پروفیل گالوانیزه 2

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
20*2026 متریکیلوگرمکارخانه 54,420
20*3026 متریکیلوگرمکارخانه 54,420
30*3026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
40*2026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
40*4026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
50*3026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
50*5026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
60*4026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
60*6026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
70*7026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
80*8026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
80*4026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
90*9026 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 2/5

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
30*302.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
40*202.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
40*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
50*302.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
50*502.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
60*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
60*602.56 متریکیلوگرمکارخانه 52,950
70*702.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
80*802.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
80*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
90*902.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
100*1002.56 متریکیلوگرمکارخانه 53,410
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 3

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
50*5036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
60*6036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
60*12036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
70*7036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
80*8036 متریکیلوگرمبنگاه تهران 51,500
80*4036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
90*9036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
100*10036 متریکیلوگرمکارخانه 51,500
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 4

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
60*12046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
70*7046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
80*8046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
80*4046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
90*9046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
100*10046 متریکیلوگرمکارخانه 52,800
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی تهران

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
80*8046 متریکیلوگرم 40,910
100*10046 متریکیلوگرم 40,910
150*150412 متریکیلوگرم 40,910
60*6056 متریکیلوگرم 40,910
70*7056 متریکیلوگرم 40,910
40*8056 متریکیلوگرم 40,910
60*8056 متریکیلوگرم 40,910
80*8056 متریکیلوگرم 40,910
90*9056 متریکیلوگرم 40,910
100*10056 متریکیلوگرم 40,910
50*10056 متریکیلوگرم 40,910
120*120512 متریکیلوگرم 40,910
140*140512 متریکیلوگرم 40,910
100*15056 متریکیلوگرم 40,910
150*150512 متریکیلوگرم 40,910
160*16056 متریکیلوگرم 40,450
100*18056 متریکیلوگرم 40,910
180*180512 متریکیلوگرم 40,910
100*200512 متریکیلوگرم 40,910
70*7066 متریکیلوگرم 40,910
80*8066 متریکیلوگرم 40,910
90*9066 متریکیلوگرم 40,910
50*10066 متریکیلوگرم 40,910
100*10066 متریکیلوگرم 40,910
120*120612 متریکیلوگرم 40,910
140*140612 متریکیلوگرم 40,910
100*15066 متریکیلوگرم 40,910
150*150612 متریکیلوگرم 40,910
160*16066 متریکیلوگرم 40,910
160*16066 متریکیلوگرم 40,910
180*180612 متریکیلوگرم 40,910
100*200612 متریکیلوگرم 40,910
80*8086 متریکیلوگرم 42,730
90*9086 متریکیلوگرم 42,730
100*10086 متریکیلوگرم 42,730
120*12086 متریکیلوگرم 42,730
140*140812 متریکیلوگرم 42,730
100*15086 متریکیلوگرم 42,730
150*150812 متریکیلوگرم 42,730
100*18086 متریکیلوگرم 42,730
180*180812 متریکیلوگرم 42,730
100*200812 متریکیلوگرم 42,730
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
80*8056 متریکیلوگرم 39,360
90*9056 متریکیلوگرم 39,360
100*10056 متریکیلوگرم 39,360
120*12056 متریکیلوگرم 39,360
140*14056 متریکیلوگرم 39,360
100*10066 متریکیلوگرم 40,270
120*12066 متریکیلوگرم 40,270
60*12066 متریکیلوگرم 40,270
140*14066 متریکیلوگرم 40,270
250*15066 متریکیلوگرم 40,270
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی کالوپ

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
140*14066 متری / 12 متریکیلوگرم 40,910
180*18066 متری / 12 متریکیلوگرم 40,910
200*20066 متری / 12 متریکیلوگرم 40,910
300*30066 متری / 12 متریکیلوگرم 40,910
140*14086 متری / 12 متریکیلوگرم 42,730
180*18086 متری / 12 متریکیلوگرم 42,730
200*20086 متری / 12 متریکیلوگرم 42,730
150*25086 متریکیلوگرم 42,730
300*30086 متری / 12 متریکیلوگرم 42,730
140*140106 متری / 12 متریکیلوگرم 44,550
180*180106 متری / 12 متریکیلوگرم 44,550
200*200106 متری / 12 متریکیلوگرم 44,550
300*300106 متری / 12 متریکیلوگرم 44,550
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 0.7

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری0.7کیلوگرم 50,910
10*256 متری0.7کیلوگرم 50,910
20*206 متری0.7کیلوگرم 50,910
20*306 متری0.7کیلوگرم 50,910
30*306 متری0.7کیلوگرم 50,910
40*206 متری0.7کیلوگرم 50,910
40*406 متری0.7کیلوگرم 50,910
50*306 متری0.7کیلوگرم 50,910
60*306 متری0.7کیلوگرم 50,910
60*606 متری0.7کیلوگرم 50,910
80*406 متری0.7کیلوگرم 50,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 0.9

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری0.9کیلوگرم 50,910
20*206 متری0.9کیلوگرم 50,910
20*306 متری0.9کیلوگرم 50,910
30*306 متری0.9کیلوگرم 50,910
40*206 متری0.9کیلوگرم 50,910
40*406 متری0.9کیلوگرم 50,910
50*306 متری0.9کیلوگرم 50,910
60*306 متری0.9کیلوگرم 50,910
60*606 متری0.9کیلوگرم 50,910
80*406 متری0.9کیلوگرم 50,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری1کیلوگرم 50,910
20*206 متری1کیلوگرم 50,910
20*306 متری1کیلوگرم 50,910
30*306 متری1کیلوگرم 50,910
40*206 متری1کیلوگرم 50,910
40*406 متری1کیلوگرم 50,910
40*806 متری1کیلوگرم 50,910
50*306 متری1کیلوگرم 50,910
50*506 متری1کیلوگرم 50,910
60*306 متری1کیلوگرم 50,910
60*606 متری1کیلوگرم 50,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1.25

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری1.25کیلوگرم 50,910
20*206 متری1.25کیلوگرم 50,910
20*306 متری1.25کیلوگرم 50,910
30*306 متری1.25کیلوگرم 50,910
40*206 متری1.25کیلوگرم 50,910
40*406 متری1.25کیلوگرم 50,910
50*306 متری1.25کیلوگرم 50,910
60*306 متری1.25کیلوگرم 50,910
60*606 متری1.25کیلوگرم 50,910
80*406 متری1.25کیلوگرم 50,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1.5

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*106 متری1.5کیلوگرم 50,910
10*206 متری1.5کیلوگرم 50,910
10*256 متری1.5کیلوگرم 50,910
20*206 متری1.5کیلوگرم 50,910
20*306 متری1.5کیلوگرم 50,910
25*256 متری1.5کیلوگرم 50,910
30*306 متری1.5کیلوگرم 50,910
40*206 متری1.5کیلوگرم 50,910
40*406 متری1.5کیلوگرم 50,910
50*306 متری1.5کیلوگرم 50,910
50*506 متری1.5کیلوگرم 50,910
60*306 متری1.5کیلوگرم 50,910
60*606 متری1.5کیلوگرم 50,910
80*406 متری1.5کیلوگرم 50,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل استیل آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
20*2013046 متریکیلوگرم 218,340
20*201.53046 متریکیلوگرم 200,000
30*2013046 متریکیلوگرم 218,340
30*201.53046 متریکیلوگرم 218,340
30*3013046 متریکیلوگرم 218,340
30*301.53046 متریکیلوگرم 200,000
30*301.53046 متریکیلوگرم 200,000
40*4013046 متریکیلوگرم 218,340
40*80*223046 متریکیلوگرم 218,340
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل تهران

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
20*1026 متریکیلوگرم 38,180
20*2026 متریکیلوگرم 37,910
30*2026 متریکیلوگرم 37,770
30*3026 متریکیلوگرم 37,550
20*4026 متریکیلوگرم 37,550
40*4026 متریکیلوگرم 37,550
80*4026 متریکیلوگرم 37,550
30*5026 متریکیلوگرم 37,550
50*5026 متریکیلوگرم 37,550
30*6026 متریکیلوگرم 37,550
60*6026 متریکیلوگرم 37,550
80*8026 متریکیلوگرم 37,550
50726 متریکیلوگرم 37,550
50826 متریکیلوگرم 37,550
50926 متریکیلوگرم 37,550
40*402.56 متریکیلوگرم 37,550
30*502.56 متریکیلوگرم 37,550
50*502.56 متریکیلوگرم 37,550
30*602.56 متریکیلوگرم 37,550
60*602.56 متریکیلوگرم 37,550
70*702.56 متریکیلوگرم 37,550
40*802.56 متریکیلوگرم 37,550
80*802.56 متریکیلوگرم 37,550
90*902.56 متریکیلوگرم 37,550
100*1002.56 متریکیلوگرم 37,550
50*5036 متریکیلوگرم 37,550
60*6036 متریکیلوگرم 37,550
70*7036 متریکیلوگرم 37,550
80*8036 متریکیلوگرم 37,550
90*9036 متریکیلوگرم 37,550
100*10036 متریکیلوگرم 37,550
120*120312 متریکیلوگرم 37,550
140*140312 متریکیلوگرم 37,550
100*6046 متریکیلوگرم 40,910
60*6046 متریکیلوگرم 40,910
70*7046 متریکیلوگرم 40,910
40*8046 متریکیلوگرم 40,910
60*8046 متریکیلوگرم 40,910
90*9046 متریکیلوگرم 40,910
50*10046 متریکیلوگرم 40,910
120*120412 متریکیلوگرم 40,910
140*140412 متریکیلوگرم 40,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
20*2026 متریکیلوگرم 36,450
30*3026 متریکیلوگرم 36,180
40*4026 متریکیلوگرم 36,180
60*4026 متریکیلوگرم 36,180
80*4026 متریکیلوگرم 36,180
20*202.56 متریکیلوگرم 36,270
30*302.56 متریکیلوگرم 36,180
30*502.56 متریکیلوگرم 36,180
50*502.56 متریکیلوگرم 36,180
60*602.56 متریکیلوگرم 36,180
40*4036 متریکیلوگرم 36,910
70*7036 متریکیلوگرم 36,910
80*8036 متریکیلوگرم 36,910
90*9036 متریکیلوگرم 36,910
100*10036 متریکیلوگرم 36,910
135*13536 متریکیلوگرم 36,910
40*4046 متریکیلوگرم 36,910
50*5046 متریکیلوگرم 36,910
60*6046 متریکیلوگرم 36,910
90*9046 متریکیلوگرم 36,910
120*12046 متریکیلوگرم 36,910
135*13546 متریکیلوگرم 36,910
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 2.5 میل

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
Z*162.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 36,180
Z*182.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 36,180
Z*202.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 36,360
Z*222.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 36,360
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 3 میل

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)
Z*163طول سفارشیکیلوگرم 36,910
Z*183طول سفارشیکیلوگرم 36,910
Z*203طول سفارشیکیلوگرم 37,090
Z*223طول سفارشیکیلوگرم 37,090
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل استیل آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1403/3/1 )
ابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
20*2013046 متریکیلوگرم 218,340
20*201.53046 متریکیلوگرم 200,000
30*2013046 متریکیلوگرم 218,340
30*201.53046 متریکیلوگرم 218,340
30*3013046 متریکیلوگرم 218,340
30*301.53046 متریکیلوگرم 200,000
30*301.53046 متریکیلوگرم 200,000
40*4013046 متریکیلوگرم 218,340
40*80*223046 متریکیلوگرم 218,340
خروجی اکسل
چاپ

قیمت پروفیل

هیچ محصولی یافت نشد.

پروفیل

پروفیل ساختمانی نامی است که اکثر افراد در زمان اجرای پروژه های مختلف با آن روبرو می شوند. چه در زمینه پروژه ای صنعتی و چه پروژه های ساختمانی فعال باشید، این محصول فولادی یکی از گزینه هایی است که بایستی اقدام به خرید آن نمایید. این محصول نیز با نام قوطی آهن در بازار و صنعت شاخته می شود. انواع مختلفی از پروفیل یا قوطی در بازار موجود است. اما پیش از خرید پروفیل بایستی با انواع و کارایی آن آشنا باشید تا مناسب ترین محصول را انتخاب نمایید. هم اکنون در ایران، شرکتها و کاخانه های مختلفی در حال ساخت و پخش این محصول هستند. به همین دلیل کیفیت و نوع تولید در تعیین قیمت پروفیل بسیار اثرگذار است. لازم به ذکر است که امروزه پروفیل های دو در دو به عنوان یکی از پرفروش ترین محصولات فولادی پروژه های صنعتی و ساختمانی در نظر گرفته می شود. از این رو می خواهیم در این مقاله شما را انواع پروفیل، قیمت و نحوه عرضه آن در بازار آهن آشنا نماییم. چنانچه مایل به خرید پروفیل هستید پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا پایان مطالعه نمایید.

انواع پروفیل و قیمت آن

همانطور که در ابتدای مطلب بیان گردید، پروفیل و قوطی در اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. پروفیل در مواردی مانند صنعت خودروسازی ، ساخت چهارچوب در و پنجره های آهنی ، تولید کرکره ، ساخت میز و صندلی و ... کاربرد دارد. این محصولات به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تولید میشوند. پروفیل هایی که به روش مستقیم تولید میشوند دارای استحکام و مقاومت بالاتری هستند و دارای ابعاد دقیق تری نیز میباشند. کارخانه های مختلفی تولیدکننده انواع پروفیل ها هستند. عوامل مختلفی مانند ضخامت، کارخانه تولید کننده، ابعاد و وزن در تعیین قیمت پروفیل اثرگذار هستند. از سوی دیگر شرایط خارجی مانند جو حاکم اقتصادی خود در نوسانات و گاها افزایش قیمت این محصول اثرگذار هست. پروژه پروفیل در پروژه های با متراژ بالا در ابعاد بزرگی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین براورد قیمت پروفیل در ابتدای شروع کار می تواند نقش مهمی را در بودجه بندی تعیین کند. جزئیات و مشخصات این محصول را در ادامه شرح می دهیم.

آهن ملت مرکز پخش و فروش انواع پروفیل

پروفیل از مقاطع بسیار پرکاربرد در صنعت و ساختمان سازی میباشد. این محصول به دسته بندی های مختلفی تقسیم میشود. پروفیل ها را میتوان به دو دسته باز و بسته تقسیم کرد. از طرف دیگر این محصول را میتوان به دو دسته پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی تقسیم کرد. باتوجه به اینکه این محصولات در صنایع مختلفی کاربرد دارند در نتیجه بسیار پرفروش میباشند. آهن ملت به عنوان یکی از مراکز پخش و فروش انواع آهن آلات آماده ارئه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. در بازار آهن امروز تهران و دیگر شهرها برندهای پروفیل فولاد مبارکه، گیلان و اهواز از محبوبیت خاصی برخوردار است. نکات مهمی را که در زمان خرید پروفیل لازم است بدانید در پاراگراف بعدی توضیح می دهیم.

انواع پروفیل

به طور کلی پروفیل به مقاطعی گفته میشود که توخالی هستند و با توجه به ظاهر متفاوتی که دارند در بازار عرضه میشوند و برای کاربردهای متفاوت مناسب هستند. اگر بخواهیم بطور کلی پروفیل ها را دسته بندی کنیم ، به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم میشوند. از پروفیل های ساختمانی برای صنعت ساختمان سازی استفاده میشود که از آنها برای تولید انواع در و پنجره استفاده میشود. پروفیل ساختمانی به سه روش نورد گرم ، نورد سرد و مرکب که ترکیبی از دو نوع نورد سرد و گرم میباشد تولید میشود . دسته ی بعدی پروفیل صنعتی میباشد که دارای وزن پایین و مقاومت بالایی هستند که از آنها برای صنایع مختلف از جمله صنعت خوروسازی استفاده میشود. پروفیل ها دارای ظاهری ساده هستند اما در بخشهای مختلف پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو تغییرات قیمت پروفیل و انواع قوطی می تواند در هزینه نهایی پروژه بسیار اثرگذار باشد. با توجه به نوع و اهمیت پروژه بایستی اقدام به خرید پروفیل مناسب نمایید.لازم به ذکر است می توان از پروفیل در بخش های مختلف سازه مانند در و پنجره ، چهارچوبهای آن و نرده ها استفاده نمود.

مهمترین کارخانه های تولید کننده قوطی و پروفیل :

در استان های مختلف، قوطی در کیفیت و ابعاد مختلف تولید و روانه بازار می شود. لیست تولید کارخانه های تولید قوطی به شرح زیر است: صابری هیربد به فلز اصفهان پروفیل ساوه میلاد یزد یاران جهان نیکان

در رابطه با روش تولید پروفیل باید گفت که انواع پروفیل از ورق تولید می شود و در کیفیت های مختلف به فروش می رسد. بنابراین با تغییر قیمت ورق نیز قیمت ورق قوطی تغییر می کند. فروش قوطی و پروفیل در کارخانه ها به صورت بندیل انجام می شود. بسته به کارخانه تولید کننده وزن بندیل ها در بازه 1 الی 2 تنی می باشد. با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز پیشنهاد میشود جهت دریافت قیمت روز پروفیل با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران گرامی هستند. جداول قیمتی تعبیه شده در وبسایت توان کاوش شکیبا آخرین تغییرات قیمتی انواع آهن الات را نشان می دهد.

قیمت پروفیل آهن ، پروفیل پرفروش در میان سطوح مقطع فولادی

به دلیل کاربرد بسیار بالای پروفیل آهن، این نوع از فلز در بین مقاطع فلزی از اهمیت بالایی برخوردار است. پروفیل آهن علاوه بر ساختمان در صنایع مختلفی مانند ساخت خودرو، حمل و نقل، ساخت در و پنجره و… به کار می رود. پروفیل آهن از آهن ساخته شده و قیمت آهن به صورت جهانی و گاها به صورت روزانه تغییر می کند. علاوه بر قیمت آهن تغییر قیمت در سوخت، حمل و نقل و … در نوسان قیمت این محصول نقش دارد. لازم به ذکر است که نوسان در قیمت پروفیل در مقایسه با سایر سطوح مقطع فولادی کمتر به چشم می خورد

قیمت انواع پروفیل

از آنجایی که پروفیل در انواع مختلفی تولید می شود، قصد داریم در بخش‌های مختلف قیمت پروفیل در انواع مختلف را برای شما بیان کنیم.

قیمت پروفیل 2*2

یکی از ویژگی های پروفیل تولید در ابعاد و وزن های مختلف است. می توان گفت پروفیل 2*2 و 4*4 یکی از پرفروش ترین پروفیل های موجود در بازار می باشد. پروفیل 2*2 در اجرای پروژه های ساختمانی به دلیل کاربرد در ساخت نرده و در و پنجره از اهمیت بالایی برخوردار است. در صنعت خودروسازی این ورق در ساخت شاسی ماشین بسیار مهم است. بنابراین می توان گفت قیمت پروفیل یک عامل تا حدی تعیین کننده در بازار مسکن و خودرو می باشد.

پروفیل 4*4

پروفیل 4*4 در ضخامت های 1 تا 4 میلیمتری تولید میگردد. بنابراین در زمان فروش قیمت نهایی بر اساس درخواست مشتری تعیین و اعلام می گردد. این قوطی نیز مانند پروفیل 2*2 در ساختمان سازی و ساخت قطعات خودرو به کار می رود. قیمت این محصول در برخی موارد دارای کمی تفاوت است و علت آن به کارخانه تولید کننده بر می گردد. کارخانه های زیر در حال حاضر این نوع از قوطی را تولید و روانه بازار می کنند. صابری شرق جهان هیربد

قیمت انواع قوطی پروفیل

قوطی پروفیل محصولی است که محصول فولادی است که در آن سطح مقطع در تمام طول محصول یکی است. دارای تنوع بسیار بالایی است و در هنگام خرید بایستی نوع مناسب با سازه را انتخاب نمود. بنابراین پیشنهاد می شود در زمان اجرای سازه ، نوع قوطی توسط مهندس یا معمار مشخص گردد. پروفیل ها در سه دسته بسته، باز و زد تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرند. گفتنی است که قیمت هر یک از انواع پروفیل در بر اساس تکنولوژی تولید و کارهانه تولیدکننده مشخص می شود.

خدمات آهن ملت در زملن خرید پروفیل

شما مشتریان گرامی میتوانید در زمان ثبت سفارش و خرید پروفیل خدماتی از قبیل بزشکاری و گالوانیزاسیون را در صورت نیاز درخواست نمایید. لازم به ذکر است هزینه هر یک از این خدمات به صورت جداگانه بر روی فاکتور نهایی لحاظ می گردد. شما همچنین می توانید ضماننت نامه کتبی اصالت محصول را به همراه ارسال سریع بار دریافت نمایید.

تا چه میزان پروفیل را می توانید ار آهن ملت خریداری نمایید؟

باید این خبر خوب را به ما بدهیم که آهن ملت به میزان دلخواه مشتریان پروفیل را به صورت بندیلی و شاخه ای به مشتریان عرضه می کند. قیمت محصولات خریداری شده در تناژ بالا به قیمت کارخانه و در وزن های پایین تر با کمی افزایش قیمت به مشتریان ارائه می شود.در هنگام خرید انواع پروفیل باید این نکته را در نظر داشت که حجم محصول خریداری شده کم است ، به نزدیکترین مرکز خرید و فروش آهن آلات مراجعه نمایید. چرا که با این کار می توانید از پرداخت هزینه ارسال بار از مراکز فروش دور تر جلوگیری نمایید. مشتریان آهن ملت می توانند این محصول را در هر میزان خریداری نمایند زیرا این شرکت در بازار آهن واقع شده و دارای دسترسی به مناطق مختلف تهران و دیگر شهرستان ها است.

مدت زمان اعتبار پیش فاکتور خرید پروفیل در آهن ملت

همانطور که در جداول قیمتی مندرج در سایت آهن ملت مشاهده می کنید، تمامی قیمت ها به روزرسانی می شوند. مشتریان گرامی می توانند جهت دریافت آخرین قیمت به این جداول قیمتی مراجعه نموده و یا با شماره 02167103 تماس حاصل نمایند. پس از 30 دقیقه از تماس مشتریان، پیش فاکتور برایشان ارسال می گردد. اعتبار پیش فاکتور با توجه به شرایط بازار تعیین می گردد. برای مثال، اگر قیمت ارز و مصالح فولادی در بازار روند افزایشی داشته باشد، تایید پیش فاکتور بایستی پیش از خرید انجام شود. از سوی دیگر، اگر شرایط بازار دارای ثبات باشد می توان از 24 تا 48 ساعت پس از ارسال پیش فاکتور اقدام به خرید نمود.

قیمت آهن قوطی

آهن قوطی را میتوان به عنوان یکی از پرکاربردترین قطعات فولادی در بخش ساختمان در نظر گرفت. دارا بودن ویژگی هایی از قبیل وزن کم و مقاومت بالا این فلز را به یک محصول محبوب در بخش ساختمان تبدیل کرده است. از آهن قوطی در بخش های مختلف سازه مانند پشت بام ، و انواع سقف های داخلی و خارجی استفاده می شود.  قیمت قوطی آهن و پروفیل با توجه به فاکتورهای مختلفی از قبیل ابعاد، اندازه، وزن ، میزان محصول درخواستی و ضخامت آن تعیین می شود. با افزایش هر یک از این موارد قیمت تمام شده نیز بالا می رود. بهترین راه جهت استعلام قیمت پروفیل و دیگر محصولات فولادی تماس مستقیم با بخش فروش است.

ویژگی های قوطی آهن

مانند انواع پروفیل موجود در بازار آهن قوطی آهن دارای ویژگی های خاص خود است. برای مثال این محصول فولادی در مقابل آب و رطوبت بسیار مقاوم است ، به دلیل سبک وزن بوذن قابلیت حمل آسان را دارا می باشد. عمر مفید قوطی آهن نیز بسیار بالا است و در کیفیت نهایی سازه نقش مهمی را ایفا می کند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت قیمت قوطی با توجه به شرایط و فصول ساخت و ساز دچار تغییر می شود. بهترین راه برای انتخاب محصول مناسب، بررسی نیاز سازه، برندهای موجود در بازار ، کیفیت سازه ، میزان بودجه و دریافت مشاوره از کارشناسان فروش این محصول است. همکاران ما در بخش فروش آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز به شما کاربران گرامی هستند.

در فصل های پرتقاضا قیمت پروفیل چه تغییراتی می کند؟

بدیهی است با افزایش ساخت و ساز در فصل های گرم بهار و تابستان میزان تقاضا جهت خرید و استفاده در پروژه های ساختمانی بیشتر شود. از این رو انتظار می رود که قیمت انواع محصولات فولادی که در فصول گرم با افزایش روبرو شود. از سوی دیگر با افزایش میزان تقاضا از سوی مشتریان در این فصول از سال و با افزایش تولید کارخانجات روند افزایشی قیمت کاملا قابل انتظار است. لازم به ذکر است در تیر ماه به دلیل افرایش ساخت و ساز و رسیدن به نقطه اوج محصولات فولادی ،شاهد بیشترین پیش بینی قیمت انواع پروفیل، قوطی و دیگر محصولات فولادی خواهیم بود. شما کاربران گرامی میتوانید جهت دریافت قیمت این محصولات به جداول قیمتی مراجعه نموده و یا با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.نکته قابل توجه در زمان پیش بینی قیمت انواع محصولات فولادی این است که گاها میزان تقاضا با افت شدیدی روبرو شده و به تبع آن و با کاهش تولید محصول مجددا با افزایش قیمت محصولات روبرو می شویم. لازم به ذکر است این نوع از افزایش قیمت می تواند به صورت مقطعی باشد و با افزایش تولید و تقاضا شاهد ثبات قیمتی در بازار با شیم.علاوه بر موارد داخلی از قبیل میزان عرضه و تقاضا، می توان گفت عوامل خارجی در تعیین قیمت تمام شده این محصولات اثرگذار است. برای مثال نوسان های موجود در بازار ارز به ویژه دلار، سیسات خارجی، روند برجام و نحوه تعامل ایران با آمریکا و کشورهای منطقه، همگی در قیمت پروفیل کیلویی و همچنین دیگر محصولات بازار آهن اثرگذار باشد. مشاوره با افراد خبره در زمینه اقتصاد گامی مهم در پیش بینی قیمت پروفیل و انواع محصولات فولادی در نظر گرفته می شود.

قیمت روز پروفیل

همانطور که در ابتدای این مطلب بیان گردید، پروفیل به عنوان یکی از پرکاربردترین قطعات فولادی در بخش ساختمان و صنعت به شمار می رود. وجود تنوع در ابعاد، اندازه و ضخامت، این محصول را به یکی از مهمترین قطعات فولادی در صنایع مختلف به ویژه بخش ساختمان تبدیل کرده است. هر یک از این محصولات بر اساس ویژگی های مختلف فیزیکی و شیمیایی در بخش های مختلف سازه مورد استفاده قرار می گیرد.از آنجایی که پروفیل در تنوع مختلفی تولید می شود، توجه بسیاری از ساختمان سازان و پیمانکاران را به خود جلب نموده است. بنابراین پیگیری و استعلام قیمت پروفیل توسط این افراد به صورت روزانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در شرایط امروز بازار که بسیار ملتهب تلقی می شود، بسیاری از افراد در هنگام استعلام قیمت این محصول سردرگم شده و به منبع مناسبی دسترسی پیدا نمیکنند. بنابراین دسترسی به یک منبع استعلام قیمت پروفیل که در بازار مورد اعتماد و شناخته شده باشد امری بسیار مهم است. از سوی دیگر دسترسی به تمامی قیمت های محصولات کارخانجات مختلف می تواند گزینه ای بسیار مهم جهت انتخاب محصول مناسب باشد.

نحوه استعلام قیمت پروفیل اهنی

از مهمترین مواردی که در هنگام خرید پروفیل آهنی باید مورد توجه قرار داد، انتخاب محصول مناسب و در ابعاد و اندازه مورد نیاز پروژه است. مواردی مانند برند، ضخامت و ... در طیف گسترده ای در بازار موجود است. بنابراین انتخاب محصول مناسب می تواند در کیفیت پروژه تاثیر بسزایی داشته باشد. از سوی درگیر از راه های مختلفی می توان اقدام به خرید پروفیل نمود. در ادامه راه های مختلف خرید پروفیل و انواع محصولات فولادی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 خرید پروفیل آهنی از سایت های معتبر:

یکی از سریع ترین راه های خرید پروفیل آهنی، مراجعه به سایت های معتبر است. این سایتها با امکان دسترسی به منابع قیمت کارخانه ها، قیمت و ویژگی های انواع محصولات فولادی را به روزرسانی می کنند. سایت آهن ملت با امکان همکاری با کارخانه های بزرگ ایران، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز فروش آهن آنلاین در نظر گرفته می شود.

خرید تلفنی

یکی دیگر از مطمئن ترین راه های خرید پروفیل یا استعلام قیمت آن برقراری تماس تلفنی با بخش فروش مراکز خرید و فروش آهن است. بسیاری از مشتریان خرید تلفنی را بر دیگر راه های موجود ترجیح میدهند. در بازار آهن ایران ، استعلام قیمت و خرید تلفنی به عنوان اولین راه به شمار می رود. در آهن ملت نیز شما می توانید با شماره 02167103 تماس حاصل نموده و با کارشناسان فروش به صورت مستقیم ارتباط برقرار نمایید.

خرید از اپلیکیشن ها

بسیاری از مراکز فروش در حال حاضر اپلیکیشن هایی را جهت راحتی کاربران فراهم دیده اند. مراجعه به این وب سایت ها و اپ ها می تواند به روزترین قیمت انواع پروفیل را در اختیار شما قرار دهد.

خرید حضوری

برخی از مشتریان ترجیح می دهند به صورت حضوری به بازار آهن مراجعه نمایند. این راه کمی وقت گیر است اما می تواند به عنوان خریدی امن قلمداد شود.در مقایسه با سالهای گذشته استعلام قیمت آنلاین آهن با روند افزایشی روبرو شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این روش نیز می واند در وقت و هزینه مشتریان صرفه جویی کند و انتخاب محصول مناسب را تضمین نماید. دسترسی به لیست قیمت کلیه محصولات آهنی اعم از میلگرد، پروفیل، ورق و ...  این امکان را به مشتریان می دهد تا در زمان بسیار کوتاهی انواع محصولات را مشاهده و اقدام به خرید محصول مورد نظر نمایند.

چه عواملی بر قیمت قوطی آهن اثرگذار هستند؟

همانطور که در دیگر مقالات آهن ملت شرح دادیم، در رابطه با اثرپذیری قیمت آهن توسط دیگر عوامل باید بگوییم فاکتورهای زیادی در تعیین قیمت این محصولات دخیل است. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.

تورم

یکی از مهمترین عواملی که قیمت محصولات فولادی از جمله پروفیل را تعیین می کند، قیمت ارز در ایران است. واضح است که با افزایش قیمت محصولات و تورم حاکم بر جامعه ایران قیمت انواع محصولات آهنی با افزایش روبرو می شود.

میزان عرضه و تقاضا

در صورتی که تقاضای برای محصولات آهنی بیشتر شود، قیمت آن نیز افزایش پیدا می کند. در صورتی که کیزان تقاضا زیاد و تولید آن محصول کاهشی باشد، قیمت محصولات نیز روند افزایشی به خود می گیرند.

قیمت ارز

قیمت ارز مستقیما بر قیمت پروفیل و دیگر محصولات فولادی اثرگذار است. از آنجایی که بسیاری از ماشین آلات و مواد اولیه کارخانجات به صورت وارداتی است افزایش یا کاهش قیمت ارز بر قیمت تمام شده محصول اثرگذار است.

نوع و هزینه تولید

تنها قیمت مواد اولیه فاکتور اثرگذار بر روی قیمت نیست، هرینه های مصرف انرژی دستمزد کارگران و ... در قیمت اعلامی از سوی کارخانه نقش مهمی را ایفا می کند.

نوع تولید

جهت تولید و ساخت محصولات مختلف فولادی از تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود. هر چه تکنولوژی در ساخت یک محصول پیشرفته تر باشد، قیمت آن محصول به دلیل استفاده از تجهیزات پیشرفته تر بالاتر است.

قوطی آهن چه کاربردی دارد؟

همانطور که پیشتر بیان گردید، از قوطی اهن در بخش های مخلف صنعت و ساختمان استفاده می شود. طبقه بندی کاربرد قوطی آهن به شرح زیر است.

صنعت ساختمان

از قوطی آهن در بخش های مختلف سازه مانند تیر، ستون، پل، تونل و سازه های عمرانی به دلیل مقاومت بسیار بالا استفاده می شود.

خودروسازی

این محصول به طور گسترده در بخش های مختلف خودرو مانند بدنه، فریم و جعبه تقسیم بندی موتور به کار می رود.

ساخت لوله

قوطی های آهن دز ساهت اتصالات و لوله کشی های مختلف به کار می رود و در این محصولات نقش های مختلفی از قبیل اتصال دهنده و حمل کننده مواد مایع و گاز را ایفا می کند.

نفت و گاز و پالایشگاه ها

از قوطی آهن در ساخت اجرای مختلفی مانند تجهیزات نفی و سیستم های لوله کشی استفاده می شود.

بخش کشاوزی

در تجهیزات مرتبط با صنعت کشاورزی، از قوطی آهن در ساخت تراکتور وماشین آلات استفاده می شود. قوطی اهن به دلیل مقاومت بسیار بالا و سازگار با شرایط سخت محیطی به عنوان گزینه ای مناسب در ساخت این محصولات در نظر گرفته می شود.

تجهیزات دریایی

قوطی آهن یکی از مهم ترین و اصلی ترین تجهیزات مورد استفاده در بخش های مختلف صنایع دریایی به شمار می رود.از موارد بالا می توان نتیجه گرفت که قوطی آهن دارای استحکام و انعطاف پذیری بسیار بالایی است و استفاده ار دربخش های مختلف صنعت و ساختمان می تواند باعث افزایش کیفیت سازه شود.

پیشنهاد کارشناسان فنی و فروش توان کاوش شکیبا

قیمت قوطی و انواع پروفیل در بازار توسط معیارهای مختلفی تعیین می گردد. عواملی از قبیل نرخ ارز، هزینه سوخت حمل و نقل، نوع کارخانه تولید کننده و روش تولید در تعیین قیمت قوطی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. میزان عرضه و تقاضا خود به عنوان یک فاکتور مهم در تعیین قیمت قوطی و پروفیل در نظر گرفته می شود. در ادامه به بررسی قیمت انواع قوطی می پردازیم:

قیمت قوطی 2 × 2

پروفیل یا قوطی دو در دو می توان به عنوان یکی از سطوح مقطع فولادی پرکاربرد دانست. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت قوطی 2*2 به جداول قیمتی وبسایت شرکت توان کاوش شکیبا مراجعه نمایید. همانطور که از نام این محصول مشخص است، قوطی دارای ابعاد 20 در 20 میلی متر است. علاوه بر عوامل داخلی، فاکتور های خارجی مانند وضعیت تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز و قیمت جهانی فلز در تعین قیمت نهایی این محصول بسیار اثرگذار است. از سوی دیگر ضخامت پروفیل در تعیین قیمت نقش مهمی دارد. برای مثال قیمت قوطی 2 × 2 در مقایسه با دیگر انواع قوطی و پروفیل پایین تر است. در جداول مندرج در وبسایت توان کاوش شکیبا ویژگی های تعیین کننده قیمت انواع پروفیل درج گردیده است. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت قیمت قوطی 2 × 2 با کارشناسان بخش فنی و فروش توان کاوش شکیبا تماس حاصل نمایید.

قیمت قوطی ۳×۳

می توان گفت قوطی 3*3 در کنار قوطی 2*2 یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل در نظر گرفته می شود و حجم بالای تولید را به خود اختصاص می دهد. حجم بالای تقاضا یکی از اصلی ترین دلایل نوسان قیمت قوطی 3*3 می باشد. در کنار حجم بالای تقاضا، عوامل دیگری در مانند ضخامت، برند، روش تولید ، قیمت جهانی فلز و … در تعیین قیمت قوطی ۳×۳ موثر است. بهترین راه برای دریافت آخرین قیمت محصول و موجودی این محصول برقراری ارتباط مستقیم با شماره 02167103 می باشد.

نحوه خرید پروفیل از مجموعه توان کاوش شکیبا

پروفیل را می توان در گروه پرکاربردترین سطوح مقطع فولادی در نظر گرفت. از این محصول در بخش های مختلف صنعتوساختمان استفاده می شود. میزان عرضه و تقاضای بالا باعث گردیده این فلز دچار نوسان قیمت گردد. بنابراین پیشاز خرید، پیشنهاد می شود اقدام به استعلام قیمت نمایید. این کار از بروز ضرر و زیان مالی جلوگیری می کند. در ادامه با کارخانه های تولید کننده پروفیل آشنا می شویم و کیفیت و قیمت هر یک را به طور مجزا برای شما شرح می دهیم.

قیمت پروفیل اصفهان در بازار آهن

پروفیل اصفهان را می توان به عنوان یکی از برترین برندهای تولیدکننده پروفیل در ایران برشمرد. کیفیت بسیار بالا و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا باعث شده است، بسیاری از مشتریان اعم از ساختمان سازان و صنعتگران برای اجرای پروژهای صنعتی و ساختمانی خود از پروفیل اصفهان استفاده می کنند. قیمت پروفیل های اصفهان را می توانید در جداول موجود در صفحه محصولات مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید جهت تماس سریع با بخش فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. قیمت این محصول به صورت روزانه در وبسایت توان کاوش شکیبا به روزرسانی می شود. لیست قیمت انواع پروفیل به شرح زیر به شما کاربران گرامی نمایش داده می شود.

  • قیمت پروفیل سبک
  • قیمت پروفیل آلومینیوم
  • قیمت پروفیل گالوانیزه
  • قیمت پروفیل z
  • قیمت پروفیل استیل

قیمت قوطی چطور تعیین می شود؟

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر گردید، در وهله اول ، وزن قوطی تعیین کننده قیمت آن می باشد. میزان حجم آهن و آلیاژ به کار برده شده در پروفیل، در تعیین قیمت کلی آن نقش مهمی دارد. امروزه پروفیل در کارخانجات تحت استانداردهای DIN2394 و EN10219-2 تولید می گردد. در پروسه تولید پروفیل های سنگین، ورق های آهنی با ضخامت 1.5 میلیمتر یا بیشتر توسط فرایند نورد گرم تولید می شوند. بنابراین می توان گفت کارخانه تولید کننده و ورش تولید خود به تنهایی دو عامل تاثیرگذار در تعیین قیمت قوطی هستند.

روش خرید قوطی و پروفیل آهن به صورت آنلاین

در صورت بروز هرگونه سوالی می توانید با برقراری تماس تلفنی از طریق شماره 02167103 و یا ارسال پیام در پیام رسان واتس اپ با کارشناسان فروش توان کاوش شکیبا اقدام به رفع آن نمائید. پس از تماس شما ودریافت اطلاعات و جزییات محصول در کمتر از 30 دقیقه پیش فاکتور برای شما ارسال و پس از تایید در آدرس مقصد به شما تحویل داده میشود.

کلام آخر

به طور خلاصه در این مقاله به بررسی انواع و قیمت پروفیل و قوطی پرداختیم. قیمت پروفیل تحت تاثیر فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی قرار مانند عرضه و تفاضا، وضعیت سیاسی و روند تحریم ها وابسته است. نوع نیاز مشتری مانند وزن و ضخامت پروفیل ، در تعیین قیمت نهایی آن بسیار اثرگذار می باشد. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید پروفیل

قیمت پروفیل بر اساس چه فاکتورهایی تعیین می شود؟

قیمت پروفیل در کارخانه به مشتریان اعلام میگردد. فاکتورهایی مانند طول، وزن و ضخامت پروفیل در تعیین قیمت این محصول نقش مهمی ایفا میکنند. ضخامت پروفیل های موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا 2، 2.5، 3، و 4 در اندازه های 6 و 12 متری می باشد.

چطور می توانم به قیمت روز پروفیل دسترسی داشته باشم؟

در جداول موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا، قیمت انواع پروفیل به روز رسانی میگردد. شما همچنین می توانید جهت ارتباط مستقیم با کارشناسان فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

از چه شهرهایی امکان خرید پروفیل وجود دارد؟

شما علاوه بر بنگاه تهران می توانید اقدام به خرید انواع آهن آلات از کارخانه های تولید کننده نمایید. در زمان ثبت سفارش، کارشناسان فروش توان کاوش شکیبا، اطلاعات و قیمت محصولات موجود در سایر کارخانه ها را در اختیار شما قرار می دهند. شما می توانید از کارخانه های مختلف مانند تبریز، یزد، اصفهان، ساری، گیلان و … اقدام به خرید پروفیل و انواع آهن آلات نمایید.

پشتیبانی خرید به چه صورتی انجام می شود؟

پس از ثبت سفارش تا لحظه تایید سلامت فیزیکی محصول و تحویل بار به باربری، پشتیبانی خرید و بار توسط مجموعه توان کاوش شکیبا به مشتریان گرامی ارائه میگردد. در صورتی که ارسال بار به مجموعه توان کاوش شکیبا واگذار گردد، کاربران می توانند تا یک شبانه روز پس از تحویل بار از مجموعه توان کاوش پشتیبانی دریافت نمایند.

نحوه ثبت سفارش و خرید بار در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام میشود؟

شما نیز می تواند از طریق آیکون واتس اپ موجود در پایین صفحه با شماره با بخش فروش به طور مستقیم درتماس باشید. شما همچنین می توانید جهت برقراری ارتباط تلفنی با کارشناسان فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه ارسال بار به آدرس قصد چگونه انجام می شود؟

شما می توانید به طور مستقل و با تماس با باربری مد نظر خود اقدام به ارسال بار نمایید و یا این مسئولیت را در اختیار مجموعه توان کاوش شکیبا قرار دهید.

در زمان خرید پروفیل چه نکاتی را بایستی مد نظرقرار دهیم؟

پروفیل ها در دو بخش صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، آگاهی از پروفیل مورد نیاز در زمان ساخت و اجرای پروژه و تعیین پروفیل مناسب نکات مهمی هستند که در زمان خرید پروفیل بایستی مد نظر قرار دهید.

برای دانلود فایل pdf  این مقاله کلیک کنید .

قیمت پروفیل در کارخانجات معتبر