ورق سیاه 2

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 34,550
1250فولاد مبارکهرول 33,820
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 36,360
1250*2500فولاد مبارکهبرش خورده 35,000
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 3

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 35,910
1250فولاد مبارکهرول 33,640
1500فولاد مبارکهرول 33,910
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 34,910
2500*1250فولاد مبارکهبرش خورده 35,270
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,910
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 4

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 36,640
1250فولاد مبارکهرول 33,180
1500فولاد مبارکهرول 33,910
1000*2000فولاد مبارکهبرش خورده 38,000
1250*2500فولاد مبارکهبرش خورده 34,910
1500*3000فولاد مبارکهبرش خورده 34,910
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 34,910
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 5

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 41,140
1500فولاد مبارکهرول 34,550
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 35,640
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,640
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 6

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرول 41,830
1250فولاد مبارکهرول 42,730
1500فولاد مبارکهرول 34,550
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 36,270
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,640
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 8

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 34,550
12000*2000اکسین اهوازفابریک 40,730
2000*6000اکسین اهوازفابریک 41,820
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 36,270
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,640
6000*2000اکسین اهوازفابریک 40,730
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 10

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 34,550
12000*2000اکسین اهوازفابریک 39,090
6000*1250کاویانفابریک 36,360
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 36,450
6000*1500کاویانفابریک 40,410
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,820
6000*2000اکسین اهوازفابریک 39,090
6000*2000اکسین اهوازفابریک 37,730
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 12

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرول 34,550
12000*2000اکسین اهوازفابریک 35,910
12000*2000اکسین اهوازفابریک 33,820
6000*1250کاویانفابریک 31,360
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 36,450
6000*1500کاویانفابریک 34,730
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,640
6000*2000اکسین اهوازفابریک 35,910
6000*2000اکسین اهوازفابریک 33,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 15

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1000نورد اصفهانفابریک 30,910
1500فولاد مبارکهرول 34,550
12000*2000اکسین اهوازفابریک 33,820
6000*1250کاویانفابریک 30,450
6000*1250کاویانفابریک 31,360
6000*1500فولاد مبارکهفابریک 36,270
6000*1500کاویانفابریک 33,640
6000*1500کاویانفابریک 34,730
6000*1500فولاد مبارکهبرش خورده 35,180
6000*2000اکسین اهوازفابریک 35,910
6000*2000اکسین اهوازفابریک 33,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 20

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1250خرم آبادفابریک 28,180
6000*1000نورد اصفهانفابریک 28,180
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,910
6000*1250کاویانفابریک 31,090
6000*1250کاویانفابریک 28,550
6000*1500کاویانفابریک 31,360
6000*1500کاویانفابریک 29,270
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,820
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,910
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 25

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1250خرم آبادفابریک 28,180
6000*1000نورد اصفهانفابریک 28,180
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,910
12000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
6000*1250کاویانفابریک 31,090
6000*1250کاویانفابریک 29,360
6000*1500کاویانفابریک 31,360
6000*1500کاویانفابریک 30,000
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,910
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 30

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*1250خرم آبادفابریک 28,180
6000*1000نورد اصفهانفابریک 28,180
6000*1250کاویانفابریک 30,450
6000*1250کاویانفابریک 29,360
6000*1500کاویانفابریک 31,360
6000*1500کاویانفابریک 30,000
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,360
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 35

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,000
6000*1250کاویانفابریک 30,450
6000*1500کاویانفابریک 31,360
6000*1500کاویانفابریک 32,100
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,360
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,000
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 40

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 30,000
6000*1250کاویانفابریک 30,450
6000*1500کاویانفابریک 31,360
6000*2000اکسین اهوازفابریک 31,360
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,000
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 45

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 30,000
6000*2000اکسین اهوازفابریک 28,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 50

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
6000*2000اکسین اهوازفابریک 29,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 60

| قیمت روز : روز های قبل ( 1403/2/29 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 33,180
خروجی اکسل
چاپ

ورق سیاه 70

| قیمت روز : روز های قبل ( 1403/2/18 )
سایزبرندحالتقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریک 33,050
خروجی اکسل
چاپ

ورق اسید شوئی W22

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندقیمت (تومان)
W225رول1250فولاد غرب 43,180
W225رول1000فولاد غرب 43,180
W224.5رول1250فولاد غرب 43,180
W224.5رول1000فولاد غرب 42,450
W224رول1250فولاد غرب 42,450
W224رول1000فولاد غرب 42,450
W223.5رول1250فولاد غرب 43,180
W223.5رول1000فولاد غرب 43,180
W223رول1250فولاد غرب 43,180
W223رول1000فولاد غرب 43,180
W222.5رول1250فولاد غرب 41,270
W222.5رول1000فولاد غرب 41,270
W222رول1250فولاد غرب 42,090
W222رول1000فولاد غرب 42,090
W225رول1250فولاد مبارکه 44,090
W225رول1000فولاد مبارکه 44,090
W224.5رول1250فولاد مبارکه 44,090
W224.5رول1000فولاد مبارکه 44,090
W224رول1250فولاد مبارکه 41,180
W224رول1000فولاد مبارکه 41,180
W223.5رول1250فولاد مبارکه 43,820
W223.5رول1000فولاد مبارکه 43,820
W223رول1250فولاد مبارکه 44,090
W223رول1000فولاد مبارکه 44,090
W222.5رول1250فولاد مبارکه 42,270
W222.5رول1000فولاد مبارکه 42,270
W222رول1250فولاد مبارکه 42,730
W222رول1000فولاد مبارکه 42,730
W222رول1000فولاد مبارکه 42,290
خروجی اکسل
چاپ

ورق اسید شوئی ST37

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندقیمت (تومان)
ST375رول1250فولاد غرب 43,090
ST375رول1000فولاد غرب 43,090
ST373رول1250فولاد غرب 42,270
ST374.5رول1250فولاد غرب 43,090
ST373.5رول1250فولاد مبارکه 44,550
ST373رول1000فولاد غرب 42,270
ST374.5رول1000فولاد غرب 41,820
ST374رول1250فولاد غرب 41,820
ST373.5رول1000فولاد مبارکه 43,640
ST374رول1000فولاد غرب 41,820
ST372.5رول1250فولاد غرب 40,450
ST372.5رول1000فولاد غرب 40,450
ST373.5رول1250فولاد غرب 42,270
ST373.5رول1000فولاد غرب 42,270
ST372رول1250فولاد غرب 41,360
ST372رول1000فولاد غرب 41,360
ST374رول1250فولاد مبارکه 43,000
ST374رول1000فولاد مبارکه 43,000
ST374.5رول1000فولاد مبارکه 43,820
ST374.5رول1250فولاد مبارکه 43,550
ST375رول1000فولاد مبارکه 43,820
ST375رول1250فولاد مبارکه 43,820
ST373رول1250فولاد مبارکه 43,820
ST373رول1000فولاد مبارکه 43,820
ST372.5رول1250فولاد مبارکه 41,820
ST372.5رول1000فولاد مبارکه 41,820
ST372رول1250فولاد مبارکه 42,730
ST372رول1000فولاد مبارکه 42,730
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی هفت الماس

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسST12رول 43,270
0.41250هفت الماسST12رول 43,270
0.51000هفت الماسST12رول 43,270
0.51250هفت الماسST12رول 43,270
0.71000هفت الماسST12رول 40,090
0.71250هفت الماسST12رول 40,090
0.81000هفت الماسST12رول 40,090
0.81250هفت الماسST12رول 40,090
0.61000هفت الماسST12رول 40,550
0.61250هفت الماسST12رول 40,550
0.91000هفت الماسST12رول 40,550
0.91250هفت الماسST12رول 40,550
11000هفت الماسST12رول 40,550
11250هفت الماسST12رول 40,550
1.251000هفت الماسST12رول 40,090
1.251250هفت الماسST12رول 40,090
1.51000هفت الماسST12رول 41,450
1.51250هفت الماسST12رول 41,450
21000هفت الماسST12رول 42,820
21250هفت الماسST12رول 42,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی فولاد مبارکه

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.51000فولاد مبارکهST12رول 44,820
0.51250فولاد مبارکهST12رول 44,820
0.71000فولاد مبارکهST12رول 41,450
0.71250فولاد مبارکهST12رول 41,450
0.81000فولاد مبارکهST12رول 42,360
0.81250فولاد مبارکهST12رول 41,450
0.61000فولاد مبارکهST12رول 42,820
0.61250فولاد مبارکهST12رول 42,820
0.91000فولاد مبارکهST12رول 41,910
0.91250فولاد مبارکهST12رول 41,910
11000فولاد مبارکهST12رول 42,090
11250فولاد مبارکهST12رول 42,090
1.251000فولاد مبارکهST12رول 41,550
1.251250فولاد مبارکهST12رول 41,550
1.51000فولاد مبارکهST12رول 42,090
1.51250فولاد مبارکهST12رول 42,090
21000فولاد مبارکهST12رول 43,270
21250فولاد مبارکهST12رول 43,270
خروجی اکسل
چاپ

ورق روغنی فولاد غرب

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرنداستانداردحالتقیمت (تومان)
0.41000فولاد غربST12رول 43,270
0.51000فولاد غربST12رول 43,270
0.51250فولاد غربST12رول 43,270
0.71000فولاد غربST12رول 40,090
0.71250فولاد غربST12رول 40,090
0.81000فولاد غربST12رول 40,090
0.81250فولاد غربST12رول 40,090
0.61000فولاد غربST12رول 40,550
0.61250فولاد غربST12رول 40,550
0.91000فولاد غربST12رول 40,550
0.91250فولاد غربST12رول 40,550
1.21000فولاد غربST12رول 40,090
1.21250فولاد غربST12رول 40,090
11000فولاد غربST12رول 40,550
11250فولاد غربST12رول 40,550
1.51000فولاد غربST12رول 41,450
1.51250فولاد غربST12رول 41,450
21000فولاد غربST12رول 42,820
21250فولاد غربST12رول 42,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه هفت الماس

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسرولکیلوگرم 45,550
0.41250هفت الماسرولکیلوگرم 45,550
0.51000هفت الماسرولکیلوگرم 44,180
0.51250هفت الماسرولکیلوگرم 44,180
0.71000هفت الماسرولکیلوگرم 41,910
0.71250هفت الماسرولکیلوگرم 41,910
0.81000هفت الماسرولکیلوگرم 41,910
0.81250هفت الماسرولکیلوگرم 41,910
0.61000هفت الماسرولکیلوگرم 44,180
0.61250هفت الماسرولکیلوگرم 43,730
0.91000هفت الماسرولکیلوگرم 41,450
0.91250هفت الماسرولکیلوگرم 41,450
11000هفت الماسرولکیلوگرم 42,820
11250هفت الماسرولکیلوگرم 42,820
1.251000هفت الماسرولکیلوگرم 41,910
1.251250هفت الماسرولکیلوگرم 42,180
1.51000هفت الماسرولکیلوگرم 43,730
1.51250هفت الماسرولکیلوگرم 43,730
2.51000هفت الماسرولکیلوگرم 57,360
2.51250هفت الماسرولکیلوگرم 57,360
21000هفت الماسرولکیلوگرم 49,640
21250هفت الماسرولکیلوگرم 52,820
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه تاراز

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000تارازرولکیلوگرم 45,550
0.51000تارازرولکیلوگرم 44,180
0.51250تارازرولکیلوگرم 44,180
0.71000تارازرولکیلوگرم 42,360
0.71250تارازرولکیلوگرم 42,360
0.81000تارازرولکیلوگرم 41,910
0.81250تارازرولکیلوگرم 41,910
0.61000تارازرولکیلوگرم 43,730
0.61250تارازرولکیلوگرم 43,730
0.91000تارازرولکیلوگرم 41,910
0.91250تارازرولکیلوگرم 41,910
1.21000تارازرولکیلوگرم 42,360
1.21250تارازرولکیلوگرم 43,270
11000تارازرولکیلوگرم 42,820
11250تارازرولکیلوگرم 42,820
1.51000تارازرولکیلوگرم 43,730
1.51250تارازرولکیلوگرم 44,180
21000تارازرولکیلوگرم 49,640
21250تارازرولکیلوگرم 50,090
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه کاشان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.31000کاشانرولکیلوگرم 51,910
0.41000کاشانرولکیلوگرم 46,450
0.41250کاشانرولکیلوگرم 45,550
0.51000کاشانرولکیلوگرم 44,640
0.51250کاشانرولکیلوگرم 44,640
0.71000کاشانرولکیلوگرم 42,360
0.71250کاشانرولکیلوگرم 42,360
0.81000کاشانرولکیلوگرم 41,910
0.81250کاشانرولکیلوگرم 41,910
0.451000کاشانرولکیلوگرم 45,090
0.451250کاشانرولکیلوگرم 45,090
0.551000کاشانرولکیلوگرم 44,180
0.551250کاشانرولکیلوگرم 44,180
0.61000کاشانرولکیلوگرم 44,640
0.61250کاشانرولکیلوگرم 43,270
0.91000کاشانرولکیلوگرم 41,910
0.91250کاشانرولکیلوگرم 41,910
11000کاشانرولکیلوگرم 42,820
11250کاشانرولکیلوگرم 43,270
1.251000کاشانرولکیلوگرم 42,360
1.251250کاشانرولکیلوگرم 42,820
1.51000کاشانرولکیلوگرم 43,730
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
31000شهریار تبریزرولکیلوگرم 71,360
31250شهریار تبریزرولکیلوگرم 71,360
21250شهریار تبریزرولکیلوگرم 51,360
21000شهریار تبریزرولکیلوگرم 51,360
2.51250شهریار تبریزرولکیلوگرم 57,730
2.51000شهریار تبریزرولکیلوگرم 57,730
خروجی اکسل
چاپ

ورق گالوانیزه شهرکرد

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ضخامتسایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)
0.41000شهرکردرولکیلوگرم 45,550
0.51000شهرکردرولکیلوگرم 44,180
0.51250شهرکردرولکیلوگرم 44,180
0.71000شهرکردرولکیلوگرم 42,360
0.71250شهرکردرولکیلوگرم 42,360
0.81000شهرکردرولکیلوگرم 41,910
0.81250شهرکردرولکیلوگرم 41,910
0.61000شهرکردرولکیلوگرم 43,730
0.61250شهرکردرولکیلوگرم 43,730
0.91000شهرکردرولکیلوگرم 41,910
0.91250شهرکردرولکیلوگرم 41,910
11000شهرکردرولکیلوگرم 42,820
11250شهرکردرولکیلوگرم 42,820
1.251000شهرکردرولکیلوگرم 42,360
1.251250شهرکردرولکیلوگرم 43,270
1.51000شهرکردرولکیلوگرم 43,730
1.51250شهرکردرولکیلوگرم 44,180
21000شهرکردرولکیلوگرم 49,640
21250شهرکردرولکیلوگرم 50,090
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت ورق

طی چند سال اخیر با افزایش ساخت و ساز، میزان تقاضای ورق سیاه افزایش یافته و به تبع آن قیمت این محصول دارای روند افزایشی شده است. به دلیل استفاده از ورق سیاه به طور گسترده در پروژه های صنعتی و ساختمانی ، ممکن است هزینه تمام شده این محصول برای مشتریان امری پرچالش باشد. از این رو در این مقاله می خواهیم با عنوان نمودن نکاتی موثر، هزینه خرید ورق کاهش دهیم. انتخاب نوع دقیق محصول و خریداری از کارخانه با بنگاه می تواند به شما در کاهش هزینه بسیار اثر بخش باشد. در ادامه با شرح جزییات این موارد با شما خواهیم بود.

ورق

به طور کلی ورق یکی از محصولات بسیار پرکاربرد میباشد به همین دلیل اطلاع از قیمت روز آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این محصول در ضخامت و ابعاد مختلفی تولید میشود. از انواع مختلف ورق میتوان به ورق سیاه ، ورق آجدار ، ورق رنگی ، ورق گالوانیزه و ... اشاره کرد. از این محصول برای ساخت و تولید بدنه کشتی ، بدنه خودرو ، بدنه هواپبما ، انواع تانکر و مخان استفاده میشود. یکی از انواع پرکاربرد این محصول میتوان به ورق سیاه اشاره کرد که در استانداردهای مختلف تولید میشود. نوع دیگر که با نام ورق روغنی شناخته میشود به روش نورد سرد تولید میگردد.  ورق سیاه را می توان به عنوان یکی از مهمترین و پر مصرف ترین محصولات فولادی در ایران و سایر کشورهای جهان دانست.  ورق ها دارای خاصیت ویژه ای هستند و در اکثر پروژه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، انعطاف پذیری بالا، قابلیت خم شدن و استحکام زیاد از ویژگی های ورق می باشد. در این معرفی محصول از وبسایت آهن ملت ، شما را با ویژگی و قیمت ورق آشنا می نماییم. چنانچه قصد خریداری این محصول را دارید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا پایان مطالعه نمایید و در صورت بروز هرگونه سوالی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. 

خرید ورق

اگر بخواهیم به تعریف ورق سیاه بپردازیم باید بگوییم که نوعی ورق آهنی میباشد که به آن ورق گرم گفته میشود. کارخانه های مختلف از جمله فولاد مبارکه سپاهان ، فولاد گیلان و ... اقدام به تولید این محصول مینمایند. کارخانه هایی مانند فولاد مبارکه سپاهان ، فولاد اکسین اهواز و .. نیز انواع ورق گرم را در ابعاد بزرگ و ضخامت بالا تولید میکنند. انواع ورق گرم دارای کاربردهای مختلفی از جمله صنعت ساختمان سازی، صنعت راه سازی، انواع لوله های انتقال، انواع مخازن تحت فشار و ... میباشند. ورق سیاه طی فرایند نورد گرم و تحت عملیات فشاری در دمای تقریبی 900 درجه تولید می شود. ضخامت ورقها در این روش تولید بین 1 تا 100 میلی متر است. ورق ها نازک تحت فشار بسیار شدیدتر از بین دو غلتک عبور داده می شوند. پس از انجام این کار، ضخامت ورق کاهش و مقاومت و انعطاف پذیری آن به طور همزمان افزایش می یابد. در ساخت ورق های سیاه و دیگر ورق ‌ها از آلیاژهای مختلفی استفاده می شود. هر یک از صنایع نیازمند استانداردهای خاص خود جهت اجرا و نصب ورق هستند. در زمان خرید ورق برای صنایعی مانند گاردریل، مخازن، خودرو بایستی استانداردهای مناسب را در نظر گرفت و سپس اقدام به خرید نهایی نمود. از دیگر سو، بسیاری از افراد با خرید و فروش ورق ، این محصول را به عنوان نوعی سرمایه در نظر میگیرند. با توجه به نوسانات قیمت ارز و همچنین نرخ جهانی آهن، قیمت انواع فولاد در بازار دارای نوسان میباشد که برای اطلاع از قیمت روز آن میتوانید با کارشناسان فروش آهن ملت در تماس باشید. 

قیمت ورق آهن امروز

دسترسی به قیمت ورق آهن امروز به عنوان یکی ار کلیدی ترین آیتمها در زمان پیش از خرید در نظر گرفته می شود. در همین راستا ، در وبسایت آهن ملت قیمت کلیه محصولات پرطرفدار فولادی ارجمه قیمت ورق آهن امروز همه روزه به روزرسانی می شود. شا هچنین می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه موجودی و قیمت ورق آهن با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران گرامی هستند.

قیمت ورق آهن کیلویی

در زمان خرید نکته بسیار مهمی که مشتریان در نظر میگیرند، ضخامت ورق است. در زمان اعلام قیمت روزانه توسط کارخانه ، ورق های رولی یا شیتی که دارای ضخامت کمتری هستند، قیمت پایین تری دارند. بنابراین با یک محاسبه ریاضی ساده قیمت ورق آهن کیلویی به دست می آید. شما به راحتی می اتوانید اقدام به استعلام قیمت انواع ورق آهن از جمله ورق آهن 10 میل نمایید. علاوه بر استعلام قیمت تلفنی، قیمت کلیه محصولات در صفحه محصولات به روزرسانی می شود. شما مشتریان گرامی می توانید علاوه بر استعلام قیمت و دریافت محصول مورد نظر خود، انواع خدمات مانند خم کاری، برشکاری، گالوانیزاسیون و ... بر روی هر کیلوگرم ورق انجام می شود.

خرید ورق آهن

خرید ورق آهن به روش های مختلفی انجام می شود. مشتریان می توانند از راه های تلفنی، آنلاین و اعتباری اقدام به خرید انواع آهن آلات از جمله ورق نمایند. شماره تماس پنج رقمی 02167103 برای مشتریان فراهم گردیده است. بهترین و سریعترین راه جهت ثبت سفارش و خرید ورق آهن به صورت تلفنی است. همکارانما در بخش فروش و مالی سریعا اقدامات لازم را انجام داده و کالای درخواستی شما را در کمترین زمان به دست شما می رسانند.

قیمت ورق برش خورده

قیمت ورق برش خورده به همراه دیگر محصولات فولادی در سایت آهن ملت به روز رسانی می شود. قیمت انواع ورق برش خورده، با توجه به ویژگی ها و آلیاژهای به کاربرده شده در آن تعیین می شود. قیمت روز ورق برش خورده به همراه ارزش افزوده در جدول محصولات آهن ملت موجود است.

ورق 3 میل و کاربرد آن

ورق 3 میل در بخش صنایع فلزی سنگین به کاربرده می شود. به طور کلی می توان موارد مصرف این نوع از ورق را در ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیک، ببخش نفت و گاز و ساخت مخازن و لوله های نفتی، و دیگر مقاطع فولادی مانند ناودانی، نبشی و سپری دسته بندی نمود. لازم به ذکر است این فلز به دلیل مقاوت بسیار بالا در ساخت تجهیزات دریایی مانند کشتی و ... در طیف وسیعی استفاده می شود.

قیمت ورق مبارکه 2 میل 200*100

ورق مبارکه 2 میل با استفاده از تختال و از طریق فرایند نورد گرم تولید می شود. فشار وارد بر این ورق ها به گونه ای است که خاصیت مکانیکی و فیزیکی این محصولات را افزایش داده است. می توان گفت ورق مبارکه 2 میل به عنوان یکی از پرفروش ترین محصولات بازار آهن به شمار می ورد. شما مشتریان گرامی می توانید جهت دریافت قیمت روز ورق مبارکه دو میل و دیگر محصولات فولادی با بخش فروش از طریق شماره 02167103 در تماس باشید.

از ورق مبارکه 2 میل در ساخت چه تجهیزاتی استفاده می شود؟

از ورق مبارکه 2 میل در بخش های مختلف صنعت و کشتی سازی استفاده می شود.  این محصول نیز در ساخت دیگر محصولات فولادی مانند نبشی، سپری و ناودانی در ضخامت های پایین تر به کاربرده می شود.

قیمت ورق امروز

دسترسی به لیست قیمت امروز یکی از مهمترین الزاماتی است که مشتریان پیش از خرید باید به آن توجه داشته باشند. در سایت آهن ملت به منظور سهولت کاربران جداولی تعبیه شده که مشخصات و قیمت محصولات کارخانه های برتر تولیدکننده فولاد را به روز رسانی می کند.

قیمت ورق بر اساس چه عواملی مشخص می شود؟

به طور کلی قیمت اغلب محصولات فولادی از فاکتورهای مشابه تبعیت می کند. در ادامه این مطلب می خواهیم این عوامل را بررسی نماییم. می توان عوامل تعیین کننده قیمت ورق را در موارد زیر خلاصه نمود.هزینه سوخت و حمل و نقلعرضه و تقاضانرخ تورمنوع کارخانه تولید کنندهروش تولیدلازم به ذکر است هر یک از این موارد می تواند به صورت جداگانه و تاثیرگذار باعث تغییر قیمت ورق گردند. بنابراین نمی توان به صورت قطعی قیت این محصول را پیش بینی نمود. اما با توجه به تغییرات قیمت در ماه های گذشته قیمت حدودی این محصول را حدس زد.

قیمت پلیت

قیمت پلیت را می توانید در وبسایت آهن ملت مشاهده نمایید. مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن قیمت پلیت نیز به دلیل نوسانات ارز و … تغییر می کند. پلیت ها در ضخامت های مختلف تولید و توسط صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و … از پلیت در ابعاد وسیعی استفاده می شود. روش تولید این محصول نورد گرم و در درجه حرارت 1280 درجه سانتیگراد است. مشتریان می توانند پلیت را در دو حالت شیت و رولی خریداری نمایند.

قیمت ورق آهن 1 میل در بازار آهن

ورق آهن 1 میل به عناون یکی از پرکاربرد ترین سطوح مقطع فولادی در ایران در نظر گرفته می شود. ان نوع از ورق توسط کارخانه های معتبری مانند گیلان، فولاد مبارکه و … تولید و روانه بازار می شود. به دلیل تقاضای بالای این محصول، قیمت آن دچار نوسان می گردد. بنابراین کرفرمایان و مجریان پروژه های صنعتی و ساختمانی بایستی پیش از خرید، اقدام به استعلام قیمت ورق آهن 1 میل نمایید. از این نوع ورق در ساخت خودرو، تتانکر، سوله و … استفاده می گردد. قیمت ورق آهن 1 میلیمتر مانند دیگر سطوح مقطع فولادی توسط کارخانه تعیین و به مشتریان اعلام می گردد. به منظور جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی و خرید بهینه، پیشنهاد می شود، اقدام به استعلام قیمت این محصول نمایید. همکاران ما در بخش فروش مجموعه آهن ملت  آماده ارائه خدمات رسانی به شما مشتریان گرامی می باشند. در جداول قیمتی وبسایت آهن ملت  شما می توانید قیمت ورق تولید شده توسط کارخانه های مختلف را مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید جهت دریافت قیمت روز ورق با شماره 02167103 تماس حاصل فرمایید. همکاران ما از زمان ارائه مشاوره تا تحویل بار در آدرس مقصد همراه شما خواهد بود.

قیمت ورق  1.5، 2 و 3 میل

ورق‌های  ۱.۵، ۲ و ۳ میل ، ورق های تولید شده در این طیف ضخامت معمولا به صورت رول تولید و در اختیار مشتریان قرار میگیرند. قیمت هریک از این ورق ها بسته به میزان وزن آن متغیر است. از سوی دیگر قیمت مواد اولیه در بازار جهانی فلز و همچنین در ایران تغییر می کند و به دنبال آن، این تغییر قیمت در مورد ورق های داخلی به وجود می آید. در مورد تغییر قیمت ورق سیاه باید گفت، به دلیل تقاضای بالا از سوی بازار، بر روی دیگر محصولات اثرگذار است و باعث افزایش قیمت آنها می گردد.  گفتنی است ورق سیاه با روش نورد گرم تولید می شود. استفاده از این روش در تولید ورق به دلیل به کارگیری دستگاه های کم هزینه تر باعث شده قیمت ورق سیاه در مقایسه با دیگر ورق ها کمی پایین تر باشد.

کارخانه های تولید کننده ورق

ورق کاویانگیلانقطعاتفولاد مبارکهروسنورد لوله اهوازفولاد اکسینکارخانه های مذکور در گروه مهمترین تولیدکنندگان ورق قرار می گیرد و به طور جداگانه قیمت های خود را اعلام می کنند.اندازه های ورق های سیاه قابل خریداری در بازار آهن2.5*1.2512*2، 2*16*26*1.5شما می توانید اندازه دلخواه هر یک از این ورق ها را در دو حالت رولی و شیتی خیرداری نمایید. ضخامت این ورق ها از 1.8 تا 100 میلیمتر است. اما به طور میانگین ورق 2 میل به عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولات فولادی به فروش می رسد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق آهن 10 میل

از آنجایی که ورق ده میل به عنوان یک ورق پرمصرف در بخش صنایع و ساختمان شناخته می شود، شرکت فولاد مبارکه موفق به تولید ورق 10 میل در ابعاد متفاوت شده است. این ورق به دلیل دارا بودن ضخامت بسیار پایین در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. طول و عرض ورق 10 میلی متر 1.5 و 6 است و وزن آن حدود 707 کیلوگرم برآورد می شود. شما همچنین می توانید جهت خریداری ورق های 8 و 12 میل در اندازه های مختلف به جداول قیمتی موجود در سایت آهن ملت مراجعه و یا از طریق شماره 02167103 با کارشناسان فروش ورق سیاه تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق ST37

ورق st37 یکی از ورق های پرفروش  در بازار آهن است و در بخش های مختلف صنعتی مانند احداث سوله، ساخت بنا و تولید خودرو به کار می رود. قیمت ورق اس تی 37 بنابر میزان کربن استفاده شده در آن متغیر است. ورق st37 به دلیل دارابودن وزن کم، می تواند در کاهش وزن سازه بسیار اثرگذار باشد. بنابراین بسیاری از پیمانکاران از این محصول در ساخت سازه استفاده می کنند. قیمت ورق st37  در بازار آهن گاها دچار نوسان می شود، بنابراین پیشنهاد می کنیم ، به منظور جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی از قیمت این محصول مطلع گردید.

قیمت انواع ورق

به طور کلی ورق سیاه وسیله در دو نوع رولی و شیتی توسط کارخانه تولید و روانه بازار می شوند. ورق های رولی نیز در بازار با نام کلاف خرید و فروش شده و دارای ضخامت 1.5 تا 15 میلی متر هستند. عرض کلاف ها از 1000 تا 2000 میلیمتر متغیر است و با افزایش آن قیمت ورق سیاه رولی نیز بیشتر می شود.به ورق های سیاه شیتی نیز فابریک میگویند و در بازار از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. این ورقها در عرضهای 1000 تا 2000 میلیمتر و طول 2000 و 12000 میلیمتر تولید و روانه بازار می شود. ورق های فابریک عموما در ضخامت‌های بیش از 15 میلیمتر تولید و در دسترس مشتریان قرار می گیرند. در جداول قیمتی وبسایت آهن ملت می‌توانید قیمت ورق های زیر را مشاده نمایید.قیمت ورق  A516قیمت ورق  ST52قیمت ورق  A283

 پیشنهاد آهن ملت در زمان خرید ورق

قیمت ورق بر اساس فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی مانند نرخ ارز و تورم، هزینه سوخت و حمل نقل، قیمت جهانی فلز و میزان عرضه و تقاضا مشخص می شود. بنابراین با توجه به جو حاکم  اقتصادی و سیاسی قیمت انواع آهن آلات به طور روزانه تغییر میکند. از این رو پیشنهاد می شود، پیش از اجرای پروژه اقدام به استعلام قیمت ورق نمایید.

نحوه خرید ورق از آهن ملت  چگونه انجام می شود؟

مشتریان گرامی می توانند خرید خود را هم از بنگاه تهران و هم از درب کارخانه انجام دهید. قیمت ورق از درب کارخانه کمی پایین تر از بنگاه می باشد. ولی بایستی هزینه حمل و نقل از درب کارخانه تا آدرس مقصد را به مبلغ نهایی فاکتور اضافه کنید. بنابراین بسیاری از مشتریان خرید از بنگاه را در اولویت قرار می دهند. از سوی دیگر کارخانه های تولید کننده ورق تنها در تناژ های بالا اقدام به فروش ورق به برخی از مشتریان می نمایند. پس از تماس شما با مجموعه آهن ملت ، اطلاعات محصول درخواستی برای شما ارسال شده و پس از تایید پرداخت بار در آدرس مقصد به شما مشتریان تحویل داده می شود.چنانچه در زمینه انتخاب ورق متناسب با نیاز خود به کمک نیاز دارید می توانید با شماره 02167103 تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید. در تمامی مراحل مشاوره، ثبت سفارش، ارسال بار و پیگیری محصول می توانید با همکاران بخش فروش در تماس باشید.

کلام آخر

همانطور که در بخش های مختلف این مطلب ذکر شد،  ورق به دلیل استفاده در بخش های مختلف صنعت و ساختمان و دارا بودن ویژگی های فوق العاده در میان صنعت گران و ساختمان سازان از محبوبیت خاصی برخوردار است. تنوع در ابعاد نیز عامل دیگری در انتخاب این محصول برای اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی است. چنانچه سوالی در زمینه انواع ورق ، قیمت ورق و کارخانه های تولید کننده این محصول دارید، پیشنهاد می شود با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید ورق

آیا قیمت های موجود در سایت به روز است؟

بله، قیمت های موجود در وبسایت آهن ملت به روز رسانی میگردد. اما در برخی موارد به دلیل بروز نوسان قیمت لحظه ای پیشنهاد می شود با شماره 02167013 تماس حاصل نمایید. علاوه بر قیمت محصولات، هزینه حمل ونقل، بنگاه و ارسال به صورت جداگانه در فاکتور قید می گردد.

آیا می توان ورق سیاه را درابعاد مورد نظر سفارش داد؟

بله شما می توانی در زمان ثبت سفارش، ابعاد مورد نظر خود را اعلام فرمایید.

چه برندهایی در مجموعه آهن ملت قابل خریداری هستند؟

آهن ملت با دسترسی به برندهای مطرح تولید کننده ورق آماده استعلام قیمت و ارسال انواع محصولات ورقی به شما کاربران گرامی می باشد. شما می توانید در لیست زیر برندهای تولید کننده ورق را مشاهده کنید.فولاد اکسین خوزستانقطعات خودروفولاد مبارکه اصفهانفولاد کاویانفولاد گیلاننورد لوله اهوازدر صورت تمایل می توانید ورق تولید شده توسط برندهای خارجی اوکراین، روسیه، قزاقستان و چین را خریداری نمایید.

آیا می توان ورق را با ضخامت کمتر از 2 میلیمتر خریداری نمود؟

بله. در ایران برخی از کارخانه های تولید کننده سطوح مقطع فولادی مانند فولاد گیلان، نورد لوله اهواز و فولاد مبارکه ورق های با ضخامت 1.8، 1.5 . 1.2 را تولید و به فروش می رسانند.

برای دانلود فایل pdf این مقاله کلیک کنید .

قیمت ورق از کارخانجات معتبر در ایران