پروفیل گالوانیزه 2

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
20*2026 متریکیلوگرمکارخانه 46,610
20*3026 متریکیلوگرمکارخانه 46,510
30*3026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
40*2026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
40*4026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
50*3026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
50*5026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
60*4026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
60*6026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
70*7026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
80*8026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
80*4026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
90*9026 متریکیلوگرمکارخانه 46,420
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 2/5

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
30*302.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
40*202.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
40*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
50*302.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
50*502.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
60*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
60*602.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
70*702.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
80*802.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
80*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
90*902.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
100*1002.56 متریکیلوگرمکارخانه 44,220
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 3

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
50*5036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
60*6036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
60*12036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
70*7036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
80*8036 متریکیلوگرمبنگاه تهران 42,850
80*4036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
90*9036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
100*10036 متریکیلوگرمکارخانه 42,850
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل گالوانیزه 4

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
60*12046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
70*7046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
80*8046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
80*4046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
90*9046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
100*10046 متریکیلوگرمکارخانه 42,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی تهران

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
80*8046 متریکیلوگرم 33,950
100*10046 متریکیلوگرم 33,950
150*150412 متریکیلوگرم 33,950
60*6056 متریکیلوگرم 35,320
70*7056 متریکیلوگرم 35,320
40*8056 متریکیلوگرم 35,320
60*8056 متریکیلوگرم 35,320
80*8056 متریکیلوگرم 35,320
90*9056 متریکیلوگرم 35,320
100*10056 متریکیلوگرم 35,320
50*10056 متریکیلوگرم 35,320
120*120512 متریکیلوگرم 35,320
140*140512 متریکیلوگرم 35,320
100*15056 متریکیلوگرم 35,320
150*150512 متریکیلوگرم 35,320
160*16056 متریکیلوگرم 35,320
100*18056 متریکیلوگرم 35,320
180*180512 متریکیلوگرم 35,320
100*200512 متریکیلوگرم 35,320
70*7066 متریکیلوگرم 35,320
80*8066 متریکیلوگرم 35,320
90*9066 متریکیلوگرم 35,320
50*10066 متریکیلوگرم 35,320
100*10066 متریکیلوگرم 35,320
120*120612 متریکیلوگرم 35,320
140*140612 متریکیلوگرم 35,320
100*15066 متریکیلوگرم 35,320
150*150612 متریکیلوگرم 35,320
160*16066 متریکیلوگرم 35,320
160*16066 متریکیلوگرم 35,320
180*180612 متریکیلوگرم 35,320
100*200612 متریکیلوگرم 35,320
80*8086 متریکیلوگرم 37,620
90*9086 متریکیلوگرم 37,620
100*10086 متریکیلوگرم 37,620
120*12086 متریکیلوگرم 37,620
140*140812 متریکیلوگرم 37,620
100*15086 متریکیلوگرم 37,620
150*150812 متریکیلوگرم 37,620
100*18086 متریکیلوگرم 37,620
180*180812 متریکیلوگرم 37,620
100*200812 متریکیلوگرم 37,620
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
80*8056 متریکیلوگرم 33,950
90*9056 متریکیلوگرم 33,950
100*10056 متریکیلوگرم 33,950
120*12056 متریکیلوگرم 33,950
140*14056 متریکیلوگرم 33,950
100*10066 متریکیلوگرم 33,950
120*12066 متریکیلوگرم 33,950
60*12066 متریکیلوگرم 33,950
140*14066 متریکیلوگرم 33,950
250*15066 متریکیلوگرم 33,950
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل صنعتی کالوپ

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
140*14066 متری / 12 متریکیلوگرم 35,320
180*18066 متری / 12 متریکیلوگرم 35,320
200*20066 متری / 12 متریکیلوگرم 35,320
300*30066 متری / 12 متریکیلوگرم 35,320
140*14086 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
180*18086 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
200*20086 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
150*25086 متریکیلوگرم 37,620
300*30086 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
140*140106 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
180*180106 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
200*200106 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
300*300106 متری / 12 متریکیلوگرم 37,620
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 0.7

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری0.7کیلوگرم 41,290
10*256 متری0.7کیلوگرم 41,290
20*206 متری0.7کیلوگرم 41,290
20*306 متری0.7کیلوگرم 41,290
30*306 متری0.7کیلوگرم 41,290
40*206 متری0.7کیلوگرم 41,290
40*406 متری0.7کیلوگرم 41,290
50*306 متری0.7کیلوگرم 41,290
60*306 متری0.7کیلوگرم 41,290
60*606 متری0.7کیلوگرم 41,290
80*406 متری0.7کیلوگرم 41,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 0.9

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری0.9کیلوگرم 41,290
20*206 متری0.9کیلوگرم 41,290
20*306 متری0.9کیلوگرم 41,290
30*306 متری0.9کیلوگرم 41,290
40*206 متری0.9کیلوگرم 41,290
40*406 متری0.9کیلوگرم 41,290
50*306 متری0.9کیلوگرم 41,290
60*306 متری0.9کیلوگرم 41,290
60*606 متری0.9کیلوگرم 41,290
80*406 متری0.9کیلوگرم 41,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری1کیلوگرم 41,290
20*206 متری1کیلوگرم 41,290
20*306 متری1کیلوگرم 41,290
30*306 متری1کیلوگرم 41,290
40*206 متری1کیلوگرم 41,290
40*406 متری1کیلوگرم 41,290
40*806 متری1کیلوگرم 41,290
50*306 متری1کیلوگرم 41,290
50*506 متری1کیلوگرم 41,290
60*306 متری1کیلوگرم 41,290
60*606 متری1کیلوگرم 41,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1.25

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*206 متری1.25کیلوگرم 41,290
20*206 متری1.25کیلوگرم 41,290
20*306 متری1.25کیلوگرم 41,290
30*306 متری1.25کیلوگرم 41,290
40*206 متری1.25کیلوگرم 41,290
40*406 متری1.25کیلوگرم 41,290
50*306 متری1.25کیلوگرم 41,290
60*306 متری1.25کیلوگرم 41,290
60*606 متری1.25کیلوگرم 41,290
80*406 متری1.25کیلوگرم 41,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل مبلی 1.5

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزحالتضخامتواحدقیمت (تومان)
10*106 متری1.5کیلوگرم 41,290
10*206 متری1.5کیلوگرم 41,290
10*256 متری1.5کیلوگرم 41,290
20*206 متری1.5کیلوگرم 41,290
20*306 متری1.5کیلوگرم 41,290
25*256 متری1.5کیلوگرم 41,290
30*306 متری1.5کیلوگرم 41,290
40*206 متری1.5کیلوگرم 41,290
40*406 متری1.5کیلوگرم 41,290
50*306 متری1.5کیلوگرم 41,290
50*506 متری1.5کیلوگرم 41,290
60*306 متری1.5کیلوگرم 41,290
60*606 متری1.5کیلوگرم 41,290
80*406 متری1.5کیلوگرم 41,290
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل استیل آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
20*2013046 متریکیلوگرم 197,410
20*201.53046 متریکیلوگرم 178,900
30*2013046 متریکیلوگرم 197,410
30*3013046 متریکیلوگرم 197,410
30*301.53046 متریکیلوگرم 178,900
30*301.53046 متریکیلوگرم 178,900
40*4013046 متریکیلوگرم 197,410
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل تهران

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
20*1026 متریکیلوگرم 33,950
20*2026 متریکیلوگرم 33,670
30*2026 متریکیلوگرم 33,620
30*3026 متریکیلوگرم 33,490
20*4026 متریکیلوگرم 33,490
40*4026 متریکیلوگرم 33,490
80*4026 متریکیلوگرم 33,490
30*5026 متریکیلوگرم 33,490
50*5026 متریکیلوگرم 33,490
30*6026 متریکیلوگرم 33,490
60*6026 متریکیلوگرم 33,490
80*8026 متریکیلوگرم 33,490
50726 متریکیلوگرم 33,490
50826 متریکیلوگرم 33,490
50926 متریکیلوگرم 33,490
40*402.56 متریکیلوگرم 32,570
30*502.56 متریکیلوگرم 32,570
50*502.56 متریکیلوگرم 32,570
30*602.56 متریکیلوگرم 32,570
60*602.56 متریکیلوگرم 32,570
70*702.56 متریکیلوگرم 32,570
40*802.56 متریکیلوگرم 32,570
80*802.56 متریکیلوگرم 32,570
90*902.56 متریکیلوگرم 32,570
100*1002.56 متریکیلوگرم 32,570
50*5036 متریکیلوگرم 32,570
60*6036 متریکیلوگرم 32,570
70*7036 متریکیلوگرم 32,570
80*8036 متریکیلوگرم 32,570
90*9036 متریکیلوگرم 32,570
100*10036 متریکیلوگرم 32,570
120*120312 متریکیلوگرم 32,570
140*140312 متریکیلوگرم 32,570
100*6046 متریکیلوگرم 33,680
60*6046 متریکیلوگرم 33,950
70*7046 متریکیلوگرم 33,950
40*8046 متریکیلوگرم 33,950
60*8046 متریکیلوگرم 33,950
90*9046 متریکیلوگرم 33,950
50*10046 متریکیلوگرم 33,670
120*120412 متریکیلوگرم 33,950
140*140412 متریکیلوگرم 33,950
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل اصفهان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
20*2026 متریکیلوگرم 32,850
30*3026 متریکیلوگرم 32,660
40*4026 متریکیلوگرم 32,660
60*4026 متریکیلوگرم 32,660
80*4026 متریکیلوگرم 32,660
20*202.56 متریکیلوگرم 31,650
30*302.56 متریکیلوگرم 31,650
30*502.56 متریکیلوگرم 31,650
50*502.56 متریکیلوگرم 31,650
60*602.56 متریکیلوگرم 31,650
40*4036 متریکیلوگرم 31,650
70*7036 متریکیلوگرم 31,650
80*8036 متریکیلوگرم 31,650
90*9036 متریکیلوگرم 31,650
100*10036 متریکیلوگرم 31,650
135*13536 متریکیلوگرم 31,650
40*4046 متریکیلوگرم 31,650
50*5046 متریکیلوگرم 31,650
60*6046 متریکیلوگرم 31,650
90*9046 متریکیلوگرم 31,650
120*12046 متریکیلوگرم 31,650
135*13546 متریکیلوگرم 31,650
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 2.5 میل

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت (تومان)
Z*142.56 متریکیلوگرمتهران 32,570
Z*162.56 متریکیلوگرمتهران 32,570
Z*162.56 متریکیلوگرماصفهان 31,650
Z*182.56 متریکیلوگرمتهران 32,570
Z*182.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 31,650
Z*202.56 متریکیلوگرمتهران 32,750
Z*202.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 31,840
Z*222.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان 31,840
Z*222.56 متریکیلوگرمتهران 32,750
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 3 میل

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)
Z*1436 متریکیلوگرم 32,570
Z*1636 متریکیلوگرم 32,570
Z*1636 متریکیلوگرم 31,650
Z*1836 متریکیلوگرم 32,570
Z*183طول سفارشیکیلوگرم 31,650
Z*2036 متریکیلوگرم 32,750
Z*203طول سفارشیکیلوگرم 31,840
Z*2236 متریکیلوگرم 32,750
Z*223طول سفارشیکیلوگرم 31,840
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل استیل آلیاژ 304

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)
20*2013046 متریکیلوگرم 197,410
20*201.53046 متریکیلوگرم 178,900
30*2013046 متریکیلوگرم 197,410
30*3013046 متریکیلوگرم 197,410
30*301.53046 متریکیلوگرم 178,900
30*301.53046 متریکیلوگرم 178,900
40*4013046 متریکیلوگرم 197,410
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

پروفیل

پروفیل ساختمانی نامی است که اکثر افراد در زمان اجرای پروژه های مختلف با آن روبرو می شوند. چه در زمینه پروژه ای صنعتی و چه پروژه های ساختمانی فعال باشید، این محصول فولادی یکی از گزینه هایی است که بایستی اقدام به خرید آن نمایید. این محصول نیز با نام قوطی آهن در بازار و صنعت شاخته می شود. انواع مختلفی از پروفیل یا قوطی در بازار موجود است. اما پیش از خرید پروفیل بایستی با انواع و کارایی آن آشنا باشید تا مناسب ترین محصول را انتخاب نمایید. هم اکنون در ایران، شرکتها و کاخانه های مختلفی در حال ساخت و پخش این محصول هستند. به همین دلیل کیفیت و نوع تولید در تعیین قیمت پروفیل بسیار اثرگذار است. لازم به ذکر است که امروزه پروفیل های دو در دو به عنوان یکی از پرفروش ترین محصولات فولادی پروژه های صنعتی و ساختمانی در نظر گرفته می شود. از این رو می خواهیم در این مقاله شما را انواع پروفیل، قیمت و نحوه عرضه آن در بازار آهن آشنا نماییم. چنانچه مایل به خرید پروفیل هستید پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا پایان مطالعه نمایید.

انواع پروفیل و قیمت آن

همانطور که در ابتدای مطلب بیان گردید، پروفیل و قوطی در اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. عوامل مختلفی مانند ضخامت، کارخانه تولید کننده، ابعاد و وزن در تعیین قیمت پروفیل اثرگذار هستند. از سوی دیگر شرایط خارجی مانند جو حاکم اقتصادی خود در نوسانات و گاها افزایش قیمت این محصول اثرگذار هست. پروژه پروفیل در پروژه های با متراژ بالا در ابعاد بزرگی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین براورد قیمت پروفیل در ابتدای شروع کار می تواند نقش مهمی را در بودجه بندی تعیین کند. جزئیات و مشخصات این محصول را در ادامه شرح می دهیم.

شرکت توان کاوش شکیبا مرکز پخش و فروش انواع پروفیل

شرکت توان کاوش شکیبا به عنوان یکی از مراکز پخش و فروش انواع آهن آلات آماده ارئه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. در بازار آهن امروز تهران و دیگر شهرها برندهای پروفیل فولاد مبارکه، گیلان و اهواز از محبوبیت خاصی برخوردار است. نکات مهمی را که در زمان خرید پروفیل لازم است بدانید در پاراگراف بعدی توضیح می دهیم.

انواع پروفیل

پروفیل ها دارای ظاهری ساده هستند اما در بخشهای مختلف پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو تغییرات قیمت پروفیل و انواع قوطی می تواند در هزینه نهایی پروژه بسیار اثرگذار باشد. با توجه به نوع و اهمیت پروژه بایستی اقدام به خرید پروفیل مناسب نمایید.لازم به ذکر است می توان از پروفیل در بخش های مختلف سازه مانند در و پنجره ، چهارچوبهای آن و نرده ها استفاده نمود.

مهمترین کارخانه های تولید کننده قوطی و پروفیل :

در استان های مختلف، قوطی در کیفیت و ابعاد مختلف تولید و روانه بازار می شود. لیست تولید کارخانه های تولید قوطی به شرح زیر است: صابری هیربد به فلز اصفهان پروفیل ساوه میلاد یزد یاران جهان نیکان

در رابطه با روش تولید پروفیل باید گفت که انواع پروفیل از ورق تولید می شود و در کیفیت های مختلف به فروش می رسد. بنابراین با تغییر قیمت ورق نیز قیمت ورق قوطی تغییر می کند. فروش قوطی و پروفیل در کارخانه ها به صورت بندیل انجام می شود. بسته به کارخانه تولید کننده وزن بندیل ها در بازه 1 الی 2 تنی می باشد. با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز پیشنهاد میشود جهت دریافت قیمت روز پروفیل با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. همکاران ما در بخش فروش آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران گرامی هستند. جداول قیمتی تعبیه شده در وبسایت توان کاوش شکیبا آخرین تغییرات قیمتی انواع آهن الات را نشان می دهد.

قیمت پروفیل آهن ، پروفیل پرفروش در میان سطوح مقطع فولادی

به دلیل کاربرد بسیار بالای پروفیل آهن، این نوع از فلز در بین مقاطع فلزی از اهمیت بالایی برخوردار است. پروفیل آهن علاوه بر ساختمان در صنایع مختلفی مانند ساخت خودرو، حمل و نقل، ساخت در و پنجره و… به کار می رود. پروفیل آهن از آهن ساخته شده و قیمت آهن به صورت جهانی و گاها به صورت روزانه تغییر می کند. علاوه بر قیمت آهن تغییر قیمت در سوخت، حمل و نقل و … در نوسان قیمت این محصول نقش دارد. لازم به ذکر است که نوسان در قیمت پروفیل در مقایسه با سایر سطوح مقطع فولادی کمتر به چشم می خورد

قیمت انواع پروفیل

از آنجایی که پروفیل در انواع مختلفی تولید می شود، قصد داریم در بخش‌های مختلف قیمت پروفیل در انواع مختلف را برای شما بیان کنیم.

قیمت پروفیل 2*2

یکی از ویژگی های پروفیل تولید در ابعاد و وزن های مختلف است. می توان گفت پروفیل 2*2 و 4*4 یکی از پرفروش ترین پروفیل های موجود در بازار می باشد. پروفیل 2*2 در اجرای پروژه های ساختمانی به دلیل کاربرد در ساخت نرده و در و پنجره از اهمیت بالایی برخوردار است. در صنعت خودروسازی این ورق در ساخت شاسی ماشین بسیار مهم است. بنابراین می توان گفت قیمت پروفیل یک عامل تا حدی تعیین کننده در بازار مسکن و خودرو می باشد.

پروفیل 4*4

پروفیل 4*4 در ضخامت های 1 تا 4 میلیمتری تولید میگردد. بنابراین در زمان فروش قیمت نهایی بر اساس درخواست مشتری تعیین و اعلام می گردد. این قوطی نیز مانند پروفیل 2*2 در ساختمان سازی و ساخت قطعات خودرو به کار می رود. قیمت این محصول در برخی موارد دارای کمی تفاوت است و علت آن به کارخانه تولید کننده بر می گردد. کارخانه های زیر در حال حاضر این نوع از قوطی را تولید و روانه بازار می کنند. صابری شرق جهان هیربد

قیمت انواع قوطی پروفیل

قوطی پروفیل محصولی است که محصول فولادی است که در آن سطح مقطع در تمام طول محصول یکی است. دارای تنوع بسیار بالایی است و در هنگام خرید بایستی نوع مناسب با سازه را انتخاب نمود. بنابراین پیشنهاد می شود در زمان اجرای سازه ، نوع قوطی توسط مهندس یا معمار مشخص گردد. پروفیل ها در سه دسته بسته، باز و زد تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرند. گفتنی است که قیمت هر یک از انواع پروفیل در بر اساس تکنولوژی تولید و کارهانه تولیدکننده مشخص می شود.

پیشنهاد کارشناسان فنی و فروش توان کاوش شکیبا

قیمت قوطی و انواع پروفیل در بازار توسط معیارهای مختلفی تعیین می گردد. عواملی از قبیل نرخ ارز، هزینه سوخت حمل و نقل، نوع کارخانه تولید کننده و روش تولید در تعیین قیمت قوطی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. میزان عرضه و تقاضا خود به عنوان یک فاکتور مهم در تعیین قیمت قوطی و پروفیل در نظر گرفته می شود. در ادامه به بررسی قیمت انواع قوطی می پردازیم:

قیمت قوطی 2 × 2

پروفیل یا قوطی دو در دو می توان به عنوان یکی از سطوح مقطع فولادی پرکاربرد دانست. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت قوطی 2*2 به جداول قیمتی وبسایت شرکت توان کاوش شکیبا مراجعه نمایید. همانطور که از نام این محصول مشخص است، قوطی دارای ابعاد 20 در 20 میلی متر است. علاوه بر عوامل داخلی، فاکتور های خارجی مانند وضعیت تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز و قیمت جهانی فلز در تعین قیمت نهایی این محصول بسیار اثرگذار است. از سوی دیگر ضخامت پروفیل در تعیین قیمت نقش مهمی دارد. برای مثال قیمت قوطی 2 × 2 در مقایسه با دیگر انواع قوطی و پروفیل پایین تر است. در جداول مندرج در وبسایت توان کاوش شکیبا ویژگی های تعیین کننده قیمت انواع پروفیل درج گردیده است. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت قیمت قوطی 2 × 2 با کارشناسان بخش فنی و فروش توان کاوش شکیبا تماس حاصل نمایید.

قیمت قوطی ۳×۳

می توان گفت قوطی 3*3 در کنار قوطی 2*2 یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل در نظر گرفته می شود و حجم بالای تولید را به خود اختصاص می دهد. حجم بالای تقاضا یکی از اصلی ترین دلایل نوسان قیمت قوطی 3*3 می باشد. در کنار حجم بالای تقاضا، عوامل دیگری در مانند ضخامت، برند، روش تولید ، قیمت جهانی فلز و … در تعیین قیمت قوطی ۳×۳ موثر است. بهترین راه برای دریافت آخرین قیمت محصول و موجودی این محصول برقراری ارتباط مستقیم با شماره 02167103 می باشد.

نحوه خرید پروفیل از مجموعه توان کاوش شکیبا

پروفیل را می توان در گروه پرکاربردترین سطوح مقطع فولادی در نظر گرفت. از این محصول در بخش های مختلف صنعتوساختمان استفاده می شود. میزان عرضه و تقاضای بالا باعث گردیده این فلز دچار نوسان قیمت گردد. بنابراین پیشاز خرید، پیشنهاد می شود اقدام به استعلام قیمت نمایید. این کار از بروز ضرر و زیان مالی جلوگیری می کند. در ادامه با کارخانه های تولید کننده پروفیل آشنا می شویم و کیفیت و قیمت هر یک را به طور مجزا برای شما شرح می دهیم.

قیمت پروفیل اصفهان در بازار آهن

پروفیل اصفهان را می توان به عنوان یکی از برترین برندهای تولیدکننده پروفیل در ایران برشمرد. کیفیت بسیار بالا و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا باعث شده است، بسیاری از مشتریان اعم از ساختمان سازان و صنعتگران برای اجرای پروژهای صنعتی و ساختمانی خود از پروفیل اصفهان استفاده می کنند. قیمت پروفیل های اصفهان را می توانید در جداول موجود در صفحه محصولات مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید جهت تماس سریع با بخش فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. قیمت این محصول به صورت روزانه در وبسایت توان کاوش شکیبا به روزرسانی می شود. لیست قیمت انواع پروفیل به شرح زیر به شما کاربران گرامی نمایش داده می شود.

  • قیمت پروفیل سبک
  • قیمت پروفیل آلومینیوم
  • قیمت پروفیل گالوانیزه
  • قیمت پروفیل z
  • قیمت پروفیل استیل

قیمت قوطی چطور تعیین می شود؟

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر گردید، در وهله اول ، وزن قوطی تعیین کننده قیمت آن می باشد. میزان حجم آهن و آلیاژ به کار برده شده در پروفیل، در تعیین قیمت کلی آن نقش مهمی دارد. امروزه پروفیل در کارخانجات تحت استانداردهای DIN2394 و EN10219-2 تولید می گردد. در پروسه تولید پروفیل های سنگین، ورق های آهنی با ضخامت 1.5 میلیمتر یا بیشتر توسط فرایند نورد گرم تولید می شوند. بنابراین می توان گفت کارخانه تولید کننده و ورش تولید خود به تنهایی دو عامل تاثیرگذار در تعیین قیمت قوطی هستند.

روش خرید قوطی و پروفیل آهن به صورت آنلاین

در صورت بروز هرگونه سوالی می توانید با برقراری تماس تلفنی از طریق شماره 02167103 و یا ارسال پیام در پیام رسان واتس اپ با کارشناسان فروش توان کاوش شکیبا اقدام به رفع آن نمائید. پس از تماس شما ودریافت اطلاعات و جزییات محصول در کمتر از 30 دقیقه پیش فاکتور برای شما ارسال و پس از تایید در آدرس مقصد به شما تحویل داده میشود.

کلام آخر

به طور خلاصه در این مقاله به بررسی انواع و قیمت پروفیل و قوطی پرداختیم. قیمت پروفیل تحت تاثیر فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی قرار مانند عرضه و تفاضا، وضعیت سیاسی و روند تحریم ها وابسته است. نوع نیاز مشتری مانند وزن و ضخامت پروفیل ، در تعیین قیمت نهایی آن بسیار اثرگذار می باشد. شما کاربران گرامی می توانید جهت دریافت آخرین قیمت با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول در زمان خرید پروفیل

قیمت پروفیل بر اساس چه فاکتورهایی تعیین می شود؟

قیمت پروفیل در کارخانه به مشتریان اعلام میگردد. فاکتورهایی مانند طول، وزن و ضخامت پروفیل در تعیین قیمت این محصول نقش مهمی ایفا میکنند. ضخامت پروفیل های موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا 2، 2.5، 3، و 4 در اندازه های 6 و 12 متری می باشد.

چطور می توانم به قیمت روز پروفیل دسترسی داشته باشم؟

در جداول موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا، قیمت انواع پروفیل به روز رسانی میگردد. شما همچنین می توانید جهت ارتباط مستقیم با کارشناسان فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

از چه شهرهایی امکان خرید پروفیل وجود دارد؟

شما علاوه بر بنگاه تهران می توانید اقدام به خرید انواع آهن آلات از کارخانه های تولید کننده نمایید. در زمان ثبت سفارش، کارشناسان فروش توان کاوش شکیبا، اطلاعات و قیمت محصولات موجود در سایر کارخانه ها را در اختیار شما قرار می دهند. شما می توانید از کارخانه های مختلف مانند تبریز، یزد، اصفهان، ساری، گیلان و … اقدام به خرید پروفیل و انواع آهن آلات نمایید.

پشتیبانی خرید به چه صورتی انجام می شود؟

پس از ثبت سفارش تا لحظه تایید سلامت فیزیکی محصول و تحویل بار به باربری، پشتیبانی خرید و بار توسط مجموعه توان کاوش شکیبا به مشتریان گرامی ارائه میگردد. در صورتی که ارسال بار به مجموعه توان کاوش شکیبا واگذار گردد، کاربران می توانند تا یک شبانه روز پس از تحویل بار از مجموعه توان کاوش پشتیبانی دریافت نمایند.

نحوه ثبت سفارش و خرید بار در مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی انجام میشود؟

شما نیز می تواند از طریق آیکون واتس اپ موجود در پایین صفحه با شماره با بخش فروش به طور مستقیم درتماس باشید. شما همچنین می توانید جهت برقراری ارتباط تلفنی با کارشناسان فروش با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

نحوه ارسال بار به آدرس قصد چگونه انجام می شود؟

شما می توانید به طور مستقل و با تماس با باربری مد نظر خود اقدام به ارسال بار نمایید و یا این مسئولیت را در اختیار مجموعه توان کاوش شکیبا قرار دهید.

در زمان خرید پروفیل چه نکاتی را بایستی مد نظرقرار دهیم؟

پروفیل ها در دو بخش صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، آگاهی از پروفیل مورد نیاز در زمان ساخت و اجرای پروژه و تعیین پروفیل مناسب نکات مهمی هستند که در زمان خرید پروفیل بایستی مد نظر قرار دهید.

قیمت پروفیل در کارخانجات معتبر