میلگرد ذوب آهن اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,240
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,240
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,330
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,100
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,010
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 21,100
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 20,870
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم 20,870
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فایکو

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10فایکوA3کیلوگرم 21,290
12فایکوA3کیلوگرم 21,290
14فایکوA3کیلوگرم 20,370
16فایکوA3کیلوگرم 20,370
18فایکوA3کیلوگرم 20,370
20فایکوA3کیلوگرم 20,370
22فایکوA3کیلوگرم 20,370
25فایکوA3کیلوگرم 20,370
28فایکوA3کیلوگرم 20,370
32فایکوA3کیلوگرم 20,370
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهرود

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10شاهرودA3کیلوگرم 22,070
12شاهرودA3کیلوگرم 21,420
14شاهرودA3کیلوگرم 20,640
16شاهرودA3کیلوگرم 20,640
18شاهرودA3کیلوگرم 20,640
20شاهرودA3کیلوگرم 20,640
22شاهرودA3کیلوگرم 20,920
25شاهرودA3کیلوگرم 20,920
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10میانهA3کیلوگرم 20,410
12میانهA3کیلوگرم 20,410
14میانهA3کیلوگرم 20,000
16میانهA3کیلوگرم 20,000
18میانهA3کیلوگرم 20,000
20میانهA3کیلوگرم 20,000
22میانهA3کیلوگرم 20,000
25میانهA3کیلوگرم 20,000
28میانهA3کیلوگرم 20,000
32میانهA3کیلوگرم 20,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ظفر بناب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8ظفر بنابA2کیلوگرم 21,350
10ظفر بنابA2کیلوگرم 21,170
12ظفر بنابA3کیلوگرم 21,170
14ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
16ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
18ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
20ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
22ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
25ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
28ظفر بنابA3کیلوگرم 20,960
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نیشابور

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12نیشابورA3کیلوگرم 22,020
14نیشابورA3کیلوگرم 20,830
14نیشابورA3کیلوگرم 21,560
16نیشابورA3کیلوگرم 20,830
16نیشابورA3کیلوگرم 21,560
18نیشابورA3کیلوگرم 20,830
18نیشابورA3کیلوگرم 21,560
20نیشابورA3کیلوگرم 20,830
20نیشابورA3کیلوگرم 21,560
22نیشابورA3کیلوگرم 20,830
22نیشابورA3کیلوگرم 21,560
25نیشابورA3کیلوگرم 20,830
25نیشابورA3کیلوگرم 21,560
28نیشابورA3کیلوگرم 20,830
28نیشابورA3کیلوگرم 21,560
32نیشابورA3کیلوگرم 21,470
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
5.5ابهرA1کیلوگرم 21,930
6.5ابهرA1کیلوگرم 21,930
8ابهرA2کیلوگرم 20,830
10ابهرA3کیلوگرم 20,090
10ابهرA2کیلوگرم 20,090
12ابهرA2کیلوگرم 20,090
12ابهرA3کیلوگرم 20,090
14ابهرA3کیلوگرم 19,910
16ابهرA3کیلوگرم 19,910
18ابهرA3کیلوگرم 19,910
20ابهرA3کیلوگرم 19,910
22ابهرA3کیلوگرم 19,910
25ابهرA3کیلوگرم 19,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد جهان فولاد سیرجان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 22,020
14جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,910
16جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,910
18جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
20جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
22جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
25جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
28جهان فولاد سیرجانA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد امیرکبیر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10امیرکبیرA3کیلوگرم 21,290
10امیرکبیرA2کیلوگرم 20,830
12امیرکبیرA3کیلوگرم 21,840
12امیرکبیرA3کیلوگرم 20,830
14امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
14امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
16امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
16امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
18امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
18امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
20امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
20امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
22امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
22امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
25امیرکبیرA3کیلوگرم 20,460
25امیرکبیرA3کیلوگرم 20,370
28امیرکبیرA3کیلوگرم 20,690
32امیرکبیرA3کیلوگرم 20,690
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد بافق یزد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8بافق یزدA3کیلوگرم 22,850
10بافق یزدA3کیلوگرم 21,560
12بافق یزدA3کیلوگرم 21,380
14بافق یزدA3کیلوگرم 20,370
16بافق یزدA3کیلوگرم 20,370
18بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
20بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
22بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
25بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
28بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
32بافق یزدA3کیلوگرم 20,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهین بناب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8شاهین بنابA2کیلوگرم 20,600
10شاهین بنابA2کیلوگرم 20,320
12شاهین بنابA3کیلوگرم 20,320
14شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
16شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
18شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
20شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
22شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
25شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
28شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
32شاهین بنابA3کیلوگرم 20,050
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد صبا فولاد زاگرس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم 20,510
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد راد همدان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8راد همدانA2کیلوگرم 22,750
10راد همدانA2کیلوگرم 22,480
12راد همدانA3کیلوگرم 21,930
14راد همدانA3کیلوگرم 21,700
16راد همدانA3کیلوگرم 21,700
18راد همدانA3کیلوگرم 21,700
20راد همدانA3کیلوگرم 21,700
22راد همدانA3کیلوگرم 21,700
25راد همدانA3کیلوگرم 21,700
28راد همدانA3کیلوگرم 21,700
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آناهیتا گیلان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8آناهیتا گیلانA2کیلوگرم 21,650
10آناهیتا گیلانA2کیلوگرم 21,470
12آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,470
14آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
16آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
18آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
20آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
22آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
25آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
28آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
32آناهیتا گیلانA3کیلوگرم 21,290
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10کاشانA3کیلوگرم 23,170
12کاشانA3کیلوگرم 23,030
14کاشانA3کیلوگرم 21,290
16کاشانA3کیلوگرم 21,290
20کاشانA3کیلوگرم 21,290
22کاشانA3کیلوگرم 21,290
25کاشانA3کیلوگرم 21,290
28کاشانA3کیلوگرم 21,290
32کاشانA3کیلوگرم 21,290
5.5کاشانA1کیلوگرم 24,500
6.5کاشانA1کیلوگرم 24,500
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد قائم

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12قائمA3کیلوگرم 20,550
14قائمA3کیلوگرم 20,280
16قائمA3کیلوگرم 20,280
18قائمA3کیلوگرم 20,280
20قائمA3کیلوگرم 20,280
22قائمA3کیلوگرم 20,280
25قائمA3کیلوگرم 20,280
28قائمA3کیلوگرم 20,280
32قائمA3کیلوگرم 20,280
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آریان فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10آریان فولادA2کیلوگرم 20,370
10آریان فولادA3کیلوگرم 20,460
12آریان فولادA3کیلوگرم 20,460
12آریان فولادA2کیلوگرم 20,280
14آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
16آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
18آریان فولادA3کیلوگرم 20,280
20آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
22آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
25آریان فولادA3کیلوگرم 20,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نورد گرم سمنان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 21,010
10نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 20,730
12نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 20,460
14نورد گرم سمنانA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8فولاد سپهر ایرانیانA2کیلوگرم 21,290
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاوه تیکمه داش

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 21,380
8کاوه تیکمه داشA2کیلوگرم 20,830
10کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 21,290
10کاوه تیکمه داشA2کیلوگرم 20,730
12کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,730
14کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
16کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
18کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
20کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
20کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
22کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
25کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
28کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
32کاوه تیکمه داشA3کیلوگرم 20,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد درپاد تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
16درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
18درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
20درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
22درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
25درپاد تبریزA3کیلوگرم 19,630
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کوثر اهواز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
12کوثر اهوازA3کیلوگرم 20,920
14کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
16کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
18کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
20کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
22کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
25کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
28کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
32کوثر اهوازA3کیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد خلیج فارس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
14خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
16خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
18خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
20خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
22خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
25خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
28خلیج فارسA3کیلوگرم 19,540
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد هیربد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
8هیربدA2کیلوگرم 20,600
10هیربدA2کیلوگرم 20,370
12هیربدA3کیلوگرم 20,410
14هیربدA3کیلوگرم 20,050
16هیربدA3کیلوگرم 20,050
18هیربدA3کیلوگرم 20,000
20هیربدA3کیلوگرم 20,000
22هیربدA3کیلوگرم 20,000
25هیربدA3کیلوگرم 20,510
28هیربدA3کیلوگرم 20,550
32هیربدA3کیلوگرم 20,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابرکوه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10ابرکوهA3کیلوگرم 20,640
12ابرکوهA3کیلوگرم 20,280
14ابرکوهA3کیلوگرم 19,630
16ابرکوهA3کیلوگرم 19,630
18ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
20ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
22ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
25ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
28ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
32ابرکوهA3کیلوگرم 19,540
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پردیس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10پردیسA3کیلوگرم 20,620
12پردیسA3کیلوگرم 20,520
10پردیسA2کیلوگرم 20,470
8پردیسA2کیلوگرم 21,070
14پردیسA3کیلوگرم 20,000
16پردیسA3کیلوگرم 20,000
18پردیسA3کیلوگرم 20,000
20پردیسA3کیلوگرم 20,000
22پردیسA3کیلوگرم 20,000
25پردیسA3کیلوگرم 20,000
28پردیسA3کیلوگرم 20,460
32پردیسA3کیلوگرم 20,460
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پرشین فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10پرشین فولادA3کیلوگرم 21,100
12پرشین فولادA3کیلوگرم 20,730
14پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
16پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
18پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
20پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
22پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
25پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
28پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
32پرشین فولادA3کیلوگرم 19,960
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از انواع میلگردهای مورد استفاده در صنعت ساختمان است. دلیل نامگذاری این میلگردها به این نام، وجود برآمدگی و آج‌هایی روی سطح میلگرد است که باعث اتصال بهتر آن به بتن می‌شود. قیمت میلگرد آجدار با توجه به ویژگی هایی از قبیل ضخامت و جنس آن مشخص می شود. بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم پیش از خرید اقدام به استعلام قیمت میلگرد و موجودی این محصول نمایید.

میلگردهای آجدار معمولا از فولاد ساخته می‌شوند و به دلیل وجود این برآمدگی‌ها و چسبندگی بهتر به بتن، باعث افزایش مقاومت کششی و برشی سازه نیز می‌شود. این مقاطع فولادی در اندازه‌ها و قطرهای مختلفی تولید می‌شود که معمولا بین 6 تا 32 میلی‌متر متغیر است. همچنین بسته به نوع سازه و بارهای وارده از گریدهای مختلف فولاد (مانند گرید 40 یا 60) برای ساخت آن استفاده می‌شود.

میلگردهای آجدار یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع میلگرد به شمار می‌روند بنابراین چنانچه قصد خرید آن‌ها را داشته باشید، نیاز دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد این محصولات به دست آورید. در ادامه این مقاله، شما را با ویژگی‌ها و مشخصات و قیمت میلگرد آجدار خواهیم کرد.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگردآجدار یکی از پرکاربردترین و مهمترین تجهیزات ساختمانی در سازه‌های بتنی به شمار می‌رود که با ایجاد چسبندگی بیشتر میان بتن و میلگرد، سبب افزایش مقاومت و ظرفیت باربری سازه می‌شود.

همان‌طور که گفتیم میلگردهای آجدار معمولا از فولاد ساخته می‌شوند و دارای برآمدگی‌هایی بر روی سطح خود هستند. این برآمدگی‌ها یا در اصطلاح آج‌ها، به صورت عمود بر محور میلگرد ایجاد می‌شوند و با افزایش سطح تماس با بتن، چسبندگی بهتری را فراهم می‌کنند. در نتیجه، بار وارده از طریق بتن به صورت یکنواخت‌تری به میلگرد منتقل شده و از جداشدگی و لغزش آن‌ها جلوگیری می‌شود.

استعلام قیمت میلگرد آجدار

از آنجایی که قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه دچار نوسان می شود، به شما کاربران پیشنهاد می کنیم از مراکز معتبر اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران گرامی هستند.

استفاده از این محصول به دلیل مزایای بسیار زیادی که دارد، امروزه به یک استاندارد در سازه‌های بتنی تبدیل شده است. از جمله مزایای میلگردآجدار می‌توان به افزایش مقاومت کششی و برشی سازه، کاهش خمش و کمانش میلگردها، جلوگیری از لغزش میلگردها در بتن، بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌ها و... اشاره کرد. این مقاطع در طول 12 متر و در سایزهای 8 - 36 و حتی 40، توسط تولیدکنندگان مختلف، تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

بنابراین، استفاده از میلگردهای آجدار برای دستیابی به سازه‌ای ایمن و استاندارد، یک ضرورت به شمار می‌رود.

مزایای استفاده از میلگرد آجدار

استفاده از این میلگرد در سازه‌های بتنی مزایا و منافع متعددی به همراه دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

افزایش مقاومت کششی و برشی

 آج‌ها و برآمدگی‌های ایجاد شده روی سطح میلگرد با افزایش سطح تماس با بتن، باعث افزایش چسبندگی و مقاومت کششی می‌شوند و مقاومت برشی بتن را نیز بهبود می‌بخشند.

جلوگیری از لغزش میلگرد

آج‌ها و برآمدگی‌ها مانع از لغزش و جابه‌جایی میلگرد درون بتن می‌شوند و اتصال بهتری را فراهم می‌کنند.

کاهش طول مهاری مورد نیاز

به دلیل افزایش چسبندگی، نیاز به طول مهاری در میلگردها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بهبود رفتار لرزه‌ای

استفاده از میلگردآجدار باعث بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه در برابر حوادثی نظیر زلزله می‌شود.

جلوگیری از کمانش میلگرد

 وجود آج‌ها از کمانش و خمش میلگردها جلوگیری کرده و باعث توزیع یکنواخت‌تر بار می‌شوند.

افزایش ظرفیت تحمل بار سازه

به دلیل مقاومت بالایی که این میلگردها دارند، ظرفیت باربری سازه‌های بتنی نیز افزایش می‌یابد.

سهولت و سرعت بالای اجرا

 نصب و اجرای میلگرد آجدار نسبتا ساده و سریع است.

کاهش مقدار مصرف میلگرد

با استفاده از میلگردهای آجدار می‌توان مقدار مصرف فولاد را کاهش داد.

بنابراین با وجود این مزایا می‌توان نتیجه گرفت که میلگرد آجدار با ارتقای کیفیت سازه‌های بتنی، گزینه‌ای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای دستیابی به سازه‌ای کاملا ایمن به شمار می‌رود.

انواع میلگرد آجدار و ویژگی‌های آن‌ها

در بخش قبلی، با میلگردهای آجدار و مزایای استفاده از آن‌ها در سازه‌های بتنی آشنا شدید. در ادامه، قصد داریم در مورد انواع ویژگی و قیمت میلگرد آجدار صحبت کنیم.

رایج‌ترین استاندارد مورد استفاده در کشور ما، استاندارد روسیه است که بر اساس آن، میلگردهای آجدار در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می‌گیرند. هریک از این محصولات، دارای مشخصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند که سبب تمایز آن‌ها از یکدیگر می‌گردد. بارزترین تفاوت میان انواع میلگردهای آجدار که سبب تفاوت کارایی آن‌ها نیز می‌شود را باید مقاومت کششی، میزان سختی و شکل آج و همچنین مقاومت تنشی دانست.

میلگرد آجدار A2

میلگرد آجدار A2 با داشتن آج‌های فنری و مارپیچ در تمام طول خود، یک میلگرد نیمه‌سخت و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. از آنجایی که این میلگرد ساختاری ترد و شکننده دارد، توصیه می‌کنیم که بر روی آن عملیات جوشکاری انجام نگیرد.

ویژگی‌های منحصربفرد میلگرد A2، این محصول را برای مصارفی همچون ساخت خاموت و مش به گزینه‌ای بسیار ایده‌آل تبدیل کرده است. این نوع میلگرد دارای مقاومت تسلیم 300 psi و مقاومت کششی 500 psi است. علاوه بر این، شکل‌پذیری قابل توجهی برابر 19 درصد دارد که آن را برای مصارف مختلف، کاملا مناسب می‌سازد. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت میلگرد آجدار و دیگر محصولات فولادی در بازار آهن به جداول مندرج در صفحه محصولات مراجعه نمایید.

میلگرد آجدار A3

میلگرد آجدار A3 به دلیل داشتن کاربردهای فراوان و ویژگی‌های مطلوب، از محبوبیت بالایی در میان صنایع مختلف برخوردار است. این میلگرد با توجه به ظاهر و استاندارد مناسب، نسبت به میلگرد A2، کاربرد بیشتر و مقاومت بالاتری دارد.

از نظر شکل ظاهری باید گفت شکل آج‌ها در میلگرد A3 به صورت جناقی است. همچنین این میلگرد از نوع نیمه‌سخت بوده و بنابراین انجام عملیات جوشکاری یا خم‌کاری بر روی آن را توصیه نمی‌کنیم. میلگرد A3 دارای مقاومت کششی 600 psi، مقاومت تسلیم 400 psi و شکل‌پذیری و خمش 14 درصد است.

میلگرد آجدار A4

میلگردهای آجدار A4 در مقایسه با A3 از مقاومت و سختی بیشتری برخوردار هستند اما شکل آج‌های این دو میلگرد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و معمولاً به صورت آج مرکب و در اشکال 7، 8 یا دوکی‌شکل تولید می‌شود.

میلگرد A4 به دلیل داشتن مقدار بالای کربن در مواد اولیه خود، از مقاومت کششی 650 psi و مقاومت تسلیم 500 psi برخوردار است. این میلگرد معمولاً با روش ترمومکانیکال یا ترمکس تولید می‌شود که باعث افزایش خواص مکانیکی آن می‌گردد. شما کاربران گرامی میتوانید جهت دریافت آخرین قیمت میلگرد آجدار با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه تولید میلگرد آجدار

میلگردآجدار به چند روش تولید می‌شود که عبارتند از: نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی و ترمکس. در تمام این روش‌ها، مراحل اولیه تولید یکسان است. در ابتدا مواد اولیه میلگرد که می‌تواند آهن قراضه یا فولاد کربنی باشد، ذوب شده و سپس از این مواد مذاب، شمش، که همان ماده اولیه ساخت میلگرد است، تولید می‌گردد.

پس از تولید شمش، میلگرد به یکی از روش‌های نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی یا ترمکس ساخته می‌شود که هریک از آن‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند. در ادامه، فرایند ساخت میلگرد به این چهار روش را به شما توضیح خواهیم داد.

روش نورد گرم

در این روش، ابتدا بیلت یا همان قالب اولیه فلز که به روش ریخته‌گری ساخته شده، تا دمای 1000 تا 1100 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. سپس این بیلت گرم، بین غلتک‌هایی به نام نورد قرار گرفته و تحت فشار بالا، تغییر شکل می‌دهد. با اعمال فشار غلتک‌ها، بیلت به طول و قطر مورد نظر درمی‌آید. پس از این مرحله، عملیات آجدار کردن سطح میلگرد آغاز شده و میلگرد به طول‌های استاندارد 6 و 12 متر برش داده می‌شود. به بیان ساده، در روش نورد گرم با اعمال حرارت و فشار، میلگردی با ویژگی‌های مکانیکی مطلوب تولید می‌گردد.

روش نورد سرد

در این روش برخلاف نورد گرم، شمش فلزی در دمای پایین نورد می‌شود. از آنجایی که شکل‌پذیری فلز در دماهای پایین دشوارتر است، بنابراین تعداد غلتک‌ها و میزان فشار وارده روی شمش نیز در این روش بیشتر خواهد بود.

میلگرد تولیدشده به روش نورد سرد، ظاهر بهتر و استحکام بالاتری در مقایسه با نورد گرم دارد. علت این امر آن است که در دمای پایین‌تر، دانه‌بندی و ساختار متراکم‌تری در فلز ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت روش نورد سرد با وجود پیچیدگی بیشتری که دارد، منجر به تولید میلگردی با کیفیت بالا و خواص مکانیکی بهتر می‌شود.

 روش میکروآلیاژی

این روش تولید میلگردآجدار، تا حدی شبیه به روش نورد گرم است و در دماهای بالا انجام می‌گیرد. اما تفاوت آن‌ها در این است که چند آلیاژ دیگر مانند تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم به مواد اولیه اضافه می‌شود.

افزودن این آلیاژها باعث افزایش استحکام، مقاومت و انعطاف‌پذیری میلگرد می‌شود ازاین‌رو، میلگرد تولیدشده با این روش، کاربردهای گسترده‌تری در صنایع مختلف دارد. البته باید در نظر داشت که فرایند میکروآلیاژی، هزینه تمام شده برای تولید میلگرد را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، مزایای بسیار زیادی که میلگردهای تولیدشده به روش میکروآلیاژی دارند، در بسیاری از موارد می‌توانند هزینه‌های بالا را توجیه ‌کنند.

 روش ترمکس

روش ترمکس تا حدودی شبیه به روش نورد گرم است، با این تفاوت که میلگرد، پس از شکل‌دهی، با آب یا روغن خنک می‌شود و دمای بیرونی آن کاهش می‌یابد. همچنین در این روش، میزان کربن کمتری در مواد اولیه به کار می‌رود.

در نتیجه میلگردی که به این روش تولید می‌شود، در مقایسه با سایر میلگردها مقاومت کمتر و قیمت پایین‌تری دارد. همچنین این میلگرد شکل‌پذیری و مقاومت کششی بالایی دارد اما استحکام آن کم است. بنابراین استفاده از آن را برای مناطق زلزله‌خیز توصیه نمی‌کنیم. به طور کلی باید گفت میلگرد ترمکس محبوبیت بسیار زیادی دارد که دلیل آن را باید قیمت مناسب آن دانست.

کارخانجات تولید میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از مهمترین مصالح ساختمانی به شمار می‌رود که کاربرد فراوانی در سازه‌های بتن آرمه دارد. با توجه به نیاز رو به رشد به این محصول در صنعت ساختمان، تولید میلگردآجدار در ایران نیز روند رو به رشدی داشته‌ است. لازم به ذکر است قیمت میلگد اجدار به صورت روزانه توسط کارخانجات تولید کننده به روزرسانی می شود.

در حال حاضر کارخانجات بسیار زیادی در کشور وجود دارند که فعالیت آن‌ها، تولید میلگرد آجدار است. برخی از این کارخانجات عبارتند از:

  • ذوب آهن اصفهان
  • کارخانه سیادن ابهر
  • کارخانه میلگرد بافق یزد
  • مجتمع فولاد خراسان

این کارخانجات با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و خطوط تولید پیشرفته، انواع میلگردآجدار را بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید می‌کنند. کیفیت و استاندارد بالای محصولات این کارخانجات مطرح موجب شده تا بخش عمده‌ای از میلگرد مصرفی در پروژه‌های عمرانی کشور از طریق تولید داخل تامین شود. در ادامه، به بررسی قیمت این محصولات در بازار و عوامل تعیین‌کننده قیمت میلگرد آجدار خواهیم پرداخت.

قیمت میلگرد آجدار و عوامل موثر بر آن

یکی از سوالات رایج مصرف‌کنندگان و خریداران این محصولات، این است که قیمت میلگردهای آجدار در بازار چقدر است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قیمت این محصولات، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ویژگی‌های محصول

نوع آج، استحکام و روش تولید میلگرد نیز از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین قیمت این محصولات محسوب می‌شوند.

قیمت مواد اولیه: قیمت مواد اولیه مانند آهن، شمش فولاد و آلیاژهای مختلف از جمله مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی میلگرد هستند.

هزینه تولید

هزینه‌های مربوط به تولید شامل دستمزد کارگران، انرژی، حمل و نقل و... نیز بر قیمت نهایی این محصولات در بازار تاثیر می‌گذارد.

عرضه و تقاضا

افزایش تقاضا برای میلگردهای آجدار در بازار، منجر به افزایش قیمت میلگرد می‌شود.

سیاست‌های دولتی

سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه واردات و صادرات می‌تواند بر قیمت میلگرد در بازار تاثیر بگذارد.

نوسان ارز

از آنجایی که مواد اولیه میلگردهای آجدار از نوع وارداتی هستند، بنابراین نوسان ارز در بازار می‌تواند سبب افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش قیمت میلگرد شود.

بنابراین می‌توان گفت قیمت میلگرد تابع چند فاکتور مهم قرار دارد ازاین‌رو، قیمت آن به طور لحظه‌ای در نوسان است. چنانچه قصد خرید میلگرد آجدار را دارید، توصیه ما این است به منظور اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار با کارشناسان ما در مجموعه  آهن ملت ، سایت آهن ملت تماس حاصل نمایید.

خرید میلگرد آجدار از آهن ملت

یکی از چالش‌های بسیار جدی که مصرف‌کنندگان و خریداران میلگردهای آجدار با آن روبه‌رو هستند، یافتن یک مرکز معتبر برای خرید این محصولات است که از ضمانت کیفیت و قیمت این محصولات اطمینان داشته باشند.

ما در مجموعه آهن ملت ، این افتخار را داریم که کلیه محصولات و تجهیزات فولادی را با تضمین قیمت و کیفیت در اختیار همراهان گرامی قرار می‌دهیم.

خرید میلگرد آجدار از سایت آهن ملت مزایای زیادی به همراه دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها، قیمت مناسب و شفاف، تنوع محصولات، سهولت ثبت سفارش، امکان حمل سریع و ضمانت اصالت کالا است. به این ترتیب، شما همراهان گرامی، می‌توانید با خیال آسوده، کلیه سفارشات خود را ثبت نمایید. چنانچه نیاز به دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت میلگرد آجدار دارید، کافیست تا با کارشناسان ما به شماره 02167103 تماس حاصل نموده و مشاوره‌های لازم را دریافت نمایید.

قیمت میلگرد آجدار بنگاه و کارخانه