ورق سیاه 2

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 34,040
1250فولاد مبارکهرول 32,710
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 34,770
1250*2500فولاد مبارکهبرش خورده 33,850
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 3

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 31,510
1250فولاد مبارکهرول 32,620
1250فولاد مبارکهرول 34,590
1500فولاد مبارکهرول 34,860
1500فولاد مبارکهرول 34,040
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 35,230
2500*1250فولاد مبارکهبرش خورده 34,590
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,860
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 4

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 33,170
1250فولاد مبارکهرول 30,780
1500فولاد مبارکهرول 32,980
1500فولاد مبارکهرول 33,760
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 34,310
1250*2500فولاد مبارکهبرش خورده 33,350
1500*3000فولاد مبارکهبرش خورده 33,760
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 33,760
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 5

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 34,130
1000فولاد مبارکهرول 32,710
1500فولاد مبارکهرول 34,310
1500فولاد مبارکهرول 32,980
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,140
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,310
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 6

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 32,720
1000فولاد مبارکهرول 35,690
1250فولاد مبارکهرول 32,160
1500فولاد مبارکهرول 34,130
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,690
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,770
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,230
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 8

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 34,770
1500فولاد مبارکهرول 34,220
12000*2000اکسین اهوازفابریک 35,690
2000*6000اکسین اهوازفابریک 36,610
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,230
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,770
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,140
6000*2000اکسین اهوازفابریک 35,690
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 10

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 32,620
1500فولاد مبارکهرول 33,350
12000*2000اکسین اهوازفابریک 31,700
6000*1000گیلانشیت 28,170
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1250گیلانشیت 28,440
6000*1250کاویانفابریک 30,090
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 33,810
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 32,980
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 33,350
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,700
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 12

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 32,980
1500فولاد مبارکهرول 32,430
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
12000*2000اکسین اهوازفابریک 31,700
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1250گیلانشیت 28,530
6000*1250کاویانفابریک 29,270
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 33,440
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 32,980
6000*1500کاویانفابریک 31,700
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 32,980
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,700
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 15

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 32,430
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1200قطعاتشیت 26,420
6000*1250گیلانشیت 28,530
6000*1250کاویانفابریک 27,340
6000*1250کاویانفابریک 28,260
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 33,440
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 32,980
6000*1500کاویانفابریک 31,330
6000*1500کاویانفابریک 31,700
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 32,980
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,700
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 20

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1250فولاد درخشانفابریک 25,050
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,600
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,960
6000*1250خرم آبادفابریک 24,650
12000*2000اکسین اهوازفابریک 28,440
6000*1250کاویانفابریک 23,620
6000*1250کاویانفابریک 24,860
6000*1500کاویانفابریک 25,600
6000*1500کاویانفابریک 27,070
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,440
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,450
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 25

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1250فولاد درخشانفابریک 25,050
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,600
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,480
6000*1250خرم آبادفابریک 24,650
12000*2000اکسین اهوازفابریک 28,530
12000*2000اکسین اهوازفابریک 29,450
6000*1250کاویانفابریک 23,620
6000*1250کاویانفابریک 24,860
6000*1500کاویانفابریک 25,600
6000*1500کاویانفابریک 26,790
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,530
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,450
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 30

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,600
6000*1000نورد اصفهانفابریک 25,480
6000*1250خرم آبادفابریک 24,650
6000*1250کاویانفابریک 23,620
6000*1250کاویانفابریک 25,230
6000*1500کاویانفابریک 25,600
6000*1500کاویانفابریک 27,070
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,900
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,090
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 35

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 28,720
6000*1250کاویانفابریک 23,620
6000*1250کاویانفابریک 25,690
6000*1500کاویانفابریک 25,600
6000*1500کاویانفابریک 27,810
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,720
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 40

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 28,440
6000*1250کاویانفابریک 23,620
6000*1250کاویانفابریک 26,070
6000*1500کاویانفابریک 25,600
6000*1500کاویانفابریک 27,810
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,440
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,630
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 45

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 26,420
6000*2000اکسین اهوازفابریک 27,340
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 50

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 28,720
12000*2000اکسین اهوازفابریک 29,630
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,720
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 60

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,090
6000*2000اکسین اهوازفابریک 32,430
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 70

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,600
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,940
خروجی اکسل
چاپ

ورق اسید شوئی W22

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندقیمت (تومان)
W225رول1250فولاد غرب 37,520
W225رول1000فولاد غرب 37,340
W224.5رول1250فولاد غرب 35,510
W224.5رول1000فولاد غرب 35,510
W224رول1250فولاد غرب 35,410
W224رول1000فولاد غرب 35,410
W223.5رول1250فولاد غرب 35,960
W223.5رول1000فولاد غرب 35,960
W223رول1250فولاد غرب 35,780
W223رول1000فولاد غرب 35,780
W222.5رول1250فولاد غرب 36,240
W222.5رول1000فولاد غرب 36,240
W222رول1250فولاد غرب 36,420
W222رول1000فولاد غرب 36,420
W225رول1250فولاد مبارکه 38,990
W225رول1000فولاد مبارکه 38,990
W224.5رول1250فولاد مبارکه 37,160
W224.5رول1000فولاد مبارکه 37,160
W224رول1250فولاد مبارکه 37,070
W224رول1000فولاد مبارکه 37,070
W223.5رول1250فولاد مبارکه 37,620
W223.5رول1000فولاد مبارکه 37,620
W223رول1000فولاد مبارکه 37,430
W223رول1250فولاد مبارکه 37,430
W222.5رول1250فولاد مبارکه 37,890
W222.5رول1000فولاد مبارکه 37,890
W222رول1250فولاد مبارکه 38,070
W222رول1000فولاد مبارکه 38,070
خروجی اکسل
چاپ

ورق اسید شوئی ST37

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندقیمت (تومان)
ST375رول1250فولاد غرب 37,070
ST375رول1000فولاد غرب 36,880
ST373رول1250فولاد غرب 35,320
ST374.5رول1250فولاد غرب 35,050
ST373.5رول1250فولاد مبارکه 35,960
ST373رول1000فولاد غرب 35,320
ST374.5رول1000فولاد غرب 35,050
ST374رول1250فولاد غرب 34,960
ST373.5رول1000فولاد مبارکه 35,960
ST374رول1000فولاد غرب 34,960
ST372.5رول1250فولاد غرب 35,780
ST372.5رول1000فولاد غرب 35,780
ST373.5رول1250فولاد غرب 35,510
ST373.5رول1000فولاد غرب 35,510
ST372رول1250فولاد غرب 35,960
ST372رول1000فولاد غرب 35,960
ST374رول1250فولاد مبارکه 35,410
ST374رول1000فولاد مبارکه 35,410
ST374.5رول1000فولاد مبارکه 35,510
ST374.5رول1250فولاد مبارکه 35,510
ST375رول1000فولاد مبارکه 37,340
ST375رول1250فولاد مبارکه 37,340
ST373رول1250فولاد مبارکه 36,700
ST373رول1000فولاد مبارکه 35,780
ST372.5رول1250فولاد مبارکه 36,240
ST372.5رول1000فولاد مبارکه 36,240
ST372رول1250فولاد مبارکه 36,420
ST372رول1000فولاد مبارکه 36,420
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی هفت الماس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسST12رول 42,110
0.41250هفت الماسST12رول 42,110
0.51000هفت الماسST12رول 38,720
0.51250هفت الماسST12رول 38,720
0.71000هفت الماسST12رول 37,250
0.71250هفت الماسST12رول 37,250
0.81000هفت الماسST12رول 35,870
0.81250هفت الماسST12رول 35,870
0.61000هفت الماسST12رول 37,430
0.61250هفت الماسST12رول 37,430
0.91000هفت الماسST12رول 35,960
0.91250هفت الماسST12رول 35,960
11000هفت الماسST12رول 36,150
11250هفت الماسST12رول 36,420
1.251000هفت الماسST12رول 36,060
1.251250هفت الماسST12رول 35,780
1.51000هفت الماسST12رول 36,150
1.51250هفت الماسST12رول 35,960
21000هفت الماسST12رول 36,420
21250هفت الماسST12رول 36,420
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی فولاد مبارکه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.51000فولاد مبارکهST12رول 41,010
0.51250فولاد مبارکهST12رول 41,010
0.71000فولاد مبارکهST12رول 39,820
0.71250فولاد مبارکهST12رول 39,820
0.81000فولاد مبارکهST12رول 38,070
0.81250فولاد مبارکهST12رول 37,980
0.61000فولاد مبارکهST12رول 38,720
0.61250فولاد مبارکهST12رول 40,550
0.91000فولاد مبارکهST12رول 37,980
0.91250فولاد مبارکهST12رول 37,980
11000فولاد مبارکهST12رول 37,800
11250فولاد مبارکهST12رول 37,800
1.251000فولاد مبارکهST12رول 37,800
1.251250فولاد مبارکهST12رول 37,800
1.51000فولاد مبارکهST12رول 38,260
1.51250فولاد مبارکهST12رول 38,260
21000فولاد مبارکهST12رول 38,900
21250فولاد مبارکهST12رول 38,900
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی فولاد غرب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.41000فولاد غربST12رول 43,210
0.51000فولاد غربST12رول 38,720
0.51250فولاد غربST12رول 38,720
0.71000فولاد غربST12رول 37,430
0.71250فولاد غربST12رول 37,430
0.81000فولاد غربST12رول 36,240
0.81250فولاد غربST12رول 36,240
0.61000فولاد غربST12رول 37,340
0.61250فولاد غربST12رول 37,340
0.91000فولاد غربST12رول 36,420
0.91250فولاد غربST12رول 36,150
1.21000فولاد غربST12رول 36,420
1.21250فولاد غربST12رول 36,420
11000فولاد غربST12رول 36,330
11250فولاد غربST12رول 36,330
1.51000فولاد غربST12رول 36,420
1.51250فولاد غربST12رول 36,150
21000فولاد غربST12رول 36,150
21250فولاد غربST12رول 35,960
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه هفت الماس

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسرولکیلوگرم 44,680
0.41250هفت الماسرولکیلوگرم 44,680
0.51000هفت الماسرولکیلوگرم 42,200
0.51250هفت الماسرولکیلوگرم 41,740
0.71000هفت الماسرولکیلوگرم 37,160
0.71250هفت الماسرولکیلوگرم 36,700
0.81000هفت الماسرولکیلوگرم 36,240
0.81250هفت الماسرولکیلوگرم 36,240
0.61000هفت الماسرولکیلوگرم 37,620
0.61250هفت الماسرولکیلوگرم 39,360
0.91000هفت الماسرولکیلوگرم 35,960
0.91250هفت الماسرولکیلوگرم 35,960
11000هفت الماسرولکیلوگرم 36,150
11250هفت الماسرولکیلوگرم 36,150
1.251000هفت الماسرولکیلوگرم 36,700
1.251250هفت الماسرولکیلوگرم 36,510
1.51000هفت الماسرولکیلوگرم 36,420
1.51250هفت الماسرولکیلوگرم 36,510
2.51000هفت الماسرولکیلوگرم 40,280
2.51250هفت الماسرولکیلوگرم 40,280
21000هفت الماسرولکیلوگرم 37,070
21250هفت الماسرولکیلوگرم 37,070
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه تاراز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000تارازرولکیلوگرم 44,590
0.51000تارازرولکیلوگرم 40,730
0.51250تارازرولکیلوگرم 41,010
0.71000تارازرولکیلوگرم 37,520
0.71250تارازرولکیلوگرم 37,160
0.81000تارازرولکیلوگرم 36,330
0.81250تارازرولکیلوگرم 36,330
0.61000تارازرولکیلوگرم 38,900
0.61250تارازرولکیلوگرم 39,180
0.91000تارازرولکیلوگرم 36,330
0.91250تارازرولکیلوگرم 36,330
1.21000تارازرولکیلوگرم 36,510
1.21250تارازرولکیلوگرم 36,510
11000تارازرولکیلوگرم 36,330
11250تارازرولکیلوگرم 36,700
1.51000تارازرولکیلوگرم 36,880
1.51250تارازرولکیلوگرم 36,610
21000تارازرولکیلوگرم 36,790
21250تارازرولکیلوگرم 37,070
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.31000کاشانرولکیلوگرم 52,290
0.41000کاشانرولکیلوگرم 47,340
0.41250کاشانرولکیلوگرم 45,690
0.51000کاشانرولکیلوگرم 45,140
0.51250کاشانرولکیلوگرم 44,500
0.71000کاشانرولکیلوگرم 37,980
0.71250کاشانرولکیلوگرم 37,710
0.81000کاشانرولکیلوگرم 36,510
0.81250کاشانرولکیلوگرم 36,240
0.451000کاشانرولکیلوگرم 46,790
0.451250کاشانرولکیلوگرم 43,580
0.551000کاشانرولکیلوگرم 45,690
0.551250کاشانرولکیلوگرم 40,830
0.61000کاشانرولکیلوگرم 44,220
0.61250کاشانرولکیلوگرم 42,200
0.91000کاشانرولکیلوگرم 36,700
0.91250کاشانرولکیلوگرم 36,420
11000کاشانرولکیلوگرم 36,880
11250کاشانرولکیلوگرم 36,700
1.251000کاشانرولکیلوگرم 37,160
1.251250کاشانرولکیلوگرم 36,970
1.51000کاشانرولکیلوگرم 36,970
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
21250شهریار تبریزرولکیلوگرم 37,160
21000شهریار تبریزرولکیلوگرم 37,160
2.51250شهریار تبریزرولکیلوگرم 38,990
31250شهریار تبریزرولکیلوگرم 43,580
2.51000شهریار تبریزرولکیلوگرم 40,460
31000شهریار تبریزرولکیلوگرم 43,580
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه شهرکرد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000شهرکردرولکیلوگرم 44,590
0.51000شهرکردرولکیلوگرم 40,730
0.51250شهرکردرولکیلوگرم 41,010
0.71000شهرکردرولکیلوگرم 37,520
0.71250شهرکردرولکیلوگرم 37,160
0.81000شهرکردرولکیلوگرم 36,330
0.81250شهرکردرولکیلوگرم 36,330
0.61000شهرکردرولکیلوگرم 38,900
0.61250شهرکردرولکیلوگرم 39,180
0.91000شهرکردرولکیلوگرم 36,330
0.91250شهرکردرولکیلوگرم 36,330
11000شهرکردرولکیلوگرم 36,330
11250شهرکردرولکیلوگرم 36,700
1.251000شهرکردرولکیلوگرم 36,510
1.251250شهرکردرولکیلوگرم 36,510
1.51000شهرکردرولکیلوگرم 36,880
1.51250شهرکردرولکیلوگرم 36,610
21000شهرکردرولکیلوگرم 36,790
21250شهرکردرولکیلوگرم 37,070
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

ورق

ورق سیاه را می توان به عنوان یکی از مهمترین و پر مصرف ترین محصولات فولادی در ایران و سایر کشورهای جهان دانست. ورق ها دارای خاصیت ویژه ای هستند و در اکثر پروژه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، انعطاف پذیری بالا، قابلیت خم شدن و استحکام زیاد از ویژگی های ورق می باشد. در این معرفی محصول از وبسایت توان کاوش شکیبا، شما را با ویژگی و قیمت ورق آشنا می نماییم. چنانچه قصد خریداری این محصول را دارید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا پایان مطالعه نمایید و در صورت بروز هرگونه سوالی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق

طی چند سال اخیر با افزایش ساخت و ساز، میزان تقاضای ورق سیاه افزایش یافته و به تبع آن قیمت این محصول دارای روند افزایشی شده است. به دلیل استفاده از ورق سیاه به طور گسترده در پروژه های صنعتی و ساختمانی ، ممکن است هزینه تمام شده این محصول برای مشتریان امری پرچالش باشد. از این رو در این مقاله می خواهیم با عنوان نمودن نکاتی موثر، هزینه خرید ورق کاهش دهیم. انتخاب نوع دقیق محصول و خریداری از کارخانه با بنگاه می تواند به شما در کاهش هزینه بسیار اثر بخش باشد. در ادامه با شرح جزییات این موارد با شما خواهیم بود.

خرید ورق

ورق سیاه طی فرایند نورد گرم و تحت عملیات فشاری در دمای تقریبی 900 درجه تولید می شود. ضخامت ورقها در این روش تولید بین 1 تا 100 میلی متر است. ورق ها نازک تحت فشار بسیار شدیدتر از بین دو غلتک عبور داده می شوند. پس از انجام این کار، ضخامت ورق کاهش و مقاومت و انعطاف پذیری آن به طور همزمان افزایش می یابد. در ساخت ورق های سیاه و دیگر ورق ‌ها از آلیاژهای مختلفی استفاده می شود. هر یک از صنایع نیازمند استانداردهای خاص خود جهت اجرا و نصب ورق هستند. در زمان خرید ورق برای صنایعی مانند گاردریل، مخازن، خودرو بایستی استانداردهای مناسب را در نظر گرفت و سپس اقدام به خرید نهایی نمود. از دیگر سو، بسیاری از افراد با خرید و فروش ورق ، این محصول را به عنوان نوعی سرمایه در نظر میگیرند.

قیمت ورق بر اساس چه عواملی مشخص می شود؟

به طور کلی قیمت اغلب محصولات فولادی از فاکتورهای مشابه تبعیت می کند. در ادامه این مطلب می خواهیم این عوامل را بررسی نماییم. می توان عوامل تعیین کننده قیمت ورق را در موارد زیر خلاصه نمود.

هزینه سوخت و حمل و نقل

عرضه و تقاضا

نرخ تورم

نوع کارخانه تولید کننده

روش تولید

لازم به ذکر است هر یک از این موارد می تواند به صورت جداگانه و تاثیرگذار باعث تغییر قیمت ورق گردند. بنابراین نمی توان به صورت قطعی قیت این محصول را پیش بینی نمود. اما با توجه به تغییرات قیمت در ماه های گذشته قیمت حدودی این محصول را حدس زد.

قیمت پلیت

قیمت پلیت را می توانید در وبسایت توان کاوش شکیبا مشاهده نمایید. مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن قیمت پلیت نیز به دلیل نوسانات ارز و … تغییر می کند. پلیت ها در ضخامت های مختلف تولید و توسط صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و … از پلیت در ابعاد وسیعی استفاده می شود. روش تولید این محصول نورد گرم و در درجه حرارت 1280 درجه سانتیگراد است. مشتریان می توانند پلیت را در دو حالت شیت و رولی خریداری نمایند.

قیمت ورق آهن 1 میل در بازار آهن

ورق آهن 1 میل به عناون یکی از پرکاربرد ترین سطوح مقطع فولادی در ایران در نظر گرفته می شود. ان نوع از ورق توسط کارخانه های معتبری مانند گیلان، فولاد مبارکه و … تولید و روانه بازار می شود. به دلیل تقاضای بالای این محصول، قیمت آن دچار نوسان می گردد. بنابراین کرفرمایان و مجریان پروژه های صنعتی و ساختمانی بایستی پیش از خرید، اقدام به استعلام قیمت ورق آهن 1 میل نمایید. از این نوع ورق در ساخت خودرو، تتانکر، سوله و … استفاده می گردد. قیمت ورق آهن 1 میلیمتر مانند دیگر سطوح مقطع فولادی توسط کارخانه تعیین و به مشتریان اعلام می گردد. به منظور جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی و خرید بهینه، پیشنهاد می شود، اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش مجموعه توان کاوش شکیبا آماده ارائه خدمات رسانی به شما مشتریان گرامی می باشند. در جداول قیمتی وبسایت توان کاوش شکیبا شما می توانید قیمت ورق تولید شده توسط کارخانه های مختلف را مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید جهت دریافت قیمت روز ورق با شماره 02167103 تماس حاصل فرمایید. همکاران ما از زمان ارائه مشاوره تا تحویل بار در آدرس مقصد همراه شما خواهد بود.

قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

ورق‌های سیاه ۱.۵، ۲ و ۳ میل ، ورق های تولید شده در این طیف ضخامت معمولا به صورت رول تولید و در اختیار مشتریان قرار میگیرند. قیمت هریک از این ورق ها بسته به میزان وزن آن متغیر است. از سوی دیگر قیمت مواد اولیه در بازار جهانی فلز و همچنین در ایران تغییر می کند و به دنبال آن، این تغییر قیمت در مورد ورق های داخلی به وجود می آید. در مورد تغییر قیمت ورق سیاه باید گفت، به دلیل تقاضای بالا از سوی بازار، بر روی دیگر محصولات اثرگذار است و باعث افزایش قیمت آنها می گردد.  گفتنی است ورق سیاه با روش نورد گرم تولید می شود. استفاده از این روش در تولید ورق به دلیل به کارگیری دستگاه های کم هزینه تر باعث شده قیمت ورق سیاه در مقایسه با دیگر ورق ها کمی پایین تر باشد.

کارخانه های تولید کننده ورق

ورق کاویان

گیلان

قطعات

فولاد مبارکه

روس

نورد لوله اهواز

فولاد اکسین

کارخانه های مذکور در گروه مهمترین تولیدکنندگان ورق قرار می گیرد و به طور جداگانه قیمت های خود را اعلام می کنند.

اندازه های ورق های سیاه قابل خریداری در بازار آهن

2.5*1.25

12*2، 2*1

6*2

6*1.5

شما می توانید اندازه دلخواه هر یک از این ورق ها را در دو حالت رولی و شیتی خیرداری نمایید. ضخامت این ورق ها از 1.8 تا 100 میلیمتر است. اما به طور میانگین ورق 2 میل به عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولات فولادی به فروش می رسد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق آهن 10 میل

از آنجایی که ورق ده میل به عنوان یک ورق پرمصرف در بخش صنایع و ساختمان شناخته می شود، شرکت فولاد مبارکه موفق به تولید ورق 10 میل در ابعاد متفاوت شده است. این ورق به دلیل دارا بودن ضخامت بسیار پایین در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. طول و عرض ورق 10 میلی متر 1.5 و 6 است و وزن آن حدود 707 کیلوگرم برآورد می شود. شما همچنین می توانید جهت خریداری ورق های 8 و 12 میل در اندازه های مختلف به جداول قیمتی موجود در سایت توان کاوش شکیبا مراجعه و یا از طریق شماره 02167103 با کارشناسان فروش ورق سیاه تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق ST37

ورق st37 یکی از ورق های پرفروش  در بازار آهن است و در بخش های مختلف صنعتی مانند احداث سوله، ساخت بنا و تولید خودرو به کار می رود. قیمت ورق اس تی 37 بنابر میزان کربن استفاده شده در آن متغیر است. ورق st37 به دلیل دارابودن وزن کم، می تواند در کاهش وزن سازه بسیار اثرگذار باشد. بنابراین بسیاری از پیمانکاران از این محصول در ساخت سازه استفاده می کنند. قیمت ورق st37  در بازار آهن گاها دچار نوسان می شود، بنابراین پیشنهاد می کنیم ، به منظور جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی از قیمت این محصول مطلع گردید.

قیمت انواع ورق

به طور کلی ورق سیاه وسیله در دو نوع رولی و شیتی توسط کارخانه تولید و روانه بازار می شوند. ورق های رولی نیز در بازار با نام کلاف خرید و فروش شده و دارای ضخامت 1.5 تا 15 میلی متر هستند. عرض کلاف ها از 1000 تا 2000 میلیمتر متغیر است و با افزایش آن قیمت ورق سیاه رولی نیز بیشتر می شود.

به ورق های سیاه شیتی نیز فابریک میگویند و در بازار از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. این ورقها در عرضهای 1000 تا 2000 میلیمتر و طول 2000 و 12000 میلیمتر تولید و روانه بازار می شود. ورق های فابریک عموما در ضخامت  های بیش از 15 میلیمتر تولید و در دسترس مشتریان قرار می گیرند. در جداول قیمتی وبسایت توان کاوش شکیبا می توانید قیمت ورق های زیر را مشاده نمایید.

قیمت ورق  A516

قیمت ورق  ST52

قیمت ورق  A283

 پیشنهاد توان کاوش شکیبا در زمان خرید ورق

قیمت ورق بر اساس فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی مانند نرخ ارز و تورم، هزینه سوخت و حمل نقل، قیمت جهانی فلز و میزان عرضه و تقاضا مشخص می شود. بنابراین با توجه به جو حاکم  اقتصادی و سیاسی قیمت انواع آهن آلات به طور روزانه تغییر میکند. از این رو پیشنهاد می شود، پیش از اجرای پروژه اقدام به استعلام قیمت ورق نمایید.

نحوه خرید ورق از توان کاوش شکیبا چگونه انجام می شود؟

مشتریان گرامی می توانند خرید خود را هم از بنگاه تهران و هم از درب کارخانه انجام دهید. قیمت ورق از درب کارخانه کمی پایین تر از بنگاه می باشد. ولی بایستی هزینه حمل و نقل از درب کارخانه تا آدرس مقصد را به مبلغ نهایی فاکتور اضافه کنید. بنابراین بسیاری از مشتریان خرید از بنگاه را در اولویت قرار می دهند. از سوی دیگر کارخانه های تولید کننده ورق تنها در تناژ های بالا اقدام به فروش ورق به برخی از مشتریان می نمایند. پس از تماس شما با مجموعه توان کاوش شکیبا ، اطلاعات محصول درخواستی برای شما ارسال شده و پس از تایید پرداخت بار در آدرس مقصد به شما مشتریان تحویل داده می شود.

چنانچه در زمینه انتخاب ورق متناسب با نیاز خود به کمک نیاز دارید می توانید با شماره 02167103 تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید. در تمامی مراحل مشاوره، ثبت سفارش، ارسال بار و پیگیری محصول می توانید با همکاران بخش فروش در تماس باشید.

کلام آخر

همانطور که در بخش های مختلف این مطلب ذکر شد،  ورق به دلیل استفاده در بخش های مختلف صنعت و ساختمان و دارا بودن ویژگی های فوق العاده در میان صنعت گران و ساختمان سازان از محبوبیت خاصی برخوردار است. تنوع در ابعاد نیز عامل دیگری در انتخاب این محصول برای اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی است. چنانچه سوالی در زمینه انواع ورق ، قیمت ورق و کارخانه های تولید کننده این محصول دارید، پیشنهاد می شود با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید ورق

آیا قیمت های موجود در سایت به روز است؟

بله، قیمت های موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا به روز رسانی میگردد. اما در برخی موارد به دلیل بروز نوسان قیمت لحظه ای پیشنهاد می شود با شماره 02167013 تماس حاصل نمایید. علاوه بر قیمت محصولات، هزینه حمل ونقل، بنگاه و ارسال به صورت جداگانه در فاکتور قید می گردد.

آیا می توان ورق سیاه را درابعاد مورد نظر سفارش داد؟

بله شما می توانی در زمان ثبت سفارش، ابعاد مورد نظر خود را اعلام فرمایید.

چه برندهایی در مجموعه توان کاوش شکیبا قابل خریداری هستند؟

توان کاوش شکیبا با دسترسی به برندهای مطرح تولید کننده ورق آماده استعلام قیمت و ارسال انواع محصولات ورقی به شما کاربران گرامی می باشد. شما می توانید در لیست زیر برندهای تولید کننده ورق را مشاهده کنید.

فولاد اکسین خوزستان

قطعات خودرو

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد کاویان

فولاد گیلان

نورد لوله اهواز

در صورت تمایل می توانید ورق تولید شده توسط برندهای خارجی اوکراین، روسیه، قزاقستان و چین را خریداری نمایید.

آیا می توان ورق را در با ضخامت کمتر از 2 میلیمتر خریداری نمود؟

بله. در ایران برخی از کارخانه های تولید کننده سطوح مقطع فولادی مانند فولاد گیلان، نورد لوله اهواز و فولاد مبارکه ورق های با ضخامت 1.8، 1.5 . 1.2 را تولید و به فروش می رسانند.

قیمت ورق از کارخانجات معتبر در ایران