میلگرد ذوب آهن اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 27,270
16A3 27,270
18A3 26,640
20A3 26,640
22A3 26,450
25A3 27,270
28A3 26,640
32A3 26,640
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فایکو

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 26,730
12A3 25,640
14A3 24,730
16A3 24,730
18A3 24,730
20A3 24,730
22A3 24,730
25A3 24,730
28A3 24,730
32A3 24,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهرود

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 26,730
12A3 26,230
14A3 25,450
16A3 25,450
18A3 25,450
20A3 25,450
22A3 25,730
25A3 25,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 25,410
12A3 25,410
14A3 24,910
16A3 24,910
18A3 25,090
20A3 24,910
22A3 25,000
25A3 25,000
28A3 24,910
32A3 24,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ظفر بناب

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 26,320
10A2 26,140
12A3 26,140
14A3 25,770
16A3 25,770
18A3 25,770
20A3 25,770
22A3 25,770
25A3 25,770
28A3 25,770
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نیشابور

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 26,050
14A3 27,730
14A3 24,910
16A3 27,730
16A3 24,910
18A3 27,730
18A3 24,910
20A3 27,730
20A3 24,910
22A3 27,730
22A3 24,910
25A3 27,730
25A3 24,910
28A3 27,730
28A3 24,910
32A3 25,450
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
5.5A1 26,090
6.5A1 26,090
8A2 26,360
10A3 25,180
10A2 25,180
12A2 25,180
12A3 24,730
14A3 24,730
16A3 24,730
18A3 24,730
20A3 24,730
22A3 24,730
25A3 24,730
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد جهان فولاد سیرجان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 26,000
14A3 24,180
16A3 24,180
18A3 24,000
20A3 24,000
22A3 24,000
25A3 24,000
28A3 24,000
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد امیرکبیر

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 25,450
10A2 25,000
12A3 25,000
12A3 26,550
14A3 24,550
14A3 24,910
16A3 24,550
16A3 24,910
18A3 24,550
18A3 24,910
20A3 24,550
20A3 24,910
22A3 24,550
22A3 24,910
25A3 24,550
25A3 27,360
28A3 24,820
32A3 24,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد بافق یزد

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 25,550
10A3 27,450
12A3 27,180
14A3 25,640
16A3 25,640
18A3 25,450
20A3 25,450
22A3 25,450
25A3 25,450
28A3 25,450
32A3 25,360
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد شاهین بناب

| قیمت روز : روز های قبل ( 1403/1/27 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 29,270
10A2 28,180
12A3 28,180
14A3 26,550
16A3 26,550
18A3 26,550
20A3 26,550
22A3 26,550
25A3 26,550
28A3 26,550
32A3 26,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد صبا فولاد زاگرس

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 24,820
16A3 24,820
18A3 24,820
20A3 24,820
22A3 24,820
25A3 24,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد راد همدان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 28,410
10A2 27,950
12A3 27,320
14A3 27,320
16A3 27,320
18A3 27,320
20A3 27,320
22A3 27,320
25A3 27,360
28A3 27,360
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آناهیتا گیلان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 26,910
10A2 26,730
12A3 26,730
14A3 26,180
16A3 26,180
18A3 26,180
20A3 26,180
22A3 26,180
25A3 26,550
28A3 26,550
32A3 26,550
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 28,000
12A3 27,640
14A3 26,820
16A3 26,820
20A3 26,820
22A3 26,820
25A3 26,820
28A3 26,820
32A3 26,820
5.5A1 26,090
6.5A1 26,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد قائم

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 25,820
14A3 24,910
16A3 24,910
18A3 24,910
20A3 24,910
22A3 24,910
25A3 24,910
28A3 24,910
32A3 24,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آریان فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 25,820
10A2 24,910
12A2 24,910
12A3 25,090
14A3 24,820
16A3 24,820
18A3 24,820
20A3 24,820
22A3 24,820
25A3 24,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد نورد گرم سمنان

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 27,640
10A3 27,270
12A3 25,090
14A3 26,270
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

| قیمت روز : روز های قبل ( 1403/1/27 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 27,270
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کاوه تیکمه داش

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A3 26,910
8A2 26,360
10A3 26,820
10A2 26,270
12A3 26,270
14A3 26,090
16A3 26,090
18A3 26,090
20A3 26,090
20A3 26,090
22A3 26,090
25A3 26,090
28A3 26,090
32A3 26,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد درپاد تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 24,910
16A3 24,910
18A3 24,910
20A3 24,910
22A3 24,910
25A3 24,910
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد کوثر اهواز

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
12A3 25,270
14A3 24,090
16A3 24,090
18A3 24,090
20A3 24,090
22A3 24,090
25A3 24,090
28A3 24,090
32A3 24,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد خلیج فارس

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
14A3 24,090
16A3 24,090
18A3 24,090
20A3 24,090
22A3 24,090
25A3 24,090
28A3 24,090
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد هیربد

| قیمت روز : روز های قبل ( 1403/1/27 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2 25,410
10A2 25,180
12A3 25,230
14A3 24,860
16A3 24,860
18A3 24,820
20A3 24,820
22A3 24,820
25A3 24,820
28A3 24,820
32A3 24,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد ابرکوه

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 25,090
12A3 25,090
14A3 24,360
16A3 24,360
18A3 24,180
20A3 24,180
22A3 24,180
25A3 24,180
28A3 24,180
32A3 24,180
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پردیس

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A2 26,320
10A3 27,500
12A3 26,590
8A2 27,410
14A3 26,180
16A3 26,180
18A3 26,180
20A3 26,180
22A3 26,180
25A3 26,180
28A3 26,270
32A3 26,270
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد پرشین فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/28 )
سایزاستانداردقیمت (تومان)
10A3 25,640
12A3 25,270
14A3 24,500
16A3 24,500
18A3 24,500
20A3 24,500
22A3 24,500
25A3 24,500
28A3 24,500
32A3 24,500
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از انواع میلگردهای مورد استفاده در صنعت ساختمان است. دلیل نامگذاری این میلگردها به این نام، وجود برآمدگی و آج‌هایی روی سطح میلگرد است که باعث اتصال بهتر آن به بتن می‌شود. قیمت میلگرد آجدار با توجه به ویژگی هایی از قبیل ضخامت و جنس آن مشخص می شود. بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم پیش از خرید اقدام به استعلام قیمت میلگرد و موجودی این محصول نمایید.

میلگردهای آجدار معمولا از فولاد ساخته می‌شوند و به دلیل وجود این برآمدگی‌ها و چسبندگی بهتر به بتن، باعث افزایش مقاومت کششی و برشی سازه نیز می‌شود. این مقاطع فولادی در اندازه‌ها و قطرهای مختلفی تولید می‌شود که معمولا بین 6 تا 32 میلی‌متر متغیر است. همچنین بسته به نوع سازه و بارهای وارده از گریدهای مختلف فولاد (مانند گرید 40 یا 60) برای ساخت آن استفاده می‌شود.

میلگردهای آجدار یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع میلگرد به شمار می‌روند بنابراین چنانچه قصد خرید آن‌ها را داشته باشید، نیاز دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد این محصولات به دست آورید. در ادامه این مقاله، شما را با ویژگی‌ها و مشخصات و قیمت میلگرد آجدار خواهیم کرد.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگردآجدار یکی از پرکاربردترین و مهمترین تجهیزات ساختمانی در سازه‌های بتنی به شمار می‌رود که با ایجاد چسبندگی بیشتر میان بتن و میلگرد، سبب افزایش مقاومت و ظرفیت باربری سازه می‌شود.

همان‌طور که گفتیم میلگردهای آجدار معمولا از فولاد ساخته می‌شوند و دارای برآمدگی‌هایی بر روی سطح خود هستند. این برآمدگی‌ها یا در اصطلاح آج‌ها، به صورت عمود بر محور میلگرد ایجاد می‌شوند و با افزایش سطح تماس با بتن، چسبندگی بهتری را فراهم می‌کنند. در نتیجه، بار وارده از طریق بتن به صورت یکنواخت‌تری به میلگرد منتقل شده و از جداشدگی و لغزش آن‌ها جلوگیری می‌شود.

استعلام قیمت میلگرد آجدار

از آنجایی که قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه دچار نوسان می شود، به شما کاربران پیشنهاد می کنیم از مراکز معتبر اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران گرامی هستند.

استفاده از این محصول به دلیل مزایای بسیار زیادی که دارد، امروزه به یک استاندارد در سازه‌های بتنی تبدیل شده است. از جمله مزایای میلگردآجدار می‌توان به افزایش مقاومت کششی و برشی سازه، کاهش خمش و کمانش میلگردها، جلوگیری از لغزش میلگردها در بتن، بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌ها و... اشاره کرد. این مقاطع در طول 12 متر و در سایزهای 8 - 36 و حتی 40، توسط تولیدکنندگان مختلف، تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

بنابراین، استفاده از میلگردهای آجدار برای دستیابی به سازه‌ای ایمن و استاندارد، یک ضرورت به شمار می‌رود.

مزایای استفاده از میلگرد آجدار

استفاده از این میلگرد در سازه‌های بتنی مزایا و منافع متعددی به همراه دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

افزایش مقاومت کششی و برشی

 آج‌ها و برآمدگی‌های ایجاد شده روی سطح میلگرد با افزایش سطح تماس با بتن، باعث افزایش چسبندگی و مقاومت کششی می‌شوند و مقاومت برشی بتن را نیز بهبود می‌بخشند.

جلوگیری از لغزش میلگرد

آج‌ها و برآمدگی‌ها مانع از لغزش و جابه‌جایی میلگرد درون بتن می‌شوند و اتصال بهتری را فراهم می‌کنند.

کاهش طول مهاری مورد نیاز

به دلیل افزایش چسبندگی، نیاز به طول مهاری در میلگردها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بهبود رفتار لرزه‌ای

استفاده از میلگردآجدار باعث بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه در برابر حوادثی نظیر زلزله می‌شود.

جلوگیری از کمانش میلگرد

 وجود آج‌ها از کمانش و خمش میلگردها جلوگیری کرده و باعث توزیع یکنواخت‌تر بار می‌شوند.

افزایش ظرفیت تحمل بار سازه

به دلیل مقاومت بالایی که این میلگردها دارند، ظرفیت باربری سازه‌های بتنی نیز افزایش می‌یابد.

سهولت و سرعت بالای اجرا

 نصب و اجرای میلگرد آجدار نسبتا ساده و سریع است.

کاهش مقدار مصرف میلگرد

با استفاده از میلگردهای آجدار می‌توان مقدار مصرف فولاد را کاهش داد.

بنابراین با وجود این مزایا می‌توان نتیجه گرفت که میلگرد آجدار با ارتقای کیفیت سازه‌های بتنی، گزینه‌ای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای دستیابی به سازه‌ای کاملا ایمن به شمار می‌رود.

انواع میلگرد آجدار و ویژگی‌های آن‌ها

در بخش قبلی، با میلگردهای آجدار و مزایای استفاده از آن‌ها در سازه‌های بتنی آشنا شدید. در ادامه، قصد داریم در مورد انواع ویژگی و قیمت میلگرد آجدار صحبت کنیم.

رایج‌ترین استاندارد مورد استفاده در کشور ما، استاندارد روسیه است که بر اساس آن، میلگردهای آجدار در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می‌گیرند. هریک از این محصولات، دارای مشخصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند که سبب تمایز آن‌ها از یکدیگر می‌گردد. بارزترین تفاوت میان انواع میلگردهای آجدار که سبب تفاوت کارایی آن‌ها نیز می‌شود را باید مقاومت کششی، میزان سختی و شکل آج و همچنین مقاومت تنشی دانست.

میلگرد آجدار A2

میلگرد آجدار A2 با داشتن آج‌های فنری و مارپیچ در تمام طول خود، یک میلگرد نیمه‌سخت و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. از آنجایی که این میلگرد ساختاری ترد و شکننده دارد، توصیه می‌کنیم که بر روی آن عملیات جوشکاری انجام نگیرد.

ویژگی‌های منحصربفرد میلگرد A2، این محصول را برای مصارفی همچون ساخت خاموت و مش به گزینه‌ای بسیار ایده‌آل تبدیل کرده است. این نوع میلگرد دارای مقاومت تسلیم 300 psi و مقاومت کششی 500 psi است. علاوه بر این، شکل‌پذیری قابل توجهی برابر 19 درصد دارد که آن را برای مصارف مختلف، کاملا مناسب می‌سازد. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت میلگرد آجدار و دیگر محصولات فولادی در بازار آهن به جداول مندرج در صفحه محصولات مراجعه نمایید.

میلگرد آجدار A3

میلگرد آجدار A3 به دلیل داشتن کاربردهای فراوان و ویژگی‌های مطلوب، از محبوبیت بالایی در میان صنایع مختلف برخوردار است. این میلگرد با توجه به ظاهر و استاندارد مناسب، نسبت به میلگرد A2، کاربرد بیشتر و مقاومت بالاتری دارد.

از نظر شکل ظاهری باید گفت شکل آج‌ها در میلگرد A3 به صورت جناقی است. همچنین این میلگرد از نوع نیمه‌سخت بوده و بنابراین انجام عملیات جوشکاری یا خم‌کاری بر روی آن را توصیه نمی‌کنیم. میلگرد A3 دارای مقاومت کششی 600 psi، مقاومت تسلیم 400 psi و شکل‌پذیری و خمش 14 درصد است.

میلگرد آجدار A4

میلگردهای آجدار A4 در مقایسه با A3 از مقاومت و سختی بیشتری برخوردار هستند اما شکل آج‌های این دو میلگرد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و معمولاً به صورت آج مرکب و در اشکال 7، 8 یا دوکی‌شکل تولید می‌شود.

میلگرد A4 به دلیل داشتن مقدار بالای کربن در مواد اولیه خود، از مقاومت کششی 650 psi و مقاومت تسلیم 500 psi برخوردار است. این میلگرد معمولاً با روش ترمومکانیکال یا ترمکس تولید می‌شود که باعث افزایش خواص مکانیکی آن می‌گردد. شما کاربران گرامی میتوانید جهت دریافت آخرین قیمت میلگرد آجدار با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه تولید میلگرد آجدار

میلگردآجدار به چند روش تولید می‌شود که عبارتند از: نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی و ترمکس. در تمام این روش‌ها، مراحل اولیه تولید یکسان است. در ابتدا مواد اولیه میلگرد که می‌تواند آهن قراضه یا فولاد کربنی باشد، ذوب شده و سپس از این مواد مذاب، شمش، که همان ماده اولیه ساخت میلگرد است، تولید می‌گردد.

پس از تولید شمش، میلگرد به یکی از روش‌های نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی یا ترمکس ساخته می‌شود که هریک از آن‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند. در ادامه، فرایند ساخت میلگرد به این چهار روش را به شما توضیح خواهیم داد.

روش نورد گرم

در این روش، ابتدا بیلت یا همان قالب اولیه فلز که به روش ریخته‌گری ساخته شده، تا دمای 1000 تا 1100 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. سپس این بیلت گرم، بین غلتک‌هایی به نام نورد قرار گرفته و تحت فشار بالا، تغییر شکل می‌دهد. با اعمال فشار غلتک‌ها، بیلت به طول و قطر مورد نظر درمی‌آید. پس از این مرحله، عملیات آجدار کردن سطح میلگرد آغاز شده و میلگرد به طول‌های استاندارد 6 و 12 متر برش داده می‌شود. به بیان ساده، در روش نورد گرم با اعمال حرارت و فشار، میلگردی با ویژگی‌های مکانیکی مطلوب تولید می‌گردد.

روش نورد سرد

در این روش برخلاف نورد گرم، شمش فلزی در دمای پایین نورد می‌شود. از آنجایی که شکل‌پذیری فلز در دماهای پایین دشوارتر است، بنابراین تعداد غلتک‌ها و میزان فشار وارده روی شمش نیز در این روش بیشتر خواهد بود.

میلگرد تولیدشده به روش نورد سرد، ظاهر بهتر و استحکام بالاتری در مقایسه با نورد گرم دارد. علت این امر آن است که در دمای پایین‌تر، دانه‌بندی و ساختار متراکم‌تری در فلز ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت روش نورد سرد با وجود پیچیدگی بیشتری که دارد، منجر به تولید میلگردی با کیفیت بالا و خواص مکانیکی بهتر می‌شود.

 روش میکروآلیاژی

این روش تولید میلگردآجدار، تا حدی شبیه به روش نورد گرم است و در دماهای بالا انجام می‌گیرد. اما تفاوت آن‌ها در این است که چند آلیاژ دیگر مانند تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم به مواد اولیه اضافه می‌شود.

افزودن این آلیاژها باعث افزایش استحکام، مقاومت و انعطاف‌پذیری میلگرد می‌شود ازاین‌رو، میلگرد تولیدشده با این روش، کاربردهای گسترده‌تری در صنایع مختلف دارد. البته باید در نظر داشت که فرایند میکروآلیاژی، هزینه تمام شده برای تولید میلگرد را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، مزایای بسیار زیادی که میلگردهای تولیدشده به روش میکروآلیاژی دارند، در بسیاری از موارد می‌توانند هزینه‌های بالا را توجیه ‌کنند.

 روش ترمکس

روش ترمکس تا حدودی شبیه به روش نورد گرم است، با این تفاوت که میلگرد، پس از شکل‌دهی، با آب یا روغن خنک می‌شود و دمای بیرونی آن کاهش می‌یابد. همچنین در این روش، میزان کربن کمتری در مواد اولیه به کار می‌رود.

در نتیجه میلگردی که به این روش تولید می‌شود، در مقایسه با سایر میلگردها مقاومت کمتر و قیمت پایین‌تری دارد. همچنین این میلگرد شکل‌پذیری و مقاومت کششی بالایی دارد اما استحکام آن کم است. بنابراین استفاده از آن را برای مناطق زلزله‌خیز توصیه نمی‌کنیم. به طور کلی باید گفت میلگرد ترمکس محبوبیت بسیار زیادی دارد که دلیل آن را باید قیمت مناسب آن دانست.

کارخانجات تولید میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از مهمترین مصالح ساختمانی به شمار می‌رود که کاربرد فراوانی در سازه‌های بتن آرمه دارد. با توجه به نیاز رو به رشد به این محصول در صنعت ساختمان، تولید میلگردآجدار در ایران نیز روند رو به رشدی داشته‌ است. لازم به ذکر است قیمت میلگد اجدار به صورت روزانه توسط کارخانجات تولید کننده به روزرسانی می شود.

در حال حاضر کارخانجات بسیار زیادی در کشور وجود دارند که فعالیت آن‌ها، تولید میلگرد آجدار است. برخی از این کارخانجات عبارتند از:

  • ذوب آهن اصفهان
  • کارخانه سیادن ابهر
  • کارخانه میلگرد بافق یزد
  • مجتمع فولاد خراسان

این کارخانجات با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و خطوط تولید پیشرفته، انواع میلگردآجدار را بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید می‌کنند. کیفیت و استاندارد بالای محصولات این کارخانجات مطرح موجب شده تا بخش عمده‌ای از میلگرد مصرفی در پروژه‌های عمرانی کشور از طریق تولید داخل تامین شود. در ادامه، به بررسی قیمت این محصولات در بازار و عوامل تعیین‌کننده قیمت میلگرد آجدار خواهیم پرداخت.

قیمت میلگرد آجدار و عوامل موثر بر آن

یکی از سوالات رایج مصرف‌کنندگان و خریداران این محصولات، این است که قیمت میلگردهای آجدار در بازار چقدر است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قیمت این محصولات، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ویژگی‌های محصول

نوع آج، استحکام و روش تولید میلگرد نیز از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین قیمت این محصولات محسوب می‌شوند.

قیمت مواد اولیه: قیمت مواد اولیه مانند آهن، شمش فولاد و آلیاژهای مختلف از جمله مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی میلگرد هستند.

هزینه تولید

هزینه‌های مربوط به تولید شامل دستمزد کارگران، انرژی، حمل و نقل و... نیز بر قیمت نهایی این محصولات در بازار تاثیر می‌گذارد.

عرضه و تقاضا

افزایش تقاضا برای میلگردهای آجدار در بازار، منجر به افزایش قیمت میلگرد می‌شود.

سیاست‌های دولتی

سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه واردات و صادرات می‌تواند بر قیمت میلگرد در بازار تاثیر بگذارد.

نوسان ارز

از آنجایی که مواد اولیه میلگردهای آجدار از نوع وارداتی هستند، بنابراین نوسان ارز در بازار می‌تواند سبب افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش قیمت میلگرد شود.

بنابراین می‌توان گفت قیمت میلگرد تابع چند فاکتور مهم قرار دارد ازاین‌رو، قیمت آن به طور لحظه‌ای در نوسان است. چنانچه قصد خرید میلگرد آجدار را دارید، توصیه ما این است به منظور اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار با کارشناسان ما در مجموعه  آهن ملت ، سایت آهن ملت تماس حاصل نمایید.

خرید میلگرد آجدار از آهن ملت

یکی از چالش‌های بسیار جدی که مصرف‌کنندگان و خریداران میلگردهای آجدار با آن روبه‌رو هستند، یافتن یک مرکز معتبر برای خرید این محصولات است که از ضمانت کیفیت و قیمت این محصولات اطمینان داشته باشند.

ما در مجموعه آهن ملت ، این افتخار را داریم که کلیه محصولات و تجهیزات فولادی را با تضمین قیمت و کیفیت در اختیار همراهان گرامی قرار می‌دهیم.

خرید میلگرد آجدار از سایت آهن ملت مزایای زیادی به همراه دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها، قیمت مناسب و شفاف، تنوع محصولات، سهولت ثبت سفارش، امکان حمل سریع و ضمانت اصالت کالا است. به این ترتیب، شما همراهان گرامی، می‌توانید با خیال آسوده، کلیه سفارشات خود را ثبت نمایید. چنانچه نیاز به دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت میلگرد آجدار دارید، کافیست تا با کارشناسان ما به شماره 02167103 تماس حاصل نموده و مشاوره‌های لازم را دریافت نمایید.

قیمت میلگرد آجدار بنگاه و کارخانه