنابراین می توان با اطمینان خاطر از کیفیت و افزایش ایمنی سازه در پروژه های مختلف از آن استفاده نمود.

انواع آج در میلگردهای آجدار

می توان گفت میلگردهای آجدار جناقی شکل در مقایسه با میلگردهای دارای آج طولی و عرضی دارای مزیت بیشتری است. هم اکنون در ایران کارخانه های معتبر زیر میلگرد آجدار با کیفیت را تولید می کنند.فولاد آناهیتا گیلانمجتمع فولاد روهیناکارخانه فولاد میانهفولاد ابرکوه یزدمجتمع فولاد خراسانمجتمع فولاد شاهینفولاد بافق یزدفولاد کویر کاشانشرکت فولاد کوثر اهوازفولاد دبناب

قیمت میلگرد آجدار

به دلیل بروز نوسانات قیمتی در بازار آهن پیشنهاد می شود همواره اقدام به استعلام قیمت از مراکز معتبر فروش نمایید. عواملی مانند نرخ ارز و تورم، قیمت جهانی مواد اولیه ، شرایط واردات و صادرات و همچنین نوع و ضخامت میگرد در تعیین قیمت میلگرد بسیار موثر است. به طور کلی به منظور افزایش خرید منحصولات بومی، قیمت میلگرد برای مشتریان داخلی تا حدود 10 درصد کمتر از قیمت صادراتی آن است. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخریت قیمت انواع میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا از زمان ارائه مشاوره تا تحوبل محصول به مشتریان در کنار شما خواهند بود.

استعلام قیمت میلگرد به صورت آنلاین

امروزه به دلیل دسترسی آسان به اینترنت می توانید قیمت میلگرد را به صورت آنلاین مشاهده نمایید. شما کاربران گرامی میتوانید در وبسایت توان کاوش شکیبا قیمت این سطح مقطع فولادی را به صورت آنلاین استعلام نموده و جهت ثبت سفارش به کارشناسان فروش پیام دهید. در جداول قیمتی می توانید ویژگی محصول، قیمت و تغیرات ان را به صورت همزمان مراجعه نمایید.

قیمت لحظه ای میلگرد

با توجه به شرایط اقتصادی امروز اطلاع از آخرین قیمت میلگرد از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به عومل تاثیرگذار قیمت بر روی محصولات بازار آهن می پردازیم.

قیمت جهانی فلز و آلیاژ

با توجه به این که برخی از فلزات مورد استفاده در میلگرد، ورق و ... وارداتی هستند، قیمت این محصولات به روز محاسبه گردیده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نرخ تورم و ارزش پول

با توجه به شرایط تورم و افزایش نرخ دلار قیمت میلگرد و دیگر سطوح مقطع فولادی با افزایش روبرو می شود.

میزان عرضه و تقاضا

میزان درخواست مشتریان نیز نقش مهمی را در تولید و قیمت گذاری میلگرد ایفا می کند.

رشد اقتصادی

با وجود رشد اقتصادی و توسعه ساختمان سازی، میزان درخواست میلگرد افزایش می یابد بنابراین با افزایش تولید قیمت میلگرد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

نوع تولید میلگرد

یکی از مهمترین معیارهای قیمت گذاری میلگرد روش تولید آن است. چرا که روش تولید عاملی تعیین کننده بر کیفیت میلگرد است. با توجه به عوامل مذکور باید گفت که قیمت میلگرد به طور لحظه ای دچار نوسان می شود به همین منظور به دلیل جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشنهاد می شود اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده ارائه مشاوره و پشتیبانی به شما کاربران گرامی هستند. شما می توانید جهت دریافت موجودی و قیمت میلگرد با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید میلگرد

چگونه امکان دسترسی به آخرین قیمت میلگرد در وبسایت برای کاربران وجود دارد؟

شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت محصولات بازار آهن به جداول قیمتی محصولات مراجعه و یا با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه ثبت سفارش میلگرد در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام می شود؟

پس از تماس شما با مجموعه توان کاوش شکیبا، فرمی در قالب پیش فاکتور برایتان ارسال شده پس از تایید جزیات و تایید پرداخت، فاکتور به صورت قطعی درآمده و به بخش بارگیری و ارسال فرستاده می شود.

آیا می توان میلگرد را به صورت مستقیم از کارخانه خریداری نمود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، امکان خرید به صورت ویژه و سفارشی برای مشتریان از درب کارخانه وجود دارد. کارخانه تنها در تناژهای بسیار بالا اقدام به خرده فروشی می کند. علاوه بر حجم خرید هزینه ارسال از درب کارخانه تا مقصد نیز بایستی در نظر گرفته شود. زمان مورد نیاز جهت ارسال محصول به تهران 1 الی 2 روز و به شهرستان ها بسته به دوری از محل بارگیری 1 الی 3 روز کاری خواهد بود.

منابع قیمت گذاری چه ارگانهایی هستند؟

قیمت روز میلگرد و انواع آهن آلات توسط کارخانه جات تولید کننده به مراکز پخش و فروش اعلام می گردد. شرکت های بازرگانی فولاد و ... به طور روزانه قیمت این محصولات را به روز رسانی می کنند.قیمت میلگرد در بازار تهران تولید کارخانه های مختلف