هاش HEA | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزاستانداردحالتبرندواحدقیمت (تومان)نمودار
10HEA12 متریترک-کرهکیلوگرم 60,000
50HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 65,450
40HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 65,450
36HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 63,640
34HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 63,640
32HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 63,640
30HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 65,450
24HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 68,180
22HEAشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 68,180
20HEAشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 41,820
18HEAشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 36,360
14HEAشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 40,000
16HEAشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 54,550
خروجی اکسل
چاپ
هاش HEB | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزاستانداردحالتبرندواحدقیمت (تومان)نمودار
10HEB12 متریترک-کرهکیلوگرم 59,090
28HEB12 متریذوب آهن اصفهانکیلوگرم 63,640
22HEB12 متریذوب آهن اصفهانکیلوگرم 48,180
14HEB12 متریذوب آهن اصفهانشاخه 26,360
50HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 65,450
40HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 66,360
36HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 66,360
30HEBشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 56,360
20HEBشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 46,360
18HEBشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 26,360
16HEBشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 26,820
14HEBشاخه 12 متریذوب آهنکیلوگرم 26,360
22HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 48,640
26HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 53,180
24HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 48,640
28HEBشاخه 12 متریوارداتیکیلوگرم 65,910
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزاستانداردواحدبرندقیمت (تومان)نمودار
22CPEشاخهذوب آهن اصفهان 8,954,550
20CPEشاخهذوب آهن اصفهان 7,863,640
16CPEشاخهذوب آهن اصفهان 5,318,180
14CPEشاخهذوب آهن اصفهان 4,363,640
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن ذوب آهن | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
30شاخه 14,090,910
27شاخه 11,363,640
24شاخه 9,545,450
30کیلوگرم 28,000
18شاخه 5,954,550
16شاخه 4,954,550
14شاخه 4,045,450
27کیلوگرم 26,180
24کیلوگرم 26,180
22کیلوگرم 27,090
20کیلوگرم 28,000
18کیلوگرم 26,180
16کیلوگرم 26,180
14کیلوگرم 26,180
16شاخه 5,045,450
14شاخه 4,090,910
12شاخه 3,409,090
30شاخه 14,318,180
27شاخه 11,500,000
22شاخه 8,681,820
20شاخه 7,590,910
18شاخه 6,045,450
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن فایکو | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
22شاخه 8,409,090
20شاخه 7,409,090
14شاخه 3,772,730
18شاخه 5,590,910
16شاخه 4,681,820
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن بناب | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن اهواز | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/10 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن کرمانشاه | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/19 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن یزد | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
20شاخه 6,772,730
22شاخه 8,136,360
16شاخه 4,590,910
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 12 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 3,409,090
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن فایکو | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
22شاخه 8,409,090
20شاخه 7,409,090
14شاخه 3,772,730
18شاخه 5,590,910
16شاخه 4,681,820
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن ذوب آهن | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
30شاخه 14,090,910
27شاخه 11,363,640
24شاخه 9,545,450
30کیلوگرم 28,000
18شاخه 5,954,550
16شاخه 4,954,550
14شاخه 4,045,450
27کیلوگرم 26,180
24کیلوگرم 26,180
22کیلوگرم 27,090
20کیلوگرم 28,000
18کیلوگرم 26,180
16کیلوگرم 26,180
14کیلوگرم 26,180
16شاخه 5,045,450
14شاخه 4,090,910
12شاخه 3,409,090
30شاخه 14,318,180
27شاخه 11,500,000
22شاخه 8,681,820
20شاخه 7,590,910
18شاخه 6,045,450
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن بناب | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن کرمانشاه | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/19 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن یزد | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
20شاخه 6,772,730
22شاخه 8,136,360
16شاخه 4,590,910
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن ماهان | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
16شاخه 4,545,450
18شاخه 5,454,550
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن اهواز | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/10 )
سایزواحدقیمت (تومان)نمودار
14شاخه 3,636,360
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 16 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن لانه زنبوری    16         شاخه 5,318,180
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهرانشاخه 4,590,910
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران شاخه 4,545,450
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهرانشاخه 4,681,820
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متریشاخه 4,954,550
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 26,180
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 5,045,450
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 18 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن لانه زنبوری    18         شاخه 6,318,180
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران شاخه 5,454,550
تیرآهن    18 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 5,590,910
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متریشاخه 5,954,550
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 26,180
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 6,045,450
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 20 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن لانه زنبوری    20         شاخه 7,863,640
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهرانشاخه 6,772,730
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهرانشاخه 7,409,090
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 28,000
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 7,590,910
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 22 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن لانه زنبوری    22         شاخه 8,954,550
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهرانشاخه 8,136,360
تیرآهن  22 فایکو 12 متری بنگاه تهرانشاخه 8,409,090
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 27,090
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 8,681,820
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 24 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متریشاخه 9,545,450
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 26,180
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 27 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متریشاخه 11,363,640
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 26,180
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 11,500,000
خروجی اکسل
چاپ
تیرآهن 30 | قیمت روز : روز های قبل ( 1403/4/23 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)نمودار
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان شاخه 14,090,910
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانهکیلوگرم 28,000
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهرانشاخه 14,318,180
خروجی اکسل
چاپ


هیچ محصولی یافت نشد.

تیرآهن

تیرآهن را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای سازه در نظر گرفت. تیرآهن در لاتین با نام Beam شناخته می شود. تیرآهن ها در دو نوع H و I  تولید می گردند. لازم به ذکر است که تیرآهن ها در آلیاژهای مختلف در پروژه های مختلف صنعتی و ساختمانی به کار می رود. شما می توانید جهت دریافت قیمت تیرآهن و موجودی این محصول با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

تیرآهن در ضخامت های مختلف تولید و مشتریان متناسب با نیاز خود اقدام به خریداری آن می نمایند. ساختار تیرآهن از دو بخش بال و جان تیر تشکیل شده است. می توان گفت تیرآهن به عنوان اصلی ترین اجزای اسکلت فلزی سازه مسئول تحمل بار کلی سازه است. بال ها نیز با نام لاتین  Flange و جان تیر با نام web شناخته می شود.

تیرآهن در گروه مهمترین اجزای سازه قلمداد می شود و استفاده از آن در صنایع های مختلف بسیار ضروری است. شکل ظاهری تیرآهن نقش مهمی را در کاربرد آن ایفا می کن. دو نوع تیرآهن H و I در بازار موجود است. تیرآهن ها نیز در دو دسته سبک و سنگین تولید می گردند و در اختیار مشتریان قرار می گیرند.

انواع تیرآهن

امروزه کارخانه های تولید کننده سطوح مقطع فولادی، تیرآهن ها را در انواع هاش یا IPB، لانه زیبوری یا CNP  و در دو نوع دیگر IPE و  INP تولید می کنند. تیرآهن ها معمولا در طول 12 30 متری تولید و روانه بازار می شوند. لازم به ذکر است که تیرآهن های با طول 12 متر در بازاز بسیار رایج هستند و در ساخت بسیاری از اسکلت های فلزی سازه به کار می روند.

مواد اولیه تیرآهن

تیرآهن از ترکیب دو ماده آهن و کربن تولید شده و به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی بسیارمناسب در پروژه های متعدد دریایی، ساخت خودرو، هوایی و ساختمانی به کار می رود. این آلیاژ دارای خمش و کشش بسیار بالا است و همچنین در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است. خواص فیزیکی و شیمیایی این محصول باعث شده تا بتوان در بسیاری از پروؤه های صنعتی و ساختمانی از آن استفاده نمود.

همانطور که پیشتر بیان شد، تیرآهن در بخش های مختلف صنعتی وساختمانی کاربرد دارد اما به طور گسترده در بخش صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

تیرآهن که به دو دسته صنعتی و ساختمانی تقسیم می‌شود عمده‌ترین مصرف را در صنعت ساخت و ساز دارد، به طوری که تیرآهن در ساخت بسیاری از سازه‌های بلندمرتبه مانند پل‌ها، برج‌ها، ساختمان‌های بلند، صنایع دریایی و هوایی و غیره استفاده می‌شود. همچنین، تیرآهن در صنایع ماشین‌سازی و خودروسازی، ساخت قطعات ماشین‌آلات و صنعت آهن و فولاد نیز استفاده می‌شود.

روش تولید تیرآهن در کاخانجات مختلف

می توان گفت یکی از رایج ترین روش های تولید آهن نورد گرم است. در این روش، شمش های فولادی از سه مرحله ابتدایی، میانی و نهایی رد شده و متناسب با نیاز هر محله تغییر داده می شود. لازم به ذکر است که اغلب محصولات فولادی با استفاده از این روش تولید می شوند.

در مرحله ابتدایی، شمش های بلومی که دارای سطح مقطعی با عرض 15 تا 30 سانتی متر هستند قرار میگیرند در این مرحله شمش به دمای پایدار می رسد و حالت نرم و شکل پذیر پیدا می کند. در ادامه شمش از میان غلتک ها عبور داده شده و با اعمال فشار بیشتر عرض کاهش و طول آن بیشتر می شود.

در مرحله میانی و پایانی، همین روند فشاری ادامه می یابد. در هر مرحله از عبور غلتک طول آن زیاد و عرض آن نازک می گردد. در آخرین مرحله در متراژهای مورد نظر محصول برش داده شده و ورق پروفیلی با نام تیرآهن تولید می شود.

تیرآهن های موجود در بازار آهن

یکی از پرتکرارترین سوالات کاربران در زمان خرید تیرآهن این است که چه تیرآهنی برای پرژه صنعتی یا ساختمانی من مناسب است، در پاسخ باید گفت که مانند دیگر محصولات صنایع فولادی، تیرآهن نیز دارای انواع مختلف است و با توجه به نیاز مشتری بایستی خریداری شود. کلیه تیرآهن ها در هر نوعی بایستی دارای استاندارد های بین المللی باشد. استانداردهای تولید تیرآهن شامل IPE، INP، IPB و CNP می پردازیم در ادامه به بیان جزییات هر یک از این تیرآهن ها می پردازیم.

قیمت تیرآهن

همانطور که پیشتر بیان شد، می توان تیرآهن را به عنوان یکی از پرکاربردترین عناصر ساخت سازه دانست. این نوع از آلیاژهای فولادی در اسکت سازه های کوچک و عظیم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت تیرآهن عمدتا بر اساس وزن تیرآهن مشخص می شوند. قیمت تیرآهن با توجه به بازار امروز ایران دچار نوسان شده و به طور روزانه تغییر می کند. بنابراین پیشنهاد می شود جهت دریافت آخرین قیمت روز تیرآهن با کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا از طریق شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

به طور کلی تیرآهن ها در طول 12 متری و در عرض 12 تا 30 سانتی متری تولید می شود. از نظر شکل ظاهری، تیرآهن ها در دو دسته H و I تقسیم بندی می شوند و هر یک دارای یک بال و دو جان هستند. همانطور که پیشتر ذکر شد، استاندارهای INP  ، IPE،  IPB  و CPEدر ساخت انواع تیرآهن به کارگرفته می شوند. در ادامه به بررسی هر یک از این استانداردها می پردازیم. تیرآهن ها در دو نوع سبک وزن و سنگین وزن تولید میگردند مشتریان با توجه به نیاز خود اقدام به خرید انواع تیرآهن می نمایند. پیشنهاد می گردد که در زمان خرید از سایز، نوع، حالت، برند و کیفیت محصول اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تیرآهن مناسب می توانید هزینه کلی بودجه را به صورت بهینه پرداخت نمایید. علاوه بر نوع انتخاب تیرآهن محصولاتی عواملی از قبیل نرخ ارز و دلار، قیمت جهانی فلز، میزان عرضه و تقاضا، تورم و ... در تعیین قیمت تیرآهن بسیار اثرگذار می باشند. بنابراین استعلام قیمت تیرآهن با کارشناسان آهن ملت در بخش فروش از طریق شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

 آشنایی با انواع تیرآهن

تیرآهن  IPE

می توان گفت این تیرآهن در گروه پرفروش ترین محصولات فولادی طبقه بندی می شود. این تیرآهن بر اساس استانداردهای اروپایی تولید شده و دارای شکل ظاهری I است. این تیرآهن سبک وزن است. تیرآهن IPE در ساخت خرپا، نعل درگاه، ستون و سقف به کار می رود. شما کاربران گرامی می توانید این تیرآهن را در سایزهای 8 تا 60 سانتی متری خریداری نمایید.

تیرآهن INP

گفتنی است این تیرآهن بر اساس استانداردهای روسیه و چین ساخته و به بازار عرضه می شود. تیرآهن INP  دارای شکل ظاهری مشابه با تیرآهن IPE است ولی بالهای تیر با کمی فاصله گرفتن از جان تیر کاهش می یابد. این نوع از محصول فولادی نیز مانند تیرآهن IPE در سایزهای 8 تا 60 سانتی متری تولید میگردد و در بخش های مخالف سازه های مرتفع مانند سقف، نعل درگاه، خرپا و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

تیرآهن IPB یا هاش

همانطور که از نام این تیرآهن مشخص است، دارای شکل ظاهری H است  نام تیرآهن هاش در بازار بسیار شناخته شده و مشتریان از نام تیرآهن H بال پهن یا هاش برای خریداری تیرآهن IPB استفاده می کنند.در ساخت انواع  تیرآهن هاش، استانداردهای بال پهن فوق سنگین TPB ، تیرآهن بال سبک HEA و تیرآهن بال پهن سنگین HEB به کار می رود. در زمان خرید به این نکته توجه داشته باشید که درج حرف L نشان از سبک بودن تیرآهن و حرف V دلیل بر سنگین بودن وزن تیرآهن است. متراژ این تیرآهن ها 12 متری است و در سایزهای 100 تا 1000 میلیمتر تولید و به بازار عرضه می شود. از تیرآهن هاش درساخت سازه های صنعتی مانند سد، برج، پل و ... استفاده می شود.

معرفی تیرآهن لانه زنبوری یا CNP

 در برخی از تیرآهن ها وجود حفره برای تکمیل سازه بسیار ضروری است. به دلیل وجود شبکه شش ضلعی رنگ، این محصول را با نام لانه زنبوری می شناسند. در مقایسه با دیگر تیرآهن ها، تیرآهن زنبوری دارای کاربرد کتری است و حفره های موجود در آن به طور دستی پس از تولید از کارخانه توسط تکنسین ها ایجاد می گردد.

تیرآهن های لانه زنبوری، در طول های 12 تا 18 متر در عرض های 8 تا 30 سانتی متری تولید و روانه بازار می گردد. از سوی دیگر تیرآهن زنبوری را می توان با ایجا حفره بر روی دیگر تیرآهن ها مانند تیرآهن هاش ایجاد نمود. تیرآهن لانه زنبوری به دلیل دارا بودن وزن پایین در مقایسه با دیگر انواع تیرآهن دارای قیمت مقرون به صرفه ای می باشد.

ویژگی انواع تیرآهن

تیرآهن در گروه پرکابردترین محصولات فولادی به شمار می رود. بنابراین به دلیل نیاز پروژه ها و سازه های مختلف ، تیرآهن در استانداردهای مختلف تولید می شود.و بنابراین مشتریان با توجه به نیاز پروژه اقدام به خرید تیرآهن مناسب می نمایند.

به طور کلی می توان ویژگی های یک تیرآهن مناسب و کاربردی را در موارد زیر خلاصه نمود. به یاد داشته باشید انتخاب تیرآهن مناسب در تعیین کیفیت سازه و استحکام آن نقش مهمی را ایفا می کند.

ویژگی های تیرآهن مناسب در انواع سازه های اسکلت فلزی:

نصب راحت

سرعت بالا در اجرا

افزایش مقاومت سازه

قابلیت اجرای جوشکاری

تیرآهن به دلیل دارا بودن ویژگی های خوب فیزیکی و شیمیایی قابلیت اجرا در پروژه های مختلف صنعتی و ساختمانی را دارد. از انواع تیرآهن در صنایعی مانند سوله، کشتی سازی، پالایشگاه، اسکله، تیرک، نعل، خرپا و ... استفاده میشود. گفتنی است که وزن و نوع استانداد آهن عاملی تعیین کننده در نوع و قیمت تیرآۀهن است. بنابراین پیش از خرید در زمینه ویژگی ها و کاربرد تیرآهن اطلاعات لازم را کسب نمایید یا با کارشناسان فروش توان کاوش شکیبا از طریق شماره 02167103 در تماس باشید.

عوامل تعیین کننده قیمت تیرآهن

مانند دیگر محصولات موجود در بازار آهن ، عوامل مختلفی در تعیین قیمت تیرآهن تاثیرگذار هستند. از آنجایی که قیمت تیرآهن گاها به طور روزانه تغییر می کند، استعلام قیمت تیرآهن پیش از خرید بسیار حائز اهمیت است. عوامل موثر بر قیمت تیرآهن را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

هزینه حمل و نقل

میزان عرضه و تقاضا

نرخ ارز و دلار

قیمت سوخت

قیمت جهانی فلز و مواد اولیه

میزان صادرا و وارد انواع آهن آلات

علاوه بر موارد خارجی که بیان گردید، عوامل کلیدی دیگری مانند کارخانه تولید کننده، وزن و سایز تیرآهن و همچنین استاندارد موجود در تعیین قیمت تیرآهن بسیار تاثیرگذار هستند.

خدمات مجموعه توان کاوش شکیبا در زمان خرید تیرآهن

شما کاربران گرامی می توانید علاوه بر ارائه مشاوره در زمان خرید، برش‌کاری و زنبوری کردن تیرآهن از جمله خدماتی است که در اختیار خریداران این محصول از مجموعه آهن پرایس قرار می‌گیرد، علاوه‌براین امکان عودت محصول در صورت مغایرت با فاکتور، ارسال سریع بار، ارائه ضمانتنامه کتبی کیفیت و قیمت نیز از جمله خدماتی است که به مشتریان آهن پرایس ارائه می‌شود. شایان ذکر است هزینه خدماتی مانند برش‌کاری و ... به صورت مجزا محاسبه شده و از خریدار دریافت می‌گردد.

تیرآهن را تا چه وزن یا تعدادی می توان از مجموعه توان کاوش شکیبا خریداری نمود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، شما کاربران گرامی می توانید انواع تیرآهن را در وزن یا شاخه دلخواه خریدار نمایید. مجموعه توان کاوش شکیبا به دلیل دسترسی به منابع تولید تیرآهن از کارخانجات مختلف در سراسر ایران آماده پخش و عرضه محول مورد نظر شما می باشد. امکان خرید هم از طریق بنگاه تهران و هم به طور مستقیم از کارخانه وجود دارد. به منظور جلوگیری از صرف هزینه حمل و نقل در زمان سفارش از کارخانه پیشنهاد می شود اقدام به خرید تیرآهن از بنگاه تهران نمایید.

ارائه قیمت از سوی مجموعه توان کاوش شکیبا

قیمت تیرآهن و دیگر آهن آلات همواره در وبسایت آهن آلات به روز رسانی میگردد. پس از ارسال پیش فاکتور تا 24 ساعت و پس از 24 ساعت با تایید مجدد می باشد. بنابراین به منظور تایید قیمت نهایی پس ز 24 ساعت از صدور پیش فاکتور با مجموعه توان کاوش شکیبا تماس حاصل نمایید. در نمودار قیمتی موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا می توانید قیمت تیرآهن را طی روزهای گذشته مشاهده نمایید و با توجه به روند آن قیمت روزهای آینده را پیش بینی کنید. چنانچه در زمینه قیمت، وزن و استاندارد تیرآهن مورد نظر خود، سوال دارید می توانید با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

قیمت تیرآهن امروز

همانطور که پیشتر ذکر شد، قیمت تیرآهن توسط عوامل مختلفی تعیین میگردد. بنابراین اگر به دنبال قیمت تیرآهن امروز هستید پیشنهاد می شود با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. در ادامه باید بگوییم که قیمت تیرآهن در مرحله اول توسط کارخانجات تولید کننده اعلام می گردد و سپس فروشندگان به طور مستقیم تیرآهن را از کارخانه به تهران و دیگر شهرها منتقل نموده و در اختیار مشتریان گرامی قرار می دهد. از این رو قیمت هر یک از محصولات موجود در بازار آهن در کارخانه و در بنگاه متفاوت است. مشتریان نیز می توانند قیمت تیرآهن رابه دو صورت کیلویی و شاخه ای استعلام نمایید. در میان تیرآهن های موجود در بازار تیرآه 14 در گروه پرفروشترین تیرآهن قرار می گیرد.

با خرید از مجموعه توان کاوش شکیبا می توانید از پشتیبانی خرید برخوردار شوید. لازم به ذکر است از زمان مشاوره تا دریافت محصول در آدرس مقصد کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در کنار شما هستند. در مجموعه ما تجربه خریدی امن و مناسب را خواهید داشت. به شما کاربران گرامی پیشنهاد می نماییم در صورت بروز هر گونه سوالی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

شما همچنین می توانید جهت تغییر یا برش طول تیرآهن خدماتی نظیر هوابرش یا CNC را دریافت نمایید.

قیمت روز تیرآهن

همانطور که در ابتدای این مطلب بیان شد، نمی توان به طور دقیق قیمت روز تیرآهن را پیش بینی نمود. قیمت انواع آهن آلات و محصولات فولادی توسط کارخانه جات و شرکت های مختلف به طور روزانه اعلام می شود.  با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران، امکان پیش بینی دقیق قیمت تیرآهن وجود ندارد. قیمت انواع آهن آلات روزانه و توسط کارخانجات تولید کننده اعلامف در وبسایت ها به روز و به مشتریان اعلام می شود. کارشناسان فروش مجموعه توان کاوش شکیبا، به دلی برخورداری از تجربه بسیار بالا در زمینه قیمت روز تیرآهن می توانند در زمان مشاوره روند قیمت آهن آلات را در اختیار شما مشتریان گرامی قرار دهند. اما به دلیل نوسانات لحظه ای و غیر منتظره استعلام قیمت تیرآهن توسط کارشناسان فروش از کارخانه و درج در وبسایت امکان پذیر می باشد. علاوه بر قیمت تیرآهن قیمت دیگر محصولات فولادی مانند پروفیل، ورق و ... تحت تاثیر این عوامل قرار دارد.

قیمت تیرآهن 14

تیرآهن 14 دارای سطح مقطع 14 سانتی است و طول آن 12 متر است. این تیرآهن قادر به تحمل بارهای سنگین است و در پل ها، ساختمان ها و دیگر سازه های دارای اسکلت فلزی استفاده می شود. عرض تیرآهن در سازه باید به گونه ای باشد که وزن کلی ساختمان را تحمل کند. از تیرآهن 14 جهت ساخت  سازه های با ظرفیت بار متوسو و بالا استفاده می شود. از مزیتهای استفاده از تیرآهن 14 ، تحمل وزن بالا است. در این نوع از تیرآهن بارهای سنگین با مقدار انحراف بسیار پایین تر به تیرهای کوچکتر متصل می شود. از سوی دیگر، تیرآهن 14 سطح مقطعی بسیار پرکارد اسد و در پروژه های مسکونی، تجاری و اداری استفاده می شود. تیرآهن 14 به راحتی در کنار دیگر سطوح مقطع فولادی قابل نصب و اجرا است. بنابراین می توان نتیجه گرفت استفاده از تیرآهن 14 در سازه مقاومت سازه را در برابر نبروهای طبیعت بسیار افزایش می دهد.

قیمت تیرآهن 14

از آنجایی که تیرآهن 14 در برابر دیگر سایزهای تیرآهن، دارای وزن کمتری است، قیمت آن نیز در مقایسه با دیگر سایزهای تیرآهن کمی پایین تر است. برای مثال قیمت تیرآهن 16 فایکو در مقایسه با تیرآهن 14 آن کمی بالاتر است.

قیمت شاخه آهن

در بازار آهن قیمت تیرآهن به صورت شاخه ای اعلام می گردد. چنانچه قصد خرید تیرآهن در تناژهای بسیار بالا را دارید استعلام قیمت به صورت کیلویی صورت می پذیرد.قیمت کیلویی تیرآهن و همچنین شاخه ای آن بر اساس برند، روش تولید، کارخانه تولید کننده و سایز آن تعیین میگردد بنابراین استعلام قیمت از کارخانجات مختلف ممکن است متفاوت باشد.

سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت شاخه تیرآهن

قیمت شاخه تیرآهن می تواند براساس عوامل مختلف تعیین گردد. هزینه جهانی فولاد و مواد اولیه، تعرفه بازار، شرایط ساخت و ساز، نرخ تورم و ارز، میزان نیاز مشتریان و تولید همگی به طور موازی در تعیین قیمت تیرآهن بسیار موثر هستند. علاوه بر این عوامل هزینه هایی از قبیل مصرف سوخت، هزینه حمل و نقل، دستمزد کارگران و مهندسان تولید، مالیات و هزینه های آب و انرژی در قیمت نهایی محصول نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین بهترین راه جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان احتمالی، اقدام به استعلام قیمت تیرآهن نمایید. کارشناسان ما در بخش فروش همواره پاسخگوی سالات شما کاربران گرامی در این زمینه می باشند. شما می توانید جهت دریافت آخرین قیمت انواع آهن آلات با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

از دیگر عواملی که در تعیین قیمت تمام شده محصول بسیار اثرگذار است، نوع درخواست مشتری است. چنانچه مشتری مایل به درخواست ثبت سفارش به صورت سفارشی شده است، میزان مبلغ تمام شده بنا به نیاز کار مورد نظر، افزایش می یابد. برای ساخت و تولید محصولات سفارشی نیاز به طراحی و مهندسی مازاد وجود دارد. علاوه بر موارد مذکور عواملی از قبیل پیچیدگی ، کیفیت و کمیت در تعیین قیمت تیرآهن سفارشی نیز نقش مهمی را ایفا می کند.ثبت سفارش محصولات سفارشی نیازمند ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان است. بنابراین می توانید جهت ثبت سفارش تیرآهن به صورت سفارشی با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

قیمت انواع تیرآهن در بازار آهن

 قیمت انواع تیرآهن بر اساس مواردی که در بخش های بالاتر ذکر گردید، به طور روزانه در حال تغییر است بنابراین بهترین راه استعلام قیمت تیرآهن مراجعه به جداول موجود در وبسایت توان کاوش شکیبا و یا تماس با کارشناسان فروش می باشد. شایان ذکر است  به دلیل بروز نوسانات لحظه ای با بخش فروش از طریق شماره های اعلام شده تماس حاصل نمایید.

نحوه خرید تیرآهن از مجموعه توان کاوش شکیبا

در گام اول خرید همواره دریافت مشاوره در زمینه قیمت انواع تیرآهن ضروری است. از آنجایی این محصول فولادی توسط بسیاری از کارخانجات تولید می گردد، دارای ویژگی های خاص خود می باشد. بنابراین قیمت تولیدات کارخانجات مختلف با یکدیگر متفاوت است. جهت انجام بهترین خرید بایستی به لیست قیمت و ویژگی تیرآهن کارخانجات مختلف دسترسی داشته و سپس با توجه به نیاز و بودجه خود بهترین گزینه را انتخاب نمایید. از سوی دیگر در زمان ارائه مشاوره اطلاعاتی از قبیل زمان، شرایط پرداخت و نحوه ارسال به مشتریان گرامی ارائه می گردد.

نکات لازم در مورد تیرآهن های فولادی

تیرآهن به عنوان یکی از اجزای اصلی سازه در نظر گرفته می شود و نگهداری از آن  بسیار ضروری است پیشنهاد می شود در فواصل منظم اقدام به بررسی وضعیت تیرآهن ساختمان نمایید. در روند بررسی بایستی فاکتورهایی از قبیل سایش، زنگ زدگی و خوردگی مورد آنالیز قرار گیرد. بهترین فواصل زمانی جهت انجام بررسی 6 ماهه یا سالانه می باشد. در صورت بروز آسیب به هر بخش تیرآهن بایستی تعمیر و ترمیم آن به سرعت انجام شود. اقداماتی نظیر سندبلاست، محاقظ، درزگیر و سنگ زنی در تعمیر تیرآهن به کار گرفته می شوند. کوچکترین آسیب و یا وجود درز در بخش های مختلف تیرآهن  مب تواند باعث تضیف ساختار سازه گردد و احتمال بروز خطرهای جبران ناپذیر را افزایش دهد.

نحوه شستشوی تیرآهن

یکی ار مهمترین اقداماتی که باعث افزایش طول عمر و مقاومت تیرآهن می گرد زدودن کثیفی و گردو غبار در فواصل منظم می باشد. روشهای مختلفی جهت شستشوی تیرآهن وجود دارد. برای مثال استفاده از شوینده های تخصصی، شستشو توسط برسهای مخصوص تیرآهن و شستشوی برقی اسپری در شستشوی تیرآهن بسیار موثر هستند. کارفرمایان، پیمانکاران و صاحبان پروژه می توانند با بررسی تیرآهن از سلامت تیرآهن مطلع گردند و در صورت نیاز اقدام به تعمیر آن نمایند.

کلام آخر

در این مطلب تلاش نمودیم تا معیارهای تعیین قیمت تیرآهن را بیان کنیم و سپس انواع تیرآهن را به شما معرفی نماییم. چنانچه در زمینه قیمت تیرآهن و انواع آن هرگونه سوالی دارید می توانید با شماره 02167103 تماس حاصل نموده و از آخرین موجودی انواع آهن آلات مطلع گردید. با توجه به  روند فزاینده قیمت ها بهترین گزینه جهت اطلاع از آخرین قیمت و موجودی تماس مستقیم با کارشناسان مجموعه توان کاوش شکیبا و یا مراجعه به جداول قیمتی محصولات می باشد.

سوالات متداول در زمان خرید تیرآهن

آیا می توان هزینه خرید تیرآهن را کاهش داد؟

خرید از درب کارخانه دارای هزینه کم تری نسبت به بنگاه می باشد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که خرید ار درب کارخانه به صورت عمده انجام می شود. همچنین هزینه بارگیری و ارسال از کارخانجات مختلف نیز می تواند هزینه خرید شما را افزایش دهد.

نحوه ارسال تیرآهن از مجموعه توان کاوش شکیبا به چه صورتی است؟

پس از تماس شما با مجموعه توان کاوش شکیبا، فاکتور قطی به واحد باربری ارسال می شود. در تاریخ و ساعت مقرر و پس از هماهنگی باربری ، محصول ارسال  و در آدرس مقصد به شما تحویل داده می شود. شما می توانید از لحظه ثبت سفارش تا 24 ساعت پس از تحویل بار با شماره 02167103 تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است کلیه تیرآهن ها در مترا|ژ 12 متری توسط تریلی به آدرس شما ارسال می گردد.

کدام یک از کارخانجات برای خرید تیرآهن معتبر هستند؟

با بررسی نظرات مشتریان می توانید به اعتبار تیرآهن کارخانجات مختلف پی ببرید نکته شایان توجه این است که انواع تیرآهن های موجود در بازار هر یک دارای استاندارد خود است و در پروژه های مختلف استفاده می شود.

تحویل تیرآهن در مجموعه توان کواش شکیبا معمولا چه مدت زمانی طول می کشد؟

این مورد بر اساس نیاز و تعداد محصولات درخواستی مشتری تعیین می گردد. ارسال انواع محصولات فولادی برای مشتریان ساکن تهران طی یک روز کاری و برای مشتریان ساکن دیگر شهرهای ایران بین 2 تا 4 روز کاری انجام می شود. شما می توانید جهت دریافت اطلاعات دقیق در  اینت زمینه با بخش ارسال و پیگیری مجموعه توان کاوش شکیبا از طریق شماره 02167103 تماس حاصل نمایید.

حداقل میزان خرید در مجموعه توان کاوش شکیبا چقدر است؟

میزان ماکسیمم سفارش تیرآهن بر روی هر تریلی 4 تا 5 بندیل است. اما شما می توانید به میزان دلخواه، اقدام به خرید تیرآهن نمایید.

قیمت تیرآهن